Allmänna kompetenser

Efter avslutade studier har du följande kompetenser:

  • Allmänna kompetenser
  • Examensspecifika kompetenser
  • Officiell språklig kompetens

Om allmänna kompetenser och språklig kompetens kan du läsa i avsnittet kompetenser.

Examensspecifika kompetenser

Efter avlagd tradenomexamen har du som student kunskap i följande examensspecifika kompetenser:

Företagets funktioner och omvärld: Studenten har en gedigen kunskap i företagande, organisation och ledning, projektledning, juridik, nationalekonomi, logistik, redovisning och marknadsföring. Han/Hon kan tillämpa företags-ekonomiska teorier för att planera och utveckla affärsverksamheten i olika typers företag och organisationer. Studenten kan ansvara för affärsaktiviteter och har färdigheter i att leda individer i mindre utvecklingsprojekt.

Informationssystem: Studenten kan innovativt utnyttja praktiska IS/IT-tillämpningar och har en övergripande syn på informationsteknik som ett centralt verktyg för utveckling och effektivering av ett företags verksamhet. Studenten kan hantera utvecklingsprojekt kopplade till företagets IS/IT-tillämpningar.

Metodik: Studenten har ett matematiskt, statistiskt och analytiskt kunnande som stöd för företagsekonomiska specialkunskaper. Han/Hon har färdigheter att systematiskt lösa komplexa företagsekonomiska problem. Studenten kan självständigt leda och/eller delta i företagsekonomiska forskningsprojekt.

Företagsekonomisk specialkunskap: Studenten har fördjupad kunskap i och kan ta ansvar för att leda och styra ett valt företagsekonomiskt specialområde: ekonomistyrning & ledarskap, internationell affärslogistik eller marknadsföring med fokus på små och medelstora företag.

Då studenten specialiserat sig på

Ekonomistyrning & Ledarskap

har studenten en god insyn i hur redovisningen och ekonomistyrningen används som redskap i företagsledning.

kan studenten självständigt skapa och tolka ekonomisk information.

behärskar studenten bokföring och uppgörandet av bokslut samt principerna för budgetstyrning, finansiering, skatteplanering, personalutveckling och löneadministration i ett litet eller medelstort företag Internationell affärslogistik

klarar studenten av att beakta hela flödeskedjan från råvara till slutprodukt

har studenten förmåga att fungera i internationella och interkulturella företagsmiljöer.

kan studenten självständigt utföra, planera, utveckla och ansvara för olika uppgifter inom inköp, lagerstyrning och distribution

Marknadsföring

behärskar studenten olika principer för företagets kommunikation, tjänsteutveckling, försäljningsteknik och värdeskapande kundrelationer

kan studenten tillämpa nya sätt för att närma sig kunderna.

har studenten färdigheter i att utföra, planera och utveckla operativa marknadsföringsuppgifter såsom marknadsundersökningar och marknadsföringskampanjer för små och medelstora företag