På denna sida hittar du all information om barnmorskestudieplanen för dig som börjat studera 2021 eller senare

I barnmorskeexamen ingår också sjukskötarexamen. Sjukskötarexamen regleras förutom av den nationella lagstiftningen också av EU-direktiv (2013/55/EU). Kompetenskraven har definierats i enlighet med direktivet för att säkra kompetensen hos sjukskötare som ansvar för allmän vård till en omfattning av 180 sp.

Allmänbildande studier (15 sp)

Bildning i ett digitalt och hållbart nordiskt samhälle (15 sp) - Kompetensmål

Efter avlagd modul kan du med din grundläggande professionella lärande- och karriärkompetens studera och lära dig självstyrt och aktivt. Du kan identifiera och värdesätta dina egna styrkor och utvecklingsbehov. Du kan redogöra för konceptet kontinuerligt lärande och kan tillämpa det då du planerar din karriärutveckling. Du kan agera i och lära dig för ett alltmer digitaliserat samhälle. Du kan kritiskt granska och analysera information för att främja din innovations- och utvecklingskompetens vilket skapar förutsättningar för din bildningsgrund. Du kan identifiera grunderna för kommunikativ och social kompetens och kan agera och kommunicera i olika professionella och sociala sammanhang. Du kan redogöra för de yrkesetiska principerna och hållbarhetsaspekterna i det nordiska samhället. Du kan verka för jämställdhet och kulturell mångfald.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Teknologi och lärande 5 sp
 • Teamwork och innovation 5 sp
 • Etisk och hållbar samhällsutveckling 5 sp

Professionsspecifika studier (225 sp)

Består av grundläggande studier 45 sp och avancerade studier 180 sp som inkluderar 15 sp proffesionell kommunikation.

Professionellt bemötande i kliniskt vårdande - Grundläggande studier (25 sp) - Kompetensmål

Efter avlagd modul kan du identifiera din kompetens för ett hälsofrämjande arbete. Du kan bedöma vårdbehov, utföra och evaluera vård i varierande vårdmiljöer i relation till hälsa. Du kan på grundnivå tillämpa digital och teknologisk kompetens i vårdandet. Du kan under handledning agera för ett professionellt bemötande och för att skapa en vårdande relation som bejakar människan som en helhet.

Du kan fungera professionellt i olika språkliga situationer inom ditt eget område. Du kan anpassa ditt språk till varierande kommunikationssituationer och har redskap och förutsättningar för att utveckla dina kommunikationsfärdigheter. Efter avlagd modul och om du har svenska eller finska som bildningsspråk fyller du de kompetenskrav som enligt lagen (424/2003, 6§) krävs av offentligt anställda.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Hälsofrämjande förhållningssätt i Norden 5 sp
 • Vårdandets grunder 10 sp
 • Hoitoalan suomi 5 sp
 • Grundvård, Praktik 5 sp

Nordisk och internationell vårdvetenskap - Grundläggande studier (20 sp) - Kompetensmål

Efter avlagd modul kan du redogöra för vårvetenskapens paradigm ur nordiskt och internationellt perspektiv. Du kan förklara och tillämpa vårdvetenskapens grunder om människan, hälsan, världen och vårdandet, för ett etisk och evidensbaserat vårdande. Du kan förklara och under handledning tillämpa vårdvetenskapens ontologi inom vårdandets etik och i din utveckling som professionell i säkerhetskulturen inom vårdandets kliniska kontexter.

I modulen ingår följande studieenhter:

 • Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv 10 sp
 • Inremedicinsk vård, Praktik 10 sp

Ledarskap och beslutsfattande i vården - Avancerade studier ( 15 sp) - Kompetensmål

Efter avlagd modul kan du självständigt tillämpa dina kommunikativa och sociala kompetenser för att leda olika interprofessionella team eller projekt och kan fatta beslut också i oförutsägbara verksamhetsmiljöer. Du kan identifiera och bedöma dina egna företagarfärdigheter så att de främjar både entreprenörskap och intraprenörskap. Du kan självständigt tillämpa kliniska kompetenser med speciellt fokus på säkerhetskulturen inom vården.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser ur ett kirurgiskt perspektiv 5 sp
 • Kirurgisk vård / Periooperativ vård, Praktik 10 sp

Lärande och handledning inom vårdandet - Avancerade studier (15 sp) - Kompetensmål

Efter avlagd modul kan du tillämpa lärandestrategier och din problemlösningsförmåga ökar för att utveckla ditt eget och andras lärande inom vårdandet. Du kan tillämpa grundläggande kompetens i beslutsfattand och i ledarskap inom vårdandets olika kontexter. Du kan arbeta interprofessionellt för att främja ökad säkerhetskultur i vårdandet. Du kan validera kunskap och skapa dig en kritisk uppfattning om dina egna kompetenser och även aktivt dela med dig av din kunskap inom din studie- och arbetsgemenskap.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Vårdpedagogik i ett polikliniskt kontext 5 sp
 • eHälsa och digital handledning i vården 5 sp
 • Handledning i vården, Praktik 5 sp

Caring Ethics in clinical sexual and reproductive care / Vårdandets etik i sexual och reproduktiv vård (30 sp) - Kompetensmål

Efter avlagd modul kan du arbeta med handledning i en internationell verksamhetsmiljö. Du kan förklara och försvara etik och bedöma etiska frågor inom vården. Du kan kombinera, jämföra och reflektivt granska vårdvetenskalig kunskap och dra slutsatser från granskningen för att skapa fördjupande medvetenhet om hur vårdandets etik föregår ontologin med en etisk hållbar grund. Du har grundläggande kunskap i reproduktiv- och sexual hälsa vilket utvecklar det mänskliga bemötandets olika dimensioner inom det kliniska vårdandets världar för fokus är på kvinnan i vården. Du kan fungera professionellt i olika språkliga situationer inom ditt eget område Du kan tillämpa avancerad professionsspecifik vokabulär och kan kommunicera i krävande etiska och kontextspecifika samt etiska sammanhang på engelska.

