Följande professionsrelaterade kompetenser är de kompetenser Arcada speciellt lägger vikt vid under sjukskötarens utbildning.

De professionsrelaterade kompetenser studenten har efter avslutade studier.

Vårdvetenskaplig

Kunskap (förstå)

Du kan beskriva och förklara innebörden i vårdvetenskapens metaparadigmatiska begrepp (människan, hälsan, världen, vårdandet). Därtill kan du belysa den komplexitet som inbördes dynamiken mellan de metaparadigmatiska begreppen som utgör inom vårdvetenskapen.

Färdigheter (göra)

Du kan förklara och motivera för valen av dina vårdande handlingar i relation till vårdvetenskapens grunder. Du kan även utveckla vården utgående från det.

Förhållningssätt (vara)

Du hör hemma inom vetenskapens paradigm och värnar om det vårdvetenskapliga kulturgodset. Du är nyfiken på vårdvetenskapens historia och nutid, samt intresserad av en ständig utveckling av vårdvetenskapen.

Vårdetisk kompetens

Kunskap (förstå)

Du har kunskap och förståelse för etiska teoriers särdrag och deras betydelse inom vårdandets etik. Du har kunskap om yrkesetiska frågeställningar i relation till vårdandet och samhället.

Färdigheter (göra)

Du kan agera i ditt arbete enligt vårdandets värden och etiska principer. Du kan arbeta utgående från lagstiftning och etiska direktiv och evaluera deras förverkligande i vårdandet. Du kan i vårdrelationen förverkliga centrala vårdetiska principer i relation till vårdaren och patienten.

Förhållningssätt (vara)

Du har en förankring i vårdandets ethos som formar ditt grundläggande förhållande till olika fenomen inom vården. Förmågan att bredda på sitt perspektiv utöver traditionella vårdkontext.

Professionellt bemötande

Kunskap (förstå)

Du visar kunskap och förståelse om det mänskliga bemötandets olika dimensioner. Visar kunskap och förståelse om lokala och globala förhållanden samt visar förmåga att verka i mångkulturella och internationella miljöer.

Färdigheter (göra)

Du visar förmåga att gå in i olika typer vårdande möten. Du kan planera, förverkliga och evaluera evidensbaserat vårdande som baserar sig på vårdvetenskaplig forskning samt forskning från tvärvetenskapliga discipliner. Visar förmåga att genomföra och leda kvalitativt arbete med fokus på patientsäkerhet. Kan arbeta och vara aktiv i interprofessionella team samt visa ett professionellt förhållningssätt i ledarskap, koordinering och kommunikation inom vårdarbetet. Du kan verka för hållbar utveckling inom dagens och framtidens hälso- och sjukvård.

Förhållningssätt (vara)

Du visar förmåga att med professionellt förhållningssätt utveckla en vårdande relation som baserar sig på jämställdhet samt etiska, emotionella och existentiella aspekter.

Hälsofrämjande

Kunskap (förstå)

Du förstår principer för hälsofrämjande arbete. Du förstår begreppet hälsa ur ett livscykelperspektiv. Du förstår hälsa som resurs och hälsofrämjande arbete som angeläget både på individ- och på samhällelig nivå såväl i Finland som i övriga Norden.

Färdigheter (göra)

Du identifierar individers resurser och utmaningar för det hälsofrämjande arbetet (hälsolitteracitet). Studenten kan agera enligt hälsofrämjande principer i alla vårdkontext. Du kan implementera främjandet av hälsa i olika kliniska vård- och handledningssituationer.

Förhållningssätt (vara)

Du beaktar klientens resurser för hälsa utgående från individ- och samhällsperspektiv. Du har ett hälsofrämjande och rehabiliterande förhållningssätt i vården av klienter i olika livssituationer.

Klinisk vårdkompetens

Kunskap (förstå)

Du kan bedöma vårdbehov, utföra och evaluera vård i varierande vårdmiljöer för olika patientgrupper.

Färdigheter (göra)

Du har förmåga att utföra vårdhandlingar i olika vårdkontext utgående från patientens behov och rådande vårdrekommendationer.

Förhållningssätt (vara)

Du har ett tvärvetenskapligt förhållningssätt i din yrkesroll.

