Examensarbete

Målet med yrkeshögskolestudier är att utbilda personer som ska ha en yrkesskicklighet inom ett specifikt område och en förmåga till begreppslig bedömning av viktiga frågeställningar i branschen. Examensarbetet ska visa att du som student har uppnått vissa kunskaper och färdigheter samt utvecklat en förmåga till självständig reflektion.

Detta förutsätter att du som skribent självständigt ska kunna lösa det eller de problem som ligger till grund för examensarbetet på basen av de kunskaper och färdigheter som du fått via undervisningen.

Examensarbetet är ett yrkesinriktat självständigt slutarbete. Den kvalitativa nivån på examensarbetet ska motsvara minst de krav som ställs på en kandidatexamen d.v.s. i enlighet med EQF nivå 6 (European Qualification Framework). Arbetet ska vittna om balanserat omdöme, sakkunskap och förmåga att komma till insikt.

Målet med examensarbetet är således att fördjupa kunskapen så att den går utöver det rent hantverksmässiga kunnandet, men på ett sätt som ändå är mer instrumentellt än det rent akademiska kunnandet. Detta kräver motivering och argumentering av de egna valen i arbetet.

 

Arbetets omfattning

Arbetets omfattning är 15 sp självständigt arbete. Detta kan utgöra en del av ett större utredningsarbete eller projekt, så att samarbetet både inom och mellan institutionerna fördjupas och utvecklas. Den enskilda studentens självständiga arbetsinsats skall dock alltid finnas dokumenterad, oberoende av om en eller flera studenter arbetat på integrerade delproblem eller frågeställningar.

Den skriftliga dokumentationen/rapporten bör som minimum omfatta följande element:

 • Problemets relevans
 • Anknytning till tidigare kunskap
 • Frågeställning eller hypotes
 • Metod
 • Resultat
 • Diskussion

 

Olika typer av examensarbeten på Arcada

Inom Arcada förekommer examensarbeten av många olika slag och de olika utbildningarna har utformat examensarbetenas form och utförande så att de passar in i utbildningsprocessen. Idag finns det också krav på att examensarbetet utformas så att det stöder din egen kompetens samt preferens och därmed leder till nya, mera innovativa angreppssätt och sociala innovationer.

Affärs- eller marknadsföringsplaner

för företag där examensarbetet består av själva planen gjord för företagsledningen samt en rapport där studenten redogör för val av struktur för planen samt de överväganden hon/han gjort under processens gång. Planen och rapporten bedöms som en helhet. Arbeten kan också göras utgående från egen affärsidé.

Konstnärliga arbeten

såsom en film eller motsvarande, där examensarbetet utgörs av en produktion och en rapport som beskriver yrkesmässiga överväganden och val som studenten gjort under skapandeprocessen. Produktionen och rapporten bedöms som en helhet.

Praktiska arbeten

såsom ett idrottsevenemang, att sätta upp en internationell mässavdelning, göra en PR- eller reklamkampanj, där examensarbetet då kan vara en dokumentation av händelsen som en videofilm och en rapport där yrkesmässiga överväganden och val som studenten gjort presenteras. Händelsen och rapporten bedöms som en helhet.

Produktutvecklingsarbeten

såsom en apparat, programvara, hjälpmedel, kvalitetssystem eller välfärdsberättelse som görs för ett företag eller organisation, då examensarbetet utgörs av produkten och en rapport där studenten visar sin förmåga att tillämpa sina kunskaper och färdigheter. Produkten och rapporten bedöms som en helhet.

Tjänsteutvecklingsarbeten

innebär skapandet av en ny process eller ett koncept där interaktionen mellan tjänsteproducenten (företag eller organisation) och konsumenten/kunden/klienten/patienten förbättras. Tjänsteprocessen och/eller konceptet skapas i arbetet genom studentens förmåga och kunskap att beskriva och strukturera aktiviteterna så att interaktionen mellan tjänsteproducenten och kunden förbättras och skapar värde. Den nya tjänsteprocessen eller -konceptet som skapats evalueras i form av en rapport.

