Anhållan om examensbetyg kan lämnas in efter att alla studier som ingår i examen avlagts och registrerats Asta.

Anhållan om examensbetyg innehåller:

  • Blankett för anhållan om betyg som inkluderar en underskrift från biblioteket på att alla låneböcker är återlämnade och inga böter är obetalda (kolla längst ner på sidan).

  • Examensarbetet. 
    Till anhållan om betyg ska ett oinbundet (utprintat) exemplar av examens-/masterarbetet och två (2) exemplar (kopior räcker) av utlåtandet för examensarbetet bifogas. Du bör även registrera ditt arbete på Theseus.fi. Mer detaljerade instruktioner för inlämning av examensarbetet finns här. Om du skrivit examensarbetet tillsammans med någon annan behövs endast den som anhåller om betyg först lämna in ett utprintat exemplar av examensarbetet

  • Blankett 7b ”Anhållan om yrkesrättigheter”. OBS! Gäller endast studenter som får hälsovårdar-, sjukskötar-, barnmorske-, fysioterapeut- eller ergoterapeutexamen. Blanketten måste fyllas i för att få sin examen registrerad och bli legitimerad (exempel på hur man fyller i hittar du här). Valvira skickar hem beslutet och räkningen på behandlingsavgiften (40 euro). Observera att du inte behöver lämna in de bilagor som nämns på blanketten när du ansöker om yrkesrättigheter via Arcada.

  • Observera att alla socionomer själva bör anhålla om sina yrkesrättigheter från Valvira (Lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 1.3.2016). Ansökan görs elektroniskt via portalen suomi.fi. Gå till http://www.suomi.fi/suomifi/svenska/e-tjanster/blanketter/valvira_val87/index.html och välj länken under rubriken Gå vidare till e-tjänsten. Mer information om legitimeringen hittas här. Observera att du endast efter att du fått betyget kan anhålla om dina yrkesrättigheter som socionom.

  • Avop-förfrågan. Du ska fylla i AVOP-förfrågan innan du anhåller om betyg. Gå till avop.fi och klicka på Haka Login. Välj Arcada som din organisation. Logga sedan in med ditt Arcada användarnamn och lösenord. Du får antagligen en fråga om du tillåter att dina uppgifter ges ut (consent about releasing personal information). Svara då ja. Sedan öppnas enkäten. AVOP (Responsenkäten för yrkeshögskolestuderande i slutskedet av studierna) är ett utvärderingssystem som undervisnings- och kulturministeriet och yrkeshögskolorna har byggt upp för att ge studenten möjlighet att utvärdera sina studier.

Betygsanhållan skall inlämnas till Studieärenden i C3 eller till infodesken. Anhållan kan även postas. Handlingarna kan inte lämnas in elektroniskt.