Efter avklarade studier för högre yrkeshögskoleexamen inom kompetensområdet avancerad klinisk vård förväntas studerande kunna fungera som kliniska experter som förmår på ett evidensbaserat sätt utveckla den kliniska verksamheten, handleda och utbilda, delta i och leda forskningsprojekt, samt delta i mångprofessionell verksamhet.

Klinisk praxis på avancerad nivå innebär en integrering av dels kompetens på en grundläggande nivå, dels specifika fördjupade kompetenser inklusive bredd av kliniska färdigheter, och förutsätter en tydlig och klar klinisk självständighet inom det specifika området patientsäkerhet.

Patientsäkerhet

Studerande får kunskaper i olika säkerhetsteorier och förstår säkerhet som processer och system inom hälso- och sjukvården som skapas på individ, samfunds- och organisationsnivå. Studeranden lär sig identifiera riskfaktorer och riskfyllda situationer och lär sig säkerhet genom goda handlingsmönster, samt att bygga och skapa motstånd mot att fel och misstag uppstår i vården. 

Studeranden får fördjupade kunskaper i mänskliga faktorer och hur dessa påverkar säkerhet och kvalitet i vården. Den studerande blir sakkunnig för utvecklingsuppdrag, och kan bidra till en patientsäkerhetskultur.

Ledarskapskompetens

Studerande har specialiserade kunskaper i olika ledarskapsfrågor och kan därmed innovativt agera för ett ökat välmående och delaktighet mellan ledare, medarbetare och klienter/patienter. Studerande kan självständigt leda multiprofessionella team och projekt utifrån sitt eget branschspecifika kunnande. 

Studerande kan fungera som initiativtagare och påverkare för frågor som berör välbefinnande och delaktighet; på arbetsplatser, bland klienter/ patienter och bland samhället överlag. Studerande kan fungera som koordinator och innovativ resurs i dylika nätverk. Därtill kan studerande identifiera kopplingar mellan perspektiv och samhällsdebatter.

Studerande kan göra beslut som grundar sig på ekonomiskt kunnande. Därtill har studerande ett förändrings–ledarskapsstrategiskt kunnande som beaktar strategi och kvalitetsarbete samt välbefinnande bland personalen som en pågående process.

Kompetens i forskning, utveckling och innovation (FUI)

Studenten behärskar olika forskningsmetoder och kan utveckla arbetet inom det egna verksamhetsområdet. Studenten kan initiera, färdigställa och leda FUI-projekt samt utvärdera projektprocesser och dess effekter. Studenten kan skapa ny kunskap och förnya gamla tillvägagångssätt genom att kombinera kunskap inom olika områden. Studenten kan kritiskt värdera olika intressen inom FUI-verksamheten och kan göra bedömningar med hänsyn till forskningsetiska frågor. Studenten har färdighet för självständigt krävande FUI-arbete, har ett kritiskt, forsknings- och utvecklingsgrepp och kan utveckla lönsam, klient- och patientorienterad verksamhet.