Utredningsarbeten

som kan vara explorativa ansatser, vilket kan innebära en viss obalans mellan de olika delarna av arbetet. Metodikdelen är ofta relativt kort och definierar endast de mätinstrument som används för den empiriska kartläggningen. Den empiriska delen skall ge en omfattande och rik beskrivning av det fenomen som kartläggs. Vitsordet avgörs i huvudsak av kartläggningens pregnans och omfattning.

Vetenskapliga arbeten

där det inte nödvändigtvis finns ett explicit krav på vetenskaplig kontribution för arbetet. Examensarbetet kan då vara en rapport över en litteraturstudie, en kvalitativ studie baserad exempelvis på intervjuer, en kvantitativ studie baserad exempelvis på enkäter eller en interventionsutvärdering. Vetenskapliga arbeten får gärna vara kopplade till högskolans forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet och profilområden och bidra till att utveckla arbetslivet.

   

  Handledning

  Varje examensarbete skall ha en handledare anställd vid Arcada. Handledaren utses i första hand bland lärarna i det egna utbildningsprogrammet. Samtidigt med handledaren utses en granskare för arbetet.

  För examensarbeten som görs på uppdrag av utomstående organisationer kan det dessutom finnas en experthandledare som representerar uppdragsgivaren. Läs mer under rubriken projekterade examensarbeten.

  Överenskommelse för grupphandledning av examensarbete (Institutionen för hälsa och välfärd)

   

  Sekretessgrad

  Examensarbetet är ett officiellt och offentligt dokument. Endast i undantagsfall och av särskilda skäl kan delar av examensarbetet sekretessbeläggas.

  Sekretessbeläggning är möjligt i följande fall:

  1. Om examensarbetet innehåller information om uppfinningar, nya anläggningar, förfaranden eller förbättringar som kan ha ekonomisk betydelse;
  2. Om examensarbetet innehåller information om sekretessbelagda myndighetshandlingar så som de definierats i lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999); eller
  3. Om examensarbetet innehåller affärshemligheter.

  Beslut om sekretessbeläggning fattas av prefekten i samråd med förvaltningsdirektören på föredragning av studenten och den handledande läraren. Sekretessbeläggning begärs med denna ansökan riktad till förvaltningsdirektören. Den handledande läraren bör förorda ansökan. Beslut delges studenten genom skriftligt beslut.

  Den sekretessbelagda delen skall utgöra en bilaga till examensarbetet och sparas tillsammans med arkivexemplaret i bibliotekets arkiv. Den sekretessbelagda delen laddas aldrig upp elektroniskt. Studenten bör ange vilka delar av examensarbetet som sekretessbeläggning gäller på blanketten för projekterade examensarbeten.

   

  Etiska regler

  Studenten bör följa god sed och de etiska regler som gäller för akademiska arbeten i högskolor. Arcadas riktlinjer hittas i dokumentet God vetenskaplig praxis i studier vid Arcada. Misstanke om akademiskt fusk bör granskas av en opartisk kommitté och rektor fastställer straffets art och omfattning.

   

  Urkund

  Urkund är ett system för plagiatkontroll. Examensarbetets handledare ansvarar för att examensarbetet kontrolleras i Urkund. Handledaren loggar in här. Studentinformation om Urkund finns här.

   

  Theseus

  Webbiblioteket Theseus innehåller examensarbeten från de finländska yrkeshögskolorna. Theseus upprätthålls av Arene r.f., rådet för yrkeshögskolornas rektorer.

   

  Skrivguide och språkguide för examensarbete

  Skrivguidens avsikt är att ge praktisk vägledning om hur skriftliga arbeten ställs upp och hur språkdräkten ska utformas. Guiden gäller alla skriftliga arbeten vid Arcada.

