Tillgodoräknande och validering av studieprestationer

Tidtabell för hjälp med tillgodoräknande hösten 2017:

Institutionen för energi- och materialteknik 
Energi-och miljöteknik, Process- och materialteknik 
Amanuens Gitta Eriksson (tillgänglig fr.o.m. 14.8)
Block: D3
Tidsbokning: gitta.eriksson(a)arcada.fi

Institutionen för hälsa och välfärd 
Barnmorska, Hälsovårdare, Sjukskötare, Förstavårdare 
Amanuens Andrea Nevalainen (tillgänglig fr.o.m. 15.8)
Block: A4
Tidsbokning: andrea.nevalainen(a)arcada.fi

Institutionen för hälsa och välfärd 
Ergoterapeut, Fysioterapeut, Socionom, Idrottsinstruktör 
Amanuens Maria Enoksson (tillgänglig fr.o.m. 7.8)
Block: B4
Tidsbokning: maria.enoksson(a)arcada.fi

Institutionen för ekonomi och affärsanalys 
Företagsekonomi, Informationsteknik 
Amanuens Hanne Karlsson (tillgänglig fr.o.m. 14.8)
Block: C4
Tidsbokning: hanne.karlsson(a)arcada.fi

Institutionen för kultur och kommunikation 
Mediekultur, Kulturproducent 
Amanuens Monica Löv (tillgänglig fr.o.m. 14.8.) 
Block: A3
Tidsbokning: monica.lov(a)arcada.fi

Principer för tillgodoräknande

En student kan anhålla om att få räkna till godo:

 • studier med undantag av examensarbete som utförts vid en annan högskola eller vid en annan läroanstalt på samma nivå
 • praktik eller arbetserfarenhet
 • kunskap som inhämtats på informell väg från arbets- eller organisationsliv

Notera att praktik, arbetserfarenhet och informell kompetens alltid valideras.

Tillgodoräknande bygger på följande allmänna principer:

 • Om du redan har en kompetens ska du inte behöva bevisa den på nytt (det här betyder i praktiken att du inte behöver delta i undervsningen men nog kunna bevisa kompetensen i en valideringsprocess)
 • Du ska själv kunna påvisa din kompetens med t.ex. betyg, intyg eller annan nödvändig dokumentation som gäller läranderesultat
 • Tyvärr kan du inte räkna tillgodo kurser som du läst i gymnasiet eller på yrkesskolan
 • Om du har studieprestationer som är äldre än 10 år måste en bedömning av aktualitet och relevans för din kommande examen göras
 • Tillgodoräknandet av studier som avlagts vid en annan högskola innefattar också vitsordet, ifall vitsordsskalan är den samma 
 • Den ledarskapsutbildning som ingår i militärtjänsten kan anses motsvara 5 sp

Kompetenser delas in i tre kategorier enligt hur de införskaffats:

 1. Formell kompetens
  Kompetens som du fått genom studier som avlagts på samma eller en likvärdig nivå som för den aktuella examen (högskolestudier).
 2. Icke-formellt lärande
  Dokumenterade studier som inte fyller de formella kraven om nivå, men som kan anses vara relevanta för examen.
 3. Informellt lärande
  Kompetens som du fått på ett informellt sätt och för vilka det saknas dokumentation. Kompetens som inhämtats på detta sätt måste alltid examineras muntligt, skriftligt eller i form av praktiskt prov.

Ansökningsprocessen

Det är viktigt att du anhåller om tillgodoräknanden och validering som du har från förut genast då du inleder dina studier. På detta sätt får du genast information om vilka kurser du inte behöver ta och hur din studieplan för läsåret ser ut.

Studenten fyller i blankett 6: Ansökan om att få tidigare avlagda studier tillgodoräknade/tidigare erhållen kompetens validerad och inkluderad i examen. Blanketten lämnas in till Studieservice i C3, som förmedlar ansökan till examinatorn, examensansvariga lektorn eller språkchefen.

Om du har många kurser som du önskar ska kunna tillgodoräknas är det bra att börja med att kontakta din amanuens för att planera en individuell studieplan åt dig. Blanketten har många olika punkter för de olika formerna av kompetens så var noga med att du fyller i blankettens första sida (punkterna 1 och 2) och också en av punkterna 3, 4 eller 5.

