Läsårsanmälan

Enligt lag ska yrkeshögskolornas studenter varje läsår anmäla sig som närvarande eller frånvarande (Yrkeshögskolelagen 29 §). Läsårsanmälan till Arcada ska göras årligen under tiden 15.4–15.9.

Hur gör man läsårsanmälan?

Vid Arcada görs läsårsanmälan för hela läsåret på en och samma gång. Din anmälan för höstterminen, dvs. period 1 och 2 måste se lika ut (d.v.s. antingen närvarande eller frånvarande för båda perioderna). Samma gäller även för vårterminen, d.v.s. period 3 och 4. Du kan med andra ord exempelvis inte välja att endast vara närvarande en period på hösten eller våren. Alla studenter bör göra anmälan elektroniskt senast 15.9.

Du kan inte anmäla dig närvarande eller frånvarande för en längre period än vad du har studierätt/frånvarotid kvar.

Om du har beviljats fortsatt studierätt eller avlägger kompletteringsstudier har du inte rätt att frånvaroanmäla dig.

Om du har flera studieplatser vid Arcada ska du göra läsårsanmälan till dem alla. 

Gör läsårsanmälan nu!

Det tar endast några minuter. Om du glömmer det förlorar du din studierätt.

Steg för steg instruktioner

Vi har steg för steg instruktioner på IT-supports sida. Läs igenom den ifall du är osäker.

Vad händer om man inte anmäler sig?

Om du inte innan utsatt datum (15.9) gjort din läsårsanmälan förlorar du din studierätt. Om du vill återuppta dina studier måste du ansöka om återinskriven studierätt. Ansökan ska innehålla en individuell studieplan som har godkänts av examensansvarig. Om du beviljas återinskriven studierätt kan du återuppta studierna tidigast vid början av följande period. Detta innebär att du kan gå miste om en period. Du bör därför vara mycket uppmärksam på att du anmäler dig i tid för läsåret.

Behandlingsavgift

Arcada uppbär en avgift på 50 euro för behandling av ansökningar om återinskriven studierätt, i enlighet med rektorsbeslut 20/2010. Beslutet stöder sig på statsrådets förordning om avgifter som tas ut i yrkeshögskolornas verksamhet (1440/2014, 3 §). Om du ansöker om återinskriven studierätt bör du uppvisa kvitto på att 50 euro har betalats in till konto Nordea FI53 1596 3000 0977 76 (Swift: NDEAFIHH) när du lämnar in din ansökan till Studieservice. Som meddelade på betalningen ska du ange ditt namn. Studieservice behandlar endast ansökningar där kvitto på betalning uppvisats.

Kan man ändra sin läsårsanmälan?

Om du vill ändra din frånvaroanmälan till närvaroanmälan kan du göra det när som helst under läsåret. Det innebär dock att du retroaktivt registreras som närvarande fr.o.m. början av period 1 eller 3. Ändringen görs via den elektroniska ansökan Ändringsanmälan för närvaro eller frånvaro (här). Om du har varit frånvarande är det en bra att kontakta din amanuens så att ni tillsammans kan göra upp en studieplan för läsåret.

Närvaroanmälan kan ändras till frånvaroanmälan för perioderna 3 och 4 genom att du senast den 15.1 lämnar in en ändringsanmälan. Ändringen görs via den elektroniska ansökan Ändringsanmälan för närvaro eller frånvaro.

Av motiverad anledning kan rektor bevilja en student rätten att ändra sin närvaroanmälan till frånvaroanmälan även efter att tidsfristen (15.1) gått ut. Med motiverad anledning avses t.ex. militärtjänst, moderskapsledighet, allvarlig sjukdom eller skada eller särskilt svår livssituation. Om ändring av läsårsanmälan beviljas av motiverad anledning inleds frånvaron antingen fr.o.m. period 1 (1.8) eller period 3 (1.1). Om du önskar frånvaroanmäla dig av motiverad anledning bör du kontakta studiekoordinator Camilla Genberg vid Studieservice för ett individuellt samtal innan du ansöker. Ansökan om ändring av läsårsanmälan med motiverad anledning hittar du här.

Hur länge kan man vara frånvaroanmäld?

Om du har blivit antagen till Arcada före 2015 gäller detta:

Du har rätt att vara frånvaroanmäld under en sammanlagd tid på högst två läsår (åtta perioder). Denna frånvarotid räknas inte in i studietiden. Du behöver inte ange någon orsak till din frånvaro. Militärtjänst eller moderskapsledighet ger inte extra rätt till frånvaro utöver dessa två läsår.
 

Om du har blivit antagen till Arcada 2015 eller senare gäller detta:

Du har rätt att vara frånvarande under en sammanlagd tid på högst ett läsår (fyra perioder). Denna frånvarotid räknas inte in i studietiden. Du behöver inte ange någon orsak till din frånvaro.

Dessutom har du rätt till extra frånvaro om du
1) fullgör tjänstgöring enligt värnpliktslagen, civiltjänstlagen eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor
2) är på moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet

Om du anmäler dig frånvarande av dessa orsaker bör du lämna in intyg till Studieservice, så att du inte förbrukar det frånvaroår som du har rätt till utan särskilda orsaker.

Vad innebär en frånvaroanmälan?

Om du anmäler dig frånvarande har du inte rätt att studera på Arcada. Du kan inte skriva tentamina, få handledning för examensarbetet eller åka i utbyte. Du har inte rätt till studiestöd och andra studieförmåner, som billigare lunch eller rabatt på biljetter i kollektivtrafiken.

Det är viktigt att noga överväga om du verkligen ska frånvaroanmäla dig. Kursernas uppläggning planeras utgående från ett läsår. Ifall du är tvungen att vara frånvarande, är det viktigt att tillsammans med din amanuens gå igenom hur din frånvaro påverkar din studieplan.
 

Rätt att vara frånvarande under första studieåret

En student kan anmäla sig som frånvarande under det första studieåret efter mottagandet av studieplats endast om han eller hon då

  1. fullgör tjänstgöring enligt värnpliktslagen eller civiltjänstlagen eller enligt lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor
  2. är på moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet
  3. på grund av egen sjukdom eller skada är oförmögen att inleda sina studier

Denna bestämmelse omfattar studenter som har inlett sina studier från och med 1.8.2015.

Senast uppdaterad

7.8.2018