Studenter vars studierätt har upphört p.g.a. att den ordinarie studietiden eller den extra tiden har tagit slut (gäller antagna 1.8.2015 eller senare) bör i regel avlägga alla resterande kurser via öppna yrkeshögskolan och söka om förnyad studierätt för avläggande av praktik, metodik och examensarbete. Förnyad studierätt beviljas på basen av realistisk plan för avläggande av resterande studier. Den godkända planen bör kunna genomföras på en tid på högst 1.5 år. Planen ska vara godkänd av utbildningsansvarig.

En förnyad studierätt kan beviljas enbart en gång, undantagsfall kan göras endast vid livssituationer som kan påvisas med läkarintyg. Studerande som beviljats förnyad studierätt kan inte ansöka om fortsatt studierätt eller frånvaroanmäla sig. För mera information, vänligen kontakta studiearenden@arcada.fi

Om du får avslag på din ansökan om förnyad studierätt har rätt att ansöka om rättelse från Arcada (omprövningsnämnden) inom 14 dagar efter att du fått besked om beslutet att du förlorat din studierätt. Ansökan skickas till Arcadas omprövningsnämnd.

Studenter på Institutionen för vård: 

Om det gått över två år sedan en eller flera av kursena som är kopplade till praktiken avlagts bör studenten innan praktiken inleds påvisa tillräckliga kunskaper genom att delta i kursen eller kursernas praktiska övningar med godkänt resultat.

Började din studierätt före 1.8.2015 eller har du själv avbrutit dina studier?

Du kan inte anhålla om förnyad studierätt. Du ska i stället ansöka om en ny studierätt. Vi håller på att utveckla en ny separat ansökan för detta ändamål och publicerar mera information i vår.