FUI- kompetens, forskning, utveckling och innovations kompetens

Kunskap (förstå)

Du känner till forskningsteorier och kan självständigt genomföra utvecklingsprojekt. Du kan delta i olika utvecklings-, innovations- och forskningsprocesser. Du behärskar datasökning från de allmännaste hälsovetenskapliga databaserna och kan kritiskt läsa och utvärdera vetenskapliga publikationer.

Färdigheter (göra)

Du implementerar evidensbaserade forskningsresultat i vårdarbetet och du kan bidra med innovationer i form av nya varor och tjänster inom din egen bransch.

Förhållningssätt (vara)

Du visar en forskande hållning och följer forskningsetiska principer inom ditt område. Din forskande hållning inbegriper även öppenhet för innovation och utveckling inom din profession.

Lärande och handledning

Kunskap (förstå)

Du förstår de filosofiska, etiska och pedagogiska utgångspunkterna för lärande och handledning. Därtill kan du utvärdera lärande- och handlednings processen.

Färdigheter (göra)

Du tar ansvar för bedömning och utveckling av din egen kompetens och dessutom för enskilda personers och gruppers utveckling. Du har förmåga till livslångt lärande. Därtill kan du använda dig av befintligt material och verktyg för lärande och handledning eller vid behov producera nytt.

Förhållningssätt (vara)

Du kan använda, i situationer lämpliga, metoder för lärande och handledning vilka utgår från klienten. Du beaktar etiken i lärande- och handledningsprocessen.

Ledarskap och beslutsfatande kompetens

Kunskap (förstå)

Du har kunskap om och förstår principerna för teamledarskap och förändringsledarskap. Du kan bedöma arbetsgruppens resurser, prioritera arbetsuppgifterna och det ansvar som följer med dem. Du vet och känner igen de möjligheterna till karriärframsteg som finns inom sjukvårdarensarbete.

Färdigheter (göra)

Du kan till och med leda avancerade yrkesmässiga funktioner eller projekt och du kan fatta beslut i oförutsägbara verksamhetsmiljöer. Ytterligare besitter du företagarfärdigheter och kan främja både entreprenörskap och intraprenörskap. Du kan verka enligt goda arbetsgemenskapsfärdigheter i hälsovårdens olika föränderliga verksamhetsmiljöer.

Förhållningssätt (vara)

Du inser betydelsen av ledarskap i vårdarbetet och du agerar som medlem i arbetsgemenskapen för att främja arbetsvälbefinnandet. Du förstår innebörden av förändringar inom hälsovården och kan agera enligt ditt ansvar i en situation av förändring.

Interprofessionellt arbete och säkerhetskultur

Kunskap (förstå)

Du har kunskap om och förståelse för din egen profession, professionella identitet och din roll i förhållande till andra yrkesgrupper. Du har kunskap om och förståelse för hur man beaktar säkerheten inom hälsovården.

Färdigheter (göra)

Du har färdighet att arbeta och kommunicera interprofessionellt både skriftligt och muntligt på de båda inhemska språken samt i internationella sammanhang. Du har färdighet att arbeta i hälsovården med säkerhet i åtanke.

Förhållningssätt (vara)

Du har ett evidensbaserat förhållningssätt gentemot din egen och andra professioner och discipliner. Du förstår vikten av att leda ditt eget arbete och samarbeta i grupp. Du förstår strävan efter att utveckla säkerhetskultur i vårdverkligheten.

Digital och teknologisk kompetens

Kunskap (förstå)

Du känner till digitala lösningar inom vården och kan diskutera strategier och policyn som reglerar den digital vården (e-hälsa).

Färdigheter (göra)

Du kan använda, diskutera och utvärdera den digitala vården, teknologin och e-hälsa samt dess fördelar och nackdelar. Du kan utnyttja hälsoteknologi samt utvärdera, utnyttja, undervisa och handleda (på alla olika nivåer) olika digitala lösningar och verktyg inom vården.

Förhållningssätt (vara)

Du är nyfiken och utforskande till framtidens digitala och teknologiska potential inom vården. Med ett delaktighetsfrämjande perspektiv kan du använda e-hälsotjänster som stöder vård och hälsofrämjande aktiviteter. Du värnar om etiken i datahantering inom vård (Health tech ethics) ur både professionens samt patientens/ klientens/ individens perspektiv.