Studierna inom avancerad klinisk vård, med tyngdpunkt på patientsäkerhet, riktar sig till sjukskötare, förstavårdare, barnmorskor, hälsovårdare och fysioterapeuter.

Examensbenämning: Högre yrkeshögskoleexamen
Omfattning: 90 sp, 2-4 år deltidsstudier
Utbildningansvarig: Eivor Wallinvirta

Studierna ger dig en mångsidig kunskap om olika evidensbaserade perspektiv gällande begreppet patientsäkerhet. Lärandet fokuserar på säkerhet och hur risker kan förebyggas och kontrolleras i vården. Utbildningen betonar olika former av ledarskap, teamarbete och beslutsfattande inom området patientsäkerhet.

Utbildningen ger dig kompetens att fungera som ansvarig för frågor inom området patientsäkerhet, med utgångspunkt i din egen kliniska kompetens. Utbildningen innebär en fördjupning av kunskaper och färdigheter inom området patientsäkerhet, och utvecklar dina förutsättningar för en sådan yrkesverksamhet som ställer krav på ledarskap och teamarbete, självständighet och beslutsfattande samt på forsknings-, utvecklings- och innovationsarbete inom området.

Masterarbetet är inriktat på utvecklingsfrågor inom specifika områden i arbetslivet. Det kan ge dig möjlighet till fördjupning inom ditt eget intresseområde.

Karriärmöjligheter / Placering i arbetslivet

Efterfrågan på kvalificerad personal är stor och kommer att öka ytterligare inom idrott, social- och sjukvården i Finland. I takt med att arbetsuppgifterna blir allt mer specialiserade höjs också kompetenskraven. Du får behörighet att söka tjänster som kräver högre yrkeshögskoleexamen. En masterexamen på högskolenivå motsvarar en magisterexamen från ett universitet).

Forskning, utveckling och innovation

Forskning, utveckling och innovation (FUI) är en daglig verksamhetsform som starkt integreras i undervisningen. FUI–verksamheten är en drivande kraft i all kunskapsutveckling inom högskolan. Undervisningen i Arcada är forskningsbaserad och högskolan har ett allmänt uppdrag att sprida kunskap i samhället. Studenterna knyts till FUI–verksamheten bl.a. genom uppdrag i projekt som bedrivs av personalen. Masterarbeten och olika projekt är en del av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten. Studenterna har en aktiv roll i denna verksamhet bl.a. genom arbetslivskontakter och det samarbete som skapas inom ramen för utvecklingen av kunskap och kompetens i arbetslivet. Studerande som avlägger högre yrkeshögskoleexamen är starkt involverade i Arcadas olika forsknings- och utvecklingsprojekt.

Arcadas övergripande mål är att externt och internt skapa en miljö för internationellt erkänd FUI–verksamhet, som är gränsöverskridande över yrkesområden och som fokuserar på olika arbetsmiljöer i vilka resultaten sedan tillämpas och ökar förutsättningarna för evidensbaserade arbetssätt.

FUI–verksamheten på Arcada fokuserar på starka forskningsbaser och spetsforskning. Dessa ger en stabil och livskraftig grund för verksamheten. I FUI-verksamheten förenas teori och praktik till en integrerad kompetens. Spetsforskning bedrivs främst inom välbefinnande i arbete, patientsäkerhet och i utvecklandet av social- och hälsovårdstjänster. Syftet är att skapa dynamik i Arcadas forskning och utvecklingsverksamhet. De etablerade FUI–profilområdena inom avdelningen för hälsa och välfärd är starkt relaterade till laboratoriemiljöer, bl.a. det smarta köket, FysioSporttis Arabia, Patientsäkerhets- och Lärocentret (APSLC) och Hälsotestlaboratoriet. De har som främsta uppgift att utgöra en FUI–bas för respektive kompetensområde på bachelor och masternivå.

Fortsatta studiemöjligheter

Den som har avlagt en högre yrkeshögskoleexamen eller magisterexamen kan ansöka om att få avlägga licentiat- eller doktorsexamen vid ett universitet. Universitetet bedömer varje ansökan individuellt, för att avgöra om den sökande har tillräckliga färdigheter för forskarutbildning. Vissa brostudier kan vanligen krävas.