En student kan anmäla sig som frånvarande under det första studieåret efter mottagandet av studieplats endast om han eller hon då

  1. fullgör tjänstgöring enligt värnpliktslagen eller civiltjänstlagen eller enligt lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor
  2. är på moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet
  3. på grund av egen sjukdom eller skada är oförmögen att inleda sina studier

Denna bestämmelse omfattar studenter som har inlett sina studier från och med 1.8.2015. Mer detaljerad information om detta hittar du här.