Studierätt

Din studierätt för examensstudier för yrkeshögskolexamen och högre yrkeshögskoleexamen beviljas av rektorn. När du blivit antagen till Arcada måste även bekräfta att du tar emot sin studieplats för att få studierätt. För att behålla din studierätt måste du även varje år göra en läsårsanmälan.

Studietiden vid Arcada är begränsad. Den bestäms utgående från utbildningens omfattning och räknas enligt att du avlägger 60 studiepoäng per läsår. Studietiden vid de olika utbildningarna på Arcada är följande:

Utbildning (YH) Omfattning(sp) Studietid (År)
Barnmorska 270 4,5
Energi – och miljöteknik 240 4
Ergoterapeut 210 3,5
Fysioterapeut 210 3,5
Företagsekonomi 210 3,5
Förstavårdare 240 4
Hälsovårdare 240 4
Idrott och hälsopromotion 210 3,5
Informationsteknik 240 4
Kulturproducentskap 240 4
Mediekultur 240 4
Process- och materialteknik 240 4
Sjukskötare 210 3,5
Socionom 210 3,5

Dina bachelorstudier måste slutföras inom en tid som är högst ett år längre än den tid som utbildningens omfattning förutsätter. Du behöver inte ansöka om detta tilläggsår. Om du av någon orsak inte avlägger din examen inom utsatt tid kan Arcadas studieärenden hjälpa dig att ansöka fortsatt studierätt.

Frånvaroanmäld tid räknas inte in i studietiden.

För högre yrkeshögskoleexamen är studietiden 1,5 år om du studerar på heltid och 3 år om du studerar på deltid. Arcadas högre yrkeshögskoleexamina är uppbyggda så att studierna sker på deltid, vilket betyder att den beräknade studietiden är 3 år. Du har ändå en möjlighet att avlägga högre yrkeshögskoleexamen på 1,5 år (heltid) ifall du så önskar. Studietiden förblir densamma oberoende av studietakt (heltid eller deltid) eftersom studiernas uppbyggnad primärt utgår från att studierna sker på deltid. 

Utbildning (HYH) Omfattning(sp) Studietid (År)
Avancerad klinisk vård 90 3
Det sociala området  90 3
Hälsofrämjande 90 3
Rehabilitering 90 3

Dina masterstudier måste slutföras inom en tid som är högst ett år längre än den tid som utbildningens omfattning förutsätter. Du behöver inte ansöka om detta tilläggsår. Om du av någon orsak inte avlägger din examen inom utsatt tid kan Arcadas studieärenden hjälpa dig att ansöka fortsatt studierätt.

Frånvaroanmäld tid räknas inte in i studietiden.

 

Ansökan om fortsatt studierätt

Enligt Yrkeshögskolelagen 24 § ska en student vid en yrkeshögskola slutföra sina studier inom en tid som är högst ett år längre än normstudietiden. Detta innebär att studenter inom en utbildning som omfattar

- 210 sp har en maximistudietid på 4,5 år (3,5 + 1 år)
- 240 sp har en maximistudietid på 5 år (4 + 1 år)
- 270 sp har en maximistudietid på 5,5 år (4,5 + 1 år)

- 90 sp har en maximistudietid på 4 år (3 + 1 år)
 

Om du inte hinner avlägga examen inom utsatt tid kan du ansöka om fortsatt studierätt. Fortsatt studierätt beviljas på basen av uppgjord realistisk plan för avläggande av resterande studier. Den godkända planen bör kunna genomföras på en tid på högst 1,5 år. Planen ska vara godkänd av examensansvarig eller amanuens innan du lämnar in ansökan till Studieärenden. Ansökningstiden meddelas separat i brevet du får hemskickat då du är inne på den nästsista perioden av din maximistudietid. Det är därmed viktigt att du håller dina kontaktuppgifter i Asta uppdaterade (uppgifterna kan uppdateras här). Du måste ansöka om fortsatt studierätt medan din studierätt ännu är i kraft. Om du blir beviljad fortsatt studierätt kan du inte frånvaroanmäla dig.