Punkt 3 ska fyllas i om du har avlagt studier vid en annan högskola eller annan utbildning vid Arcada. Till ansökan bifogas följande bilagor:

 • Officiellt intyg över godkänd prestation (t.ex. prestationsutdrag)
 • Kursbeskrivning
 • Dokument som visar prestationens engelska namn, t.ex. Transcript of Records eller kursbeskrivning på engelska, ifall ett sådant finns tillgängligt
 • OBS! Om prestationen har en annan enhet en ECTS (sp) behöver vi information om hur många timmar prestationen motsvarar för att kunna omvandla till ECTS. Ofta framgår det av prestationsutdraget

Punkt 4 ska fyllas i om du genom arbetserfarenhet fått kompetens som du vill få validerad. Till ansökan bifogas arbetsintyg samt en skriftlig redogörelse för hur arbetserfarenhet bidragit till att lärandesresultaten för praktikperioden i fråga uppnåtts.

Punkt 5 ska fyllas i om du inhämtat kompetens på något annat sätt än genom studier eller arbetserfarenhet. Till ansökan bifogas ev. intyg samt en skriftlig redogörelse som påvisar kompetensen.

Fyll i blanketten på datorn innan den skrivs ut. Skriv ut endast de sidor som du själv fyllt i och den sista sidan, var beslutet kommer. OBS! Kontrollera att all text syns i den utskrivna versionen. Lämna vid behov in en separat bilaga om du inte får all text att rymmas i blanketten.

Om du känner dig ens lite osäker så lönar det sig att diskutera med din amanuens som hjälper dig vidare i processen.

Beslutet på anhållan om tillgodoräknande får du inom tre veckor från det datum du lämnat in en fullständig ansökan.

Notera att tillgodoräknade prestationer inte beaktas av FPA ifall de inte avlagts under studietiden för de studier som stöds. Mer information om detta hittar du här.

tillgodorakningsprocessen_sve_0.jpg

Notera även att på beslut av examensansvarig har studenten rätt att avlägga en studieprestation vid Arcada som har ersatts av en tillgodoräknad studieprestation. Den tillgodoräknade studieprestationen stryks då ur studentregistret. I övrigt stryks inga godkända studieprestationer ur studentregistret.  

Tillgodoräknande av delprestationer

Om du har kompetens som motsvarar en del av en kurs ska du inte ansöka om tillgodoräknande med blankett 6 utan då kontaktar du din examinator, som bedömer vad du behöver göra för att helt uppfylla kraven för kursen. Kursen examineras som en helhet och registreras som en prestation utförd vid Arcada.

Utbytesstudier

Om du avlägger en del av din examen vid en utländsk högskola ska du göra upp en Learning Agreement innan utbytesstudierna inleds. Här ska det tydligt framgå vilka studier du planerar att avlägga vid den utländska högskolan och vilka studier de motsvarar vid Arcada. Learning Agreementet godkänns av examensansvariga överläraren/lektorn.

Om du under din utlandsvistelse märker att du inte kan följa ditt Learning Agreement ska du genast göra en ändring av LA som också den ska godkännas av den examensansvariga överläraren/lektorn.

Då ditt Transcript of Records från utbytesstudierna stämmer överens med Learning Agreementet behöver du inte anhålla om tillgodoräknanden utan lämnar bara in dokumenten till studieärenden i C3 som registrerar prestationerna.

Studier vid Öppna yrkeshögskolan

Du som studerar via Öppna yrkeshögskolan kan inte ansöka om tillgodoräknande inom ramen för de öppna studierna, eftersom tillgodoräknanden bara sker inom den examensinriktade utbildningen. Om du studerar via den öppna yrkeshögskoleleden kan du anhålla om att få tidigare prestationer tillgodoräknade först när du blivit examensstudent efter avklarade 60 sp, men det är viktigt att du diskuterar med din amanuens om det finns kurser som kan tillgodoräknas så att din studieplan blir rätt.

Rättelseyrkan

Om du är missnöjd med beslutet (eller vitsordet) kan du inom två veckor efter att beslutet meddelats kontakta examinatorn, examensansvariga överläraren/lektor eller språkchefen för att diskutera ärendet. Om du efter diskussionen fortfarande inte är nöjd med beslutet kan du lämna in en rättelseyrkan till omprövningsnämnden.

 

Senast uppdaterad

11.7.2017