I modluen ingår följande studieenheter:

 • Vård av sårbara patienter i utsatta livssituationer 10 sp
 • English Professional Communication 5 sp
 • Car in Various Ethical Settings, Vård i olika etiska sammanhang, Praktik 7,5 sp
 • Care in Etichal Settings, Sexual an gynecological Care, Praktik 7,5 sp

Hälsofrämjande vård och smarta lösningar i vården - Avancerade studier (30 sp) - Kompetensmål

Efter avlagd modul kan du göra välargumenterade val och beslut i bemötande och hälsofrämjandets olika dimensioner i det mångdimensionella vårdandet. Du kan bedöma och utveckla din egen professionella kompetens. Du kan bedöma och beakta betydelsen av det livslånga lärandet och ledarskapets mångfacetterade aspekter i ditt arbete. Du kan självständigt identifiera och ta i bruk digitala och teknologiska möjligheter i dagens och framtidens hälso- och sjukvård.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Hälsa och ohälsa inom hemvård och mental vård 10 sp
 • Svenska och kommunikation för vårdbranschen 5 sp
 • Hemvård, Praktik 7,5 sp
 • Mental vård, Praktik 7,5 sp

Familjecentrerad barnmorskekunskap inom reproduktiv och perinatalhälsa - Avancerad studier (30 sp) - Kompetensmål

Efter avlagd modul kan du visa såväl bred som fördjupad kunskap inom området reproduktic, sexual- och perniatal hälsa. Du kan bemöta och har färdigheter för interaktion i professionellt beslutsfattande och självständigt arbete. Du kan vårda under graviditet och efter förlossning med fokus på hela familjen. Du samanflätar barnmorskekunskap både i teoretiska och i praktiska studier.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Graviditet och hälsa 5 sp
 • Postpartum- och familjecentrerad vård 5 sp
 • Mödrarådgivning, Praktik 7,5 sp
 • Postpartum vård, Praktik 7,5 sp
 • Barnmorskearbete vid oregelbunden graviditet och perinatalvård 5 sp

Barnmorskekunskap under regelbunden graviditet och förlossning - Avancerade studier 20 sp - Kompetensmål

Efter avlagd modul kan du tillämpa avancerad kompetens i vården under regelbunden förlossning. Du kan göra självstända professionella beslut och tar ansvar för vården i en regelbunden förlossning. Du har kompetens som omfattar etik och säkehet i barnmorskans professionalitet och familje- och kvinnocentrerad kunskap. Du behärskar interaktion och bemötande där lärade och handledning utgör en central del av vården under förlossning.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Barnmorskearbete under regelbunden förlossning 5 sp
 • Förlossningsvård 1, Praktik 15 sp

Barnmorskekunskap unde avvikande graviditet och förlossning - Avancerade studier (20 sp) -Kompetensmål

Efter avlagd modul har du avancerade kompetenser i vården under avvikande graviditet och du kan bedöma och planera samt handla under en avvikande förlossning, och kan vårda en nyfödd med specialbehov ur ett familjecentrerat perspektiv. Du visar kompetens för samarbete och ledarskap inom barnmorskearbete i vilket ingår professionellt ansvar och beslutsfattande i det självständiga arbetet.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Barnmorskekunskap under oregelbunden förlossning 5 sp
 • Förlossningsvård 2, Praktik 7,5 sp
 • Perinatalvård, Praktk 7,5 sp

Utveckling och ledarskap inom barnmorskeprofessionen - Avancerade studier (20 sp) - Kompetensmål

Efter avlagd modul kan du visa fördjupand profesionell kompetens i samarbete och ledarskap inom barnmorskeprofessionen. Du har en samhällsmedvetenhet och -engagemang. Du deltar i utvecklingen och presenterar evidensbaserad barnmorskekunskap. Du kan visa din egen professionella utveckling både i teori och praktik inom barnmorskeprofessionen.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Utvecklingsarbete för barnmorskor 5 sp
 • Ledarskap som en del av sexual och reproduktiv hälsa, Praktik 15 sp

Forskningsstudier (30 sp)

Lärdomsprov och metodik (30 sp) - Kompetensmål

Efter avlagd modul kan du bidra till och kritiskt förhålla dig till utvecklingen på ditt område med stöd i övergripande och avancerade kunskaper inom ditt område. Du kan kritiskt förklara, diskutera och bedöma samt argumentera för teorier, centrala begrepp, metoder och principer. Du kan lösa också komplexa problem inom din profession och kan lära dig och dela lärdomar tillsammans med andra. Du kan med stöd av avancerad informationskompetens validera kunskap och argumentera för skillnaden mellan data, information och kunskap. Du följer och kan diskutera och främja forskningsetiska principer.

I modulen ingåfr följande studieenheter:

 • Vårdvetenskapens och metodikens grunder 5 sp
 • Fördjupad metodik 5 sp
 • Tillämpad metodik 5 sp
 • Lärdomsprov 15 sp