Det är viktigt att du anhåller om tillgodoräkning av kompetenser som du har från förut genast då du inleder dina studier. På detta sätt får du snabbare information om hur din studieplan för läsåret ser ut samtidigt som du får veta vilka kurser du inte behöver avlägga. 

Ansökningsprocessen går till på följande sätt: 

Fyll i blankett 6: Anhållan om tillgodoräknande och validering och lämna den in till Studieärenden i C3, som förmedlar ansökan vidare till examinatorn. Ansökan behöver inte lämnas in personligen, utan kan antingen inlämnas till infon på namnet Studieärenden eller lämnas in i postlådan i C3.

Om du har många kurser som du önskar tillgodoräkna är det bra att börja med att kontakta din amanuens för att göra upp en individuell studieplan. Blanketten har många olika punkter för de olika formerna av kompetens. Var därför noga med att fylla i det krävda punkterna (mer detaljerade instruktioner hittar du på själva blanketten).

Punkt 1 & 2 ska alltid fyllas i.

Punkt 3 ska fyllas i om du har avlagt studier vid en annan högskola eller annan utbildning vid Arcada. Till ansökan bifogas följande bilagor:

  • Kopia på officiellt intyg över godkänd prestation (t.ex. studieutdrag)
  • Kursbeskrivning
  • Dokument som visar prestationens engelska namn, t.ex. Transcript of Records eller kursbeskrivning på engelska, ifall ett sådant finns tillgängligt
  • OBS! Om prestationen har en annan enhet en ECTS (sp) behöver vi information om hur många timmar prestationen motsvarar för att kunna omvandla till ECTS. Ofta framgår det av prestationsutdraget

Punkt 4 ska fyllas i om du genom arbetserfarenhet fått kompetens som du vill få validerad. Till ansökan bifogas arbetsintyg samt en skriftlig redogörelse för hur arbetserfarenhet bidragit till att lärandesresultaten för praktikperioden i fråga uppnåtts.

Fyll i blanketten på datorn innan den skrivs ut. Skriv ut endast de sidor som du själv fyllt i och den sista sidan, var beslutet kommer. OBS! Kontrollera att all text syns i den utskrivna versionen. Lämna vid behov in en separat bilaga om du inte får all text att rymmas i blanketten.

Om du känner dig ens lite osäker så lönar det sig att diskutera med din amanuens som hjälper dig vidare i processen.

Beslutet på anhållan  om tillgodoräknande får du inom tre veckor från det datum du lämnat in en fullständig ansökan.

Notera att tillgodoräknade prestationer inte beaktas av FPA ifall de inte avlagts under studietiden för de studier som stöds. Mer information om detta hittar du här.

Tillgodoräkningsprocessen
 

Tillgodoräkningsprocessen
 

Notera även att på beslut av utbildningsansvarig har studenten rätt att avlägga en studieprestation vid Arcada som har ersatts av en tillgodoräknad studieprestation. Den tillgodoräknade studieprestationen stryks då ur studentregistret. I övrigt stryks inga godkända studieprestationer ur studentregistret.  

Om du vill räkna tillgodo studier du avlagt innan du börjat studera på Arcada ska du anhålla om det genast när du börjar dina studier.
Detsamma gäller relevant arbetserfarenhet du införskaffat innan du inlett studierna. Anhåll om att få dessa kompetenser tillgodo genast då du börjar på Arcada. På så sätt kan en ändamålsenlig studieplan göras upp åt dig.