Du bör betala en behandlingsavgift på 50 euro enligt instruktionerna på ansökningsblanketten. Inga ansökningar behandlas förrän avgiften är betalad. Bifoga kvitto på betald avgift till din ansökan.

En fortsatt studierätt kan beviljas enbart en gång, undantagsfall kan göras endast vid livssituationer som kan påvisas med läkarintyg.

Om du får avslag på din ansökan om fortsatt studierätt har du rätt att ansöka om rättelse från Arcada (omprövningsnämnden) inom 14 dagar efter att du fått besked om beslutet att du förlorat din studierätt. Ansökan skickas till Arcadas omprövningsnämnd.

Ansökningstid hösten 2017: 6.11-23.11.2017

Ansökningstid våren 2018: 2.4-24.4.2018

Förlust av studierätt

Som student kan du förlora din studierätt på två sätt:

  1. Om du inte gör läsårsanmälan på det sätt som Arcada bestämt förlorar du din studierätt. I enlighet med Arcadas examensstadga kan du anhålla om återinskriven studierätt. Notera att återinskriven studierätt endast kan beviljas för det läsår man glömt att göra anmälan för. Arcada tar betalt för behandling av återinskriven studierätt. Blanketten för ändamålet hittas här. Observera att du inte kan anmäla dig till kurser eller få studieprestationer registrerade om du inte är läsårsanmäld. Detta betyder att du kan missa viktiga kurser, så var noga med att göra din läsårsanmälan i god tid innan läsåret börjar.
     
  2. Om du inte avlägger din examen inom utsatt tid (studietid + ett år). Rektorn kan på särskilda grunder bevilja dig fortsatt studierätt (se ovan). Militärtjänst, mammaledighet o.s.v. är inte automatiskt grund för beviljande av fortsatt studierätt. Istället rekommenderas att du använder möjligheten att frånvaroanmäla dig.

Förnyad studierätt

Studenter som avbrutit studierna eller som förlorat sin studierätt bör i regel avlägga alla resterande kurser via öppna yrkeshögskolan och söka om förnyad studierätt för avläggande av praktik, metodik och examensarbete. Förnyad studierätt beviljas på basen av realistisk plan för avläggande av resterande studier. Den godkända planen bör kunna genomföras på en tid på högst 1½ år. Planen ska vara godkänd av examensansvarig. En förnyad studierätt kan beviljas enbart en gång, undantagsfall kan göras endast vid livssituationer som kan påvisas med läkarintyg. Studerande som beviljats förnyad studierätt kan inte ansöka om fortsatt studierätt eller frånvaroanmäla sig. För mera information, vänligen kontakta studiearenden(a)arcada.fi. Ansökningsblanketten hittas här.

Om du får avslag på din ansökan om förnyad studierätt har rätt att ansöka om rättelse från Arcada (omprövningsnämnden) inom 14 dagar efter att du fått besked om beslutet att du förlorat din studierätt. Ansökan skickas till Arcadas omprövningsnämnd.

Avgift för behandling av ansökan om fortsatt studierätt, återinskriven studierätt och förnyad studierätt

Arcada uppbär en avgift på 50 euro för behandling av ansökningar om fortsatt studeirätt, förnyad studierätt och återinskriven studierätt, i enlighet med rektorsbeslut 20/2010. Beslutet stöder sig på statsrådets förordning om avgifter som tas ut i yrkeshögskolornas verksamhet (1440/2014, 3 §). Beslutet innebär att alla studenter som ansöker om fortsatt studierätt, återinskriven studierätt eller förnyad studierätt bör uppvisa kvitto på att 50 euro har betalats in till konto Nordea FI53 1596 3000 0977 76 (Swift: NDEAFIHH) när de lämnar in sin ansökan till studieservice. Som meddelade på betalningen anges studentens namn. Arcadas studieservice behandlar endast ansökningar där kvitto på betalning uppvisats.

Senast uppdaterad

25.6.2018