  Ditt examensarbete eller masterarbete skriver du på utbildningens språk. Om du av prefekten för din institution har fått tillstånd att avvika från huvudregeln skriver du ett längre sammandrag (10 %) av arbetet på utbildningens språk. Under skrivprocessen får du skrivhandledning av en språklärare. Be om råd och hjälp redan i början av skrivprocessen! Du är själv ansvarig för språkdräkten i arbetet. Minns att examensarbetet publiceras elektroniskt och blir ett synligt visitkort för dig!

  Mall för examensarbete hittar du här.
  Mall för masterarbete hittar du här

   

  Thesis Forum

  Thesis Forum är det offentliga tillfället där studenter presenterar sina examensarbeten. Aktuella Thesis Forum presentationer hittar du här. Poster template hittas här.

  1.

  Skicka in ditt fullständiga examensarbete till handledaren och granskaren.

  Handledare: Varje examensarbete skall ha en handledare anställd vid Arcada. Handledaren utses i första hand bland lärarna i det egna utbildningsprogrammet. Samtidigt med handledaren utses en granskare för arbetet.

  2.

  Examensarbetet får 'klartecken' av handledaren

  Klartecken: Din handledare bestämmer när ditt examensarbete är redo att granskas och presenteras. Det finns alltså ännu mölighet att göra små förändringar på basen av den feedback du får.

  3.

  Kom överens om datum + klockslag för TF presentation med handledaren. Kolla TF-tidtabellen vilket datum passar dig.

  TF-tidtabellen: Varje period har inbokade datum för Thesis Forum. Din handledare anmäler dig till thesisforum[a]arcada.fi senast en vecka innan. OBS! Kolla tidtabellen för när ditt arbete bör vara inlämnat till granskare och opponent av din handledare i god tid.

  • Period 1

   3 - 5.9.2018
   24 - 26.9.2018

  • Period 2

   22 - 24.10.2018
   12 - 14.11.2018
   3-5.12 & 7.12.2018

  • Period 3

   21 - 23.1.2019
   11 - 13.2.2019

  • Period 4

   18 - 20.3.2019
   15 - 17.4.2019
   13 - 17.5.2019

  Thesis Forum Schema

  4.

  Gör en poster och skicka den till thesisforum[a]arcada.fi.

  Poster: Idén med en poster är att ge läsaren en snabb överblick av examensarbetet. Sträva efter att göra postern lättförståelig och med ett tydligt budskap. Postern kan innehålla följande element: mål, metod, resultat och konklusion (slutsats) av examensarbetet samt utvalda referenser och bilder (på t.ex. resultat, diagram). Använd dig av Arcadas poster-modell.

  5.

  Kom i tid till presentationen.

  Presentationen: Kom i tid till presentationen. Det är också andra som skall presentera sina examensarbeten, så det finns en strikt tidtabell att hålla. För varje presentation reserveras höst 45 minuter för presentation, opponens och diskussion. Av respekt för de andra Thesis Forum deltagarna lämnar ingen salen före den sista presentationen avslutas.

  Förbered dig genom att göra en presentation (t.ex. en Powerpoint eller Prezi). Till Thesis Forum-tillfället tar du också med dig papperskopior av postern eller handouts av din presentation.

   

  Examensarbetsrutiner

  För att kunna inleda ett examensarbete bör studenten ha avlagt kurser till en omfattning av minst hälften av det totala antalet studiepoäng inom utbildningen ifråga (d.v.s. 105, 120, respektive 135 sp).

  Studenten har rätt att framföra förslag till examensarbete.

  Studenten uppgör en kort arbetsbeskrivning och -plan, som han/hon lämnar in för godkännande till sin utbildning. En checklista för utarbetande av plan för examensarbete hittar du här (i PDF-format här).

  Programteamet (i samråd med prefekt) godkänner "arbetsrubriken" och utser arbetets handledare och granskare.

