Individuellt samtalsstöd och vägledning, för alla studenter i Arcada, kring exempelvis:

  • studiefärdigheter; planering, motivation, tidsanvändning, stresshantering
  • karriärvägledning; osäkerhet kring val av nuvarande studier, framtid, livssituation
  • specialpedagogiskt stöd; intyg och handledning vid t.ex dyslexi, adhd/add, psykisk ohälsa, syn-, hörsel- och rörelsenedsättningar, sjukdom eller skada

Dina ärenden behandlas konfidentiellt. Om det skulle hjälpa din situation att kunna diskutera med någon annan ber jag alltid om tillstånd av dig. Besöken är avgiftsfria och de är inte begränsade till ett visst antal. För tidsbeställning kontakta E-post: mia.ekstrom@arcada.fi, varmt välkommen att ta kontakt!

Har du dyslexi, adhd/add, depression eller annat som försvårar ditt lärande eller dina studier?

Specialpedagogiskt stöd kan du behöva på grund av olika inlärningssvårigheter (dyslexi, adhd/add, gestaltningssvårigheter osv.), rörelse-, hörsel- eller synnedsättningar eller på grund av skada eller sjukdom. Svårigheterna kan också vara psykiska. För att få tillgång till särskilt stöd bör ett verkligt behov ha konstaterats.

Stödformerna kan bland annat handla om:

  • tilläggstid i tentamen,
  • användning av hjälpmedel (dator, olika stödprogram),
  • alternativa examinationsformer osv.

Vilket stöd du behöver beror på vilket hinder din svårighet innebär i studierna för dig. Syftet med särskilt stöd är inte att sänka examenskraven, utan att stöda dig i lärprocessen så att du kan uppnå de krav som din examen förutsätter.

Vad skall du göra?

Om du redan har ett läs- och skrivsvårighetsintyg (dyslexi) skall du boka tid med specialpedagogen för att uppvisa intyget och för att gå igenom olika stödformer. Om du inte har ett läs- och skrivsvårighetsintyg eller om du har andra svårigheter skall du boka tid för utredning av stödbehov. Du får också handledning i hur studera trots svårigheterna. För tidsbeställning kontakta E-post: mia.ekstrom@arcada.fi, varmt välkommen att ta kontakt!

När stödbehovet har konstaterats får du ett "Intyg för studerande i behov av särskilt stöd vid Arcada". Intyget gäller under hela din studietid vid Arcada och du skall uppvisa det när du begär om olika stödformer. Observera att du måste kontakta examinator senast tre (3) veckor efter kursstart och specificera vilket stöd du har behov av.

Kompensatoriska hjälpmedel

Arcada har talsyntesprogrammet Claro Read Plus och rättstavningsprogrammen Stava Rex och Spellright. Talsyntesen läser upp text på svenska, finska eller engelska, stavkontrollprogrammen korrigerar text på svenska respektive på engelska. Programmen finns installerat på alla studentdatorer. Kom ihåg att ta med egen headset för talsyntesen. Som student kan du också få samtliga program gratis installerade i din egen dator, kontakta E-post: it-support@arcada.fi för instruktioner. Programmen kompenserar ("utjämnar") läs- och skrivsvårigheterna, därav namnet.

Du kan också få tillgång till talböcker, ta kontakt med Arcadas bibliotek för att bli registrerad som låntagare. Här hittar du mera information Extern länk.