Tillgodoräkning bygger på några allmänna principer. 

En student kan anhålla om att få räkna till godo:
 • studier som utförts vid en annan högskola eller vid en annan läroanstalt på samma nivå 
 • praktik eller arbetserfarenhet
 • kunskap som inhämtats på informell väg från arbets- eller organisationsliv

Notera att praktik, arbetserfarenhet och informell kompetens alltid valideras.

Tillgodoräknande bygger på följande allmänna principer:

 • Om du redan har en kompetens ska du inte behöva bevisa den på nytt (det här betyder i praktiken att du inte behöver delta i undervisningen men nog kunna bevisa kompetensen i en valideringsprocess)
 • Du ska själv kunna påvisa din kompetens med t.ex. betyg, intyg eller annan nödvändig dokumentation som gäller läranderesultat
 • Du kan inte räkna tillgodo kurser som du läst i gymnasiet eller på yrkesskolan
 • Om du har studieprestationer som är äldre än 10 år måste en bedömning av aktualitet och relevans för din kommande examen göras
 • Tillgodoräknandet av studier som avlagts vid en annan finländsk högskola innefattar också vitsordet, ifall vitsordsskalan är densamma 
 • Den ledarskapsutbildning som ingår i militärtjänsten kan anses motsvara 5 sp breddstudier OBS! Gäller endast studerande vid följande institutioner: 1) Ekonomi och affärsanalys 2) Energi- och materialteknologi 3) Hälsa och välfärd 4) Vård (enbart sjukskötarstuderande som väljer att avlägga modulen Making Sense of Leadership)
 • Om du studerar till idrottsinstruktör och anhåller om att få en praktik tillgodo bör en praktikrapport alltid skickas till examinator. Instruktionerna för rapporten hittar du via Itslearning när du anmäler dig till ifrågavarande praktik
 • Om en studerande har avlagt sjukskötarexamen vid en annan yrkeshögskola och kommer till Arcada för att utöver detta få barnmorske- eller hälsovårdarexamen, tillgodoräknas examen som helhet och hen behöver inte komplettera språken som gjorts enligt den utexaminerande högskolans krav, utan endast avlägga de substansspecifika kurserna som hör till barnmorske- eller hälsovårdarexamen.
 • Om en studerande har avlagt sjukskötarstudier vid en annan yrkeshögskola och kommer till Arcada för att slutföra studierna här, tillgodoräknas kurserna var för sig, och då kompletterar hen språken så att de uppfyller Arcadas krav på 5 sp per språk, eftersom det är Arcada som utexaminerar. 

Kompetenser delas in i fyra kategorier enligt hur de införskaffats:

 1. Formell kompetens
  Kompetens som du fått genom studier som avlagts på samma eller en likvärdig nivå som för den aktuella examen (högskolestudier).
 2. Icke-formellt lärande
  Dokumenterade studier som inte fyller de formella kraven om nivå, men som kan anses vara relevanta för examen.
 3. Informellt lärande
  Kompetens som du fått på ett informellt sätt och för vilka det saknas dokumentation. Kompetens som inhämtats på detta sätt måste alltid examineras muntligt, skriftligt eller i form av praktiskt prov. Notera ändå att du inhämtat kompetensen på ett informellt sätt, ska du inte fylla i tillgodoräkningsanhållan, utan personligen kontakta examinatorn för kursen. 
 4. Arbetserfarenhet