  Den utsedda handledaren ansvarar för att relevanta examensarbetsdata registreras i ASTA. Dessa data är:

  • rubrik
  • datum för godkännande av rubrik
  • handledare
  • uppdragsgivare (extern, projekt, Arcada-institution)
  • experthandledare (vid externt uppdrag)

  Om examensarbetet är projekterat bör även ett exemplar av avtalet inlämnas till Studieärenden.

  Vid registreringen genererar registret ett identifikationsnummer för ifrågavarande arbete.

  Student vars planerade examensarbete innehåller en empirisk del där människor utgör informanter eller forskningsobjekt, eller innehåller sekretessbelagd information, bör inlämna en ”Förkortad plan för examensarbete” till Etiska rådets arbetsutskott ETIX innan den empiriska studien genomförs. Läs mer om Etiska rådet.

  Studenten bör under arbetets gång vara i kontakt med handledaren enligt överenskommen plan och när arbetet är färdigt lämnar studenten in arbetet till handledaren för bedömning inom den överenskomna tiden. Arbetet inlämnas i ett exemplar som är likalydande med PDF-versionen av arbetet.

  OBS! Ett sammandrag av examensarbetet skall göras på det språk som arbetet skrivits på och på utbildningens språk, dock så att det alltid finns ett sammandrag på engelska.

  Handledaren distribuerar arbetet vidare till granskaren för bedömning.

  Handledaren anordnar ett mognadsprov efter att examensarbetet inlämnats för bedömning. Mognadsprovet bedöms till sitt innehåll av handledaren och till sitt språk av språklärare.

  Efter godkänt mognadsprov ska studenten presentera sitt examensarbete vid ett offentligt presentationstillfälle. Vid Arcada ordnas presentationstillfällen i form av Thesis Forum, där studenter har möjlighet att gå och lyssna på presentationer även från andra institutioner. Se ”Tidtabell för examensarbetsprocessen” för mer information om Thesis Forum.

  Anvisningar för opponentskap hittar du här. Mognadsprovet och presentationen kan även påverka vitsordet.

  Då granskaren tillsammans med handledaren fastställt bedömningen av arbetet ifråga, registrerar handledaren vitsordet samt datumet för mognadsprov och presentation i ASTA.

  Granskarens och handledarens utlåtande bör innehålla omnämnande om godkänt mognadsprov.

   

  Mognadsprov

  Efter att arbetet har inlämnats ska studenten delta i ett skriftligt mognadsprov. Mognadsprovets huvudsakliga funktion är att låta studenten visa sin ämnesmässiga och språkliga mognad. Sakinnehållet bedöms först av handledaren som tydligt markerar att sakinnehållet är godkänt. Granskningen omfattar även arbetes titel. Därefter bedöms språket av behörig språklärare. Efter provet får studenten vid behov feedback på sitt prov vid språkavdelningens skrivverkstad (svenska eller finska) och förutsätts därefter göra de korrigeringar som krävs.

  Språket i mognadsprovet

  När ditt examensarbete har blivit godkänt och presenterat skriver du ett mognadsprov, arbetets sammandrag som omfattar ca 300 - 350 ord. Mognadsprovet skrivs under övervakning och sakinne­hållet granskas av handledaren för arbetet. Du får ha med dig ditt examensarbete till provet förutsatt att det inte finns ett sammandrag i arbetet. Om du har svenska eller finska som skolspråk före Arcada skriver du mognadsprovet på ditt skolspråk. Det är alltså skolbildnings­språket före Arcada, inte utbildningens språk här, som avgör på vilket språk du ska skriva mognadsprovet.

  Mognadsprovet granskas sedan av en språklärare i respektive språk. För personer med svenska som skolbildningsspråk betyder ett godkänt mognadsprov (enligt den nya språklagens terminologi) att de har uppvisat utmärkt muntlig och skriftlig förmåga i svenska.

  Mognadsprov som skrivs på engelska språkgranskas inte, eftersom kopplingen till den officiella språkkompetensen bara berör de inhemska språken.

