Läranderesultat

  • Studerande utnyttjar de olika stegen i ergoterapiprocessen i sitt klientarbete
  • Studerande redogör för ergoterapeutens möjligheter till fortbildning på den aktuella praktikplatsen
  • Studerande söker och kritiskt granskar samt sammanställer forskningsresultat kring en specifik frågeställning som rör ergoterapin för en specifik klientgrupp på praktikplatsen
  • Studerande beskriver ergoterapeutens position i organisationen. Hon/han sammanfattar arbetstagarens och arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter utifrån tjänstekollektivavtalet

Oppiminstavoitteet

  • Opiskelija hyödyntää toimintaterapiaprosessin kaikkia vaiheita asiakastyössä
  • Opiskelija selvittää toimintaterapeutin mahdollisuuksista jatkokoulutukseen kyseisellä työpaikalla
  • Opiskelija muotoilee kysymyksen, joka koskee toimintaterapiaa tietylle asiakasryhmälle työpaikassa ja osaa hakea tutkimuksia jotka liittyy tähän asiakasryhmään ja tarkastelee löydöksiä kriittiseesti
  • Opiskelija kuvaa toimintaterapeutin asema organisaatiossa. Hän tekee yhteenvedon työntekijän ja työnantajan oikeuksista ja velvoitteista hyödyntäen tietoja työehtosopimuksessa