  OBS! Den officiella kopplingen till lagen om språklig kompetens gör det rimligt att ställa krav på språkdräkten i mognadsprovet:

  • Mognadsprovet är examensarbetets sammandrag och omfattar ca 300 - 350 ord.
  • Stilnivån är saklig och fri från yrkesslang och talspråk.
  • Sammandraget är till sin struktur en logisk helhet och kan stå för sig själv. Det innehåller inte onödiga förklaringar eller detaljer. Sammandraget skrivs i presens eller imperfekt och utan stycke­indelning. Texten avslutas med 4 - 8 viktiga nyckelord.
  • Handstilen förutsätts vara läslig. Ordgränserna är tydliga. Stora och små bokstäver går klart att skilja från varandra
  • Texten skall vara i det närmaste felfri. Studenten visar att han/hon behärskar de allmänna skrivreglerna. Etablerade förkortningar får användas då det är ändamålsenligt.
  • Texten innehåller inte grova syftningsfel.
  • Ordföljden är korrekt.

  Ett mognadsprov kan underkännas om det innehåller upprepade fel av någon av de typer som uppräknats ovan. Likaså kan det underkännas om det innehåller många slag av språkfel som berör t.ex. satsbyggnaden, skiljetecknen, stavningen och ordböjningen eller användningen av sammansatta ord, lånord och sifferuttryck.

  Ett underkänt mognadsprov måste skrivas om.

  Projekterade examensarbeten

  Ett examensarbete betraktas som projekterat under förutsättning att ett av följande är skriftligen överenskommet:

  1. Företaget betalar högskolan eller studenten
  2. Arbetet har en extern handledare
  3. Företaget har som avsikt att utnyttja resultatet i sin verksamhet

  Undertecknade avtal arkiveras av studieärenden i C3.
   

  Här hittar du avtalen för projekterade examensarbeten på svenska, finska och engelska:

  avtal_projekterat_examensarbete.pdf (Word)
  sopimus_hankkeistettu_opinnaytetyo.pdf
  agreement_commissioned_degree_thesis.pdf

  Etisk förhandsprövning och forskningstillstånd  

  Förrän man påbörjar sin forskning för sitt examensarbete på bachelor- eller på masternivå kan det behövas etisk förhandsprövning och beviljande av forskningstillstånd. Arcadas Etiska råd verkar i samarbete med etiska kommittén för humanvetenskaper vid huvudstadsregionens yrkeshögskolor samt med relevanta etiska organisationer inom hälso- och sjukvård.

   

  Etiska rådet

  •           utför etisk förhandsprövning av examensarbeten på bachelornivå,

  •           beviljar forskningstillstånd och

  •           har en aktiv roll i övriga frågor med forskningsetiska dimensioner.

   

  Etiska rådet har utarbetat anvisningar om god vetenskaplig praxis i studier vid Arcada samt vad som sker om man avviker från dessa.

   

  Etisk förhandsprövning av examensarbeten på bachelornivå

  En student vars planerade examensarbete innehållande en empirisk del där människor utgör informanter eller forskningsobjekt, eller sekretessbelagd data rörande människor (mera information hittar du här http://www.tenk.fi/sv/etikprovning-i-finland), bör inlämna ansökan om etisk granskning till Etiska rådet innan den empiriska studien genomförs. Detta innebär att studenten fyller i blanketten "Förkortad plan för examensarbete" och skickar denna plan inklusive bilagor elektroniskt till sin handledare för godkännande. När handledaren godkänt "Förkortad plan för examensarbete" inklusive bilagorna, skickar handledaren in dessa elektroniskt till Etiska rådet, etiskaradet@arcada.fi. Som bilagor till blanketten inlämnas informationsbrev och samtycke, övrigt material som tilldelas informanten (enkät, intervjuguide, observationsschema eller liknande) och beskrivning av det övergripande forskningsprojektet i vilket studentens arbete (eventuellt) ingår.

   

  Efter att Etiska rådet behandlat planen ges kommentarerna / sitt beslut elektroniskt till handledaren och studenten.

   

  Etisk förhandsprövning av examensarbeten på masters nivå

  Etisk förhandsprövning av planer för examensarbeten på masters nivå samt av forskningsplaner vid forskning i vilken den ansvariga forskaren är anställd av Arcada genomförs av etiska kommittén för humanvetenskaper vid huvudstadsregionens yrkeshögskolor

  http://www.metropolia.fi/tutkimus-kehittaminen-ja-innovaatiot/tutkimusetiikka/.

   

  OBS: Vid medicinsk forskning (https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990488)  genomförs etisk förhandsprövning av sjukvårdsdistriktens etiska kommittéer.

   

  Forskningstillstånd

  Forskningstillstånd behövs alltid när du vill använda Arcadas studenter eller personal som informanter i din forskning. Gällande information om hur du söker om forskningstillstånd,  vänligen se https://www.arcada.fi/sv/forskningstillstand.

   

  Etiska rådets sammansättning och forskningsetisk stödperson

   

  Under tiden 1.1.2017–31.12.2018 har Arcadas etiska råd följande sammansättning:

   

  Seniorforskare Jyrki Kettunen (ordförande)

   

  Lektor Pamela Gray

   

  Överlärare Åsa Rosengren

   

  Överlärare Matteo Stocchetti

   

  Till forskningsetisk stödperson utses för samma period överlärare Heikki Paakkonen.

   

  Du kan vända dig till rådet eller till stödperson i forskningsetiska frågor.

   

  Bedömningsgrunder

  Bedömningen av examensarbetet görs av granskaren tillsammans med handledaren. Granskaren skriver ett utlåtande som är en helhetsgranskning av examensarbetet. Utlåtandet undertecknas också av handledaren. Handledaren har rätt att begära att ett examensarbete språkgranskas.

  Med beaktande av praxis inom ämnesområdet och arbetets art bedöms ett godkänt examensarbete och masterarbete med vitsordet tillfredsställande (1-2), god (3-4) eller utmärkt (5). Vitsordet motiveras i utlåtandet och fastställs som en helhetsbedömning på basis av arbetet, mognadsprovet och presentationen.

  Examensarbete

  Bedömningsnivån för examensarbetet bestäms av EQF nivå 6 som fastställer krav på

  • avancerade kunskaper som inbegriper kritisk förståelse för teorier och principer
  • avancerade färdigheter inom vilka man uppvisar skicklighet och innovation
  • förmåga att lösa komplicerade problem inom ett specialiserat yrkesområde
  Masterarbete

  Bedömningsnivån för masterarbete bestäms av EQF nivå 7 som fastställer krav på

  • mycket specialiserade kunskaper som grund för eget tänkande och forskning
  • medvetenhet om kunskapsfrågor inom ett område och i beröringspunkten mellan olika kunskapsområden
  • specialiserade färdigheter för problemlösning inom forskning och innovation för att utveckla ny kunskap, nya förfaranden eller integrera kunskap från olika områden

  Följande faktorer bedöms:

  1. Fokusering och arbetslivsrelevans
   1. Arbetets nytta för målgrupp och arbetsliv
   2. Avgränsning, syfte
   3. Positionering och anknytning till tidigare forskning
   4. Insikt i det valda ämnet (begreppsapparatur, teorier)
  2. Metodik och arbetsprocess
   1. Metodval och tillämpning
   2. Beskrivning av och ändamålsenlighet i arbetsprocess
   3. Informationssökning och -bearbetning
  3. Resultat och reflexiv diskussion
   1. Resultatredovisning
   2. Evaluering och kritisk granskning av resultat
  4. Angreppssätt
   1. Originalitet eller innovativitet
   2. Mod
   3. Självständighet
   4. Kreativitet
  5. Helhetsintryck och struktur
   1. Form, logisk uppbyggnad och nödvändiga delar
   2. Läsbarhet och flyt
   3. Källhänvisningsapparatur
   4. Transparens- och objektivitetsnivå
   5. Språkets kvalitet
  6. Etisk relevans
   1. Forskningsetiska formalia
   2. Etisk prövning
   3. Hållbar utveckling

   

  Inlämning

  En student kan välja att lämna in sitt examens- eller masterarbete på följande alternativa sätt:

  • Studenten registrerar ett elektroniskt exemplar av sitt godkända examensarbete i http://theseus.fi/ (se ”Anvisningar för att registrera examensarbeten i Theseus” längre fram för mer information) och lämnar in ett oinbundet arkivexemplar av arbetet (dubbelsidig utskrift) samt två exemplar av utlåtandet i samband med anhållan om examensbetyg. OBS! Om studenten registrerar HELA sitt examensarbete i Theseus ska hen INTE skicka en PDF-fil av sitt examensarbete till biblioteket[a]arcada.fi.

  ELLER

  • Studenten skickar en PDF-fil av sitt godkända examensarbete till adressen: biblioteket[a]arcada.fi, samt informerar biblioteket om att hen inte har för avsikt att registrera sitt examensarbete i Theseus och att arbetet INTE är sekretessbelagt. Arbetet sparas på Arcadas intranät och kommer att kunna läsas elektroniskt utan inloggning endast på bibliotekets datorer. Dessutom lämnar studenten in till högskolans Studieärenden ett inbundet exemplar (se ”Inbindning” längre fram för mer information) och ett oinbundet arkivexemplar av arbetet (dubbelsidig utskrift) i samband med anhållan om examensbetyg. Endast det oinbundna exemplaret ska innehålla utlåtandet.

   

  Studenten ansvarar för att den eventuella uppdragsgivaren får ett exemplar av examensarbetet i ett sådant format som uppdragsgivaren önskar (elektroniskt, oinbundet eller inbundet).

  Studenten står själv för kostnaderna för kopiering och inbindning av examensarbetet.

  OBS! Om delar av examensarbetet eller masterarbetet är sekretessbelagt ska inlämningen ske på följande alternativa sätt:

  • Studenten registrerar ett elektroniskt exemplar av sitt godkända examensarbete i http://theseus.fi/ (som inte innehåller den sekretessbelada delen) och lämnar in ett oinbundet arkivexemplar (som innehåller den sekretessbelagda delen) samt två exemplar av utlåtandet i samband med anhållan om examensbetyg. Studenten skickar även en PDF-fil av sitt godkända examensarbete till adressen: biblioteket[a]arcada.fi samt informerar biblioteket om att examensarbetet är sekretessbelagt. PDF-filen bör innehålla den sekretessbelagda delen. 

  ELLER

  • Studenten skickar en PDF-fil av sitt godkända examensarbete till adressen: biblioteket[a]arcada.fi samt informerar biblioteket om att examensarbetet är sekretessbelagt. PDF-filen bör innehålla den sekretessbelagda delen. Dessutom lämnar studenten in till högskolans Studieärenden ett inbundet exemplar (som innehåller den sekretessbelagda delen) (se ”Inbindning” längre fram för mer information) och ett oinbundet arkivexemplar (som innehåller den sekretessbelagda delen) av arbetet  i samband med anhållan om examensbetyg. Endast det oinbundna exemplaret ska innehålla utlåtandet.
  Anvisningar för att registrera examensarbeten i Theseus

  Varje student registrerar själv sitt godkända examensarbete i PDF-format i Theseus enligt anvisningarna under rubriken ”Registrera examensarbetet” på adressen http://theseus.fi/

  Du kan börja registreringen då utlåtandet för ditt examensarbete är daterat. Den version av examensarbetet som registreras i Theseus ska vara identiskt med det godkända arbetet. Om ett examensarbete har flera författare, kommer författarna överens om vem som registrerar arbetet, så att det införs endast en gång.

  Då ditt examensarbete är infört i Theseus får du en bekräftelse per e-post. Arbetet görs synligt i Theseus först efter det att bibliotekspersonalen och studieärenden har kontrollerat att alla uppgifter är korrekt införda.

  Användaravtal för Theseus

  I detta avtal avser man med ”verk” ett examensarbete eller annat verk som en användare har framställt. Theseus är en webbpublikationstjänst vars användare kan spara sina verk i en databas. Tjänsten publicerar sparade verk i ett offentligt datanät och sparar dem i en databas. Serviceproducent är Arene r.f., rådet för yrkeshögskolornas rektorer, och en tredje part administrerar tjänsten med Arenes tillstånd. Användare är den fysiska person som skickar ett verk med bifogade filer i elektronisk form till tjänsten. Uppdragsgivare är en fysisk eller juridisk person som har gett stöd för ett verk, i synnerhet ett examensarbete (t.ex. arbetsgivare eller stiftelse).

  I tjänsten får man endast registrera material med rättsinnehavarens tillstånd. Det personliga lösenordet och användarnamnet är sekretessbelagt och får endast användas av den registrerade användaren. Serviceproducenten är inte skyldig att publicera ett verk som användaren har registrerat i tjänsten, om arbetet strider mot detta avtal, lag eller god sed. Sådant material kan avlägsnas från tjänsten.

  Genom att spara ett verk i publikationssystemet via tjänsten intygar användaren att han/hon innehar upphovsrätten till verket eller att han/hon har fullmakt av rättsinnehavaren (eller då verket har flera upphovsmän, av samtliga rättsinnehavare) att registrera verket.

  Rättsinnehavaren bibehåller upphovsrätten till det sparade verket. Användaren ger serviceproducenten en icke-exklusiv, vederlagsfri, global licens, som är i kraft lika länge som upphovsrätten. Denna licens innebär att serviceproducenten får:

  1. göra det sparade verket, dess sammandrag samt annan information i anknytning till verket tillgängligt för allmänheten,
  2. framställa exemplar i såväl elektronisk som tryckt form,
  3. konvertera verket till ett annat format, ifall detta med tanke på tjänsten är ändamålsenligt, samt
  4. spara verket i tjänstens elektroniska samlingar.

  Om en utomstående part (uppdragsgivare), har gett stöd för ett examensarbete, skall användaren försäkra sig om att verket får publiceras via tjänsten. Uppdragsgivares namn får användas i anslutning till examensarbetet endast om uppdragsgivare i fråga gett sitt samtycke till detta.

  I anslutning till verket uppger serviceproducenten upphovsmannens namn samt andra uppgifter som användaren har gett då verket registrerades. Användaren kan inte i efterhand ändra de uppgifter som han/hon uppgav utan serviceproducentens medgivande.

  De verk som är lagrade i nätbiblioteket och uppgifterna om dessa bildar ett personregister. Registerbeskrivningen hittar du här.

  Inbindning

  Om studenten väljer att binda in sitt examensarbete rekommenderas följande bokbinderi:

  Kirjansitomo V. & K. Jokinen
  Skarpskyttegatan 9 A 3
  00120 Helsingfors
  Tfn (09) 635 143

  info(at)kirjansitomovkjokinen.fi

  www.kirjansitomovkjokinen.fi

  Instruktioner

  • Studenten tar med sig till bokbinderiet det antal papperkopior som ska bindas in.
  • I det examensarbete som förvaras i biblioteket skall en kopia av det skriftliga utlåtandet finnas med. Utlåtandet placeras efter titelsidan d.v.s. på sidan två.
  • Ryggtexten utgörs av studentens namn (VERSALER) och årtal.
  • Om arbetet överskrider 80 sidor rekommenderas dubbelsidig text.
  • Studenten står själv för kostnaderna för inbindningen.
  • Bachelor arbetet ska ha blåa pärmär och Master arbetet röda. Bokbinderiet vet Arcadas färgbestämmelser vilket betyder att studenten inte behöver ha koll på nyanserna.

  Senast uppdaterad

  1.3.2019

  Uppdateringsansvarig

  Hanne Karlsson