Examensfordringar för yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsoområdet med examensbenämningen sjukskötare YH (210 sp)

Kompetensmål för utbildningen som helhet

Utbildningen leder till sjukskötarexamen och grundar sig på Europa parlamentets och rådets förnyade direktiv 2015/55/EU om erkännande av yrkeskvalifikationer. Sjukskötarens profession innefattar följande kunskapsområden och kompetenser: - klientcentrering, - etik och professionalitet i vårdarbetet, - ledarskap och företagsamhet, - kliniskt vårdarbete, - evidensbaserad verksamhet och beslutsfattning, - handlednings och undervisningskompetens, - befrämjande av hälsa och handlingsförmåga, - social och hälsovårdens verksamhetsmiljö och social och hälsotjänsternas kvalitet och trygghet.

Studenten innehar förmåga att utveckla metoder för ett evidensbaserat vårdarbete och bidra till utvecklingen av hälso- och sjukvården i Finland och globalt. Studenten kan delta i mångprofessionella team och i projekt som sakkunnig, vara med i utveckling av hälsoteknologi samt delta i innovationer inom E-hälsa och robotutveckling. Studenten är representant för vårdarbetet på bred bas som klinisk expert och har kompetens att fortbilda sig till lärare, ledare och forskare.

GRUNDSTUDIER (60 sp)

Allmänna grundstudier (30 sp)

SPRÅK (15 sp)

Kompetensmål

Om studenten har svenska eller finska som sitt modersmål måste de kompetenskrav som enligt lagen (424/2003, 6§) krävs av offentligt anställda uppfyllas. Du ska kunna fungera professionellt i olika språkliga situationer inom ditt eget område. Du kan anpassa ditt språk till varierande kommunikationssituationer och har redskap och förutsättningar för att utveckla dina kommunikationsfärdigheter.

I modulen ingår studier i

Svenska 5
Finska 5
Engelska 5

SAMHÄLLSORIENTERAD MODUL (15 SP)

Kompetensmål

Studenten utvecklar grunder för att bli målmedveten och självständig i sitt lärande och i sin karriärsutveckling. Studenten lär sig att kritiskt analysera sin omvärld, både globalt och beträffande den enskilda organisationen. Detta för att verka för en hållbar samhällsutveckling. Studenten utvecklar en grundläggande förståelse för relationen mellan mänskan och samhället för att främja hälsa och välfärd. Hen förstår betydelsen av kommunikativ och social kompetens samt etisk reflektion i människonära yrken. Studenten inser möjligheten till påverkan samt hur hen kan bidra till tjänsteproduktionsutveckling inom social- och hälsovård samt idrott.

I modulen ingår följande kurser

Introduktion till högskolestudier 5
Samhälle och lagstiftning 5
Ledarskap och tjänstedesign 5

Branschspecifika grundstudier (30 sp)

HÄLSOFRÄMJANDE, PATIENTSÄKERHET OCH EVIDENSBASERAT ARBETE (30SP)

Kompetensmål

Studenten innehar en klar bild över sin yrkesfunktion och har förmåga att utvecklas till en professionell yrkesutövare. Studenten arbetar hälsofrämjande och patientsäkert. Studenten behärskar grundläggande färdigheter inom klinisk vård och förstår människokroppens uppbyggnad samt sjukdomslärans grunder. Studenten kan använda vårdvetenskapliga begrepp och lär sig att tillämpa evidensbaserad kunskap i olika kliniska kontexter.

I modulen ingår följande kurser

Anatomi och fysiologi 5
Hälsovård och hälsofrämjande 5
Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet 5
Klinisk vård I 5
Klinisk vård II 5
Medicinska ämnen I 5

ÄMNESSTUDIER (90 sp)

Ämnesstudierna är professionsinriktade studier omfattande själva ämnet, och har fokus på evidensbaserad vård, hälsoteknologi, tjänsteutveckling inom olika vårdkontexter samt klientcentrering och mångprofessionellt samarbete inom social- och hälsovårdsområdet. 

KLINISK KOMPETENS (35sp)

Kompetensmål

Studenten har kunskap och handlingsberedskap att fungera i olika vårdkontexter, med patienter i olika åldrar, från olika kulturer och med olika problem och hälsohinder. Studenten kan analysera, tolka och tillämpa kunskap från medicin och naturvetenskaper i patientens vårdprocess. Studenten kan identifiera utvecklingsbehov inom hälso- och sjukvårdsområdet, samt aktivt och systematiskt söka och inhämta forskningsbaserad kunskap för att utveckla vården.

I modulen ingår följande kurser

Klinisk vård III 5
Medicinska ämnen II 5
Hemvård och öppenvård 5
Vård av kvinnor och barn 5
Vårdetik 5
Klinisk vård IV 5
Psykiatrisk vård 5

(i modulen ingår simuleringsövningar av en omfattning på 5 sp)

PROFESSIONALITET OCH INDIVIDCENTRERING (55sp)

Kompetensmål

Studenten kan bedöma patientens vårdbehov, prioritera vårdbehov, vårda och dokumentera data strukturerat enligt olika klassificeringar, datasystem och kontrollistor. Studenten kan skapa vårdrelationer och stöda en patient eller klient i kris. Studenten behärskar principerna för förebyggande vård. Studenten kan planera, verkställa och bedöma trygg läkemedelsbehandling i vården av olika sjukdomar.

I modulen ingår följande yrkespraktik

Klinisk vård 15
Hemvård 10
Valbar praktik 10
Psykiatrisk vård 10
Lärande och handledning inom specialsjukvård 10

Valfria breddstudier (30 sp)

Ämnesspecifik fördjupning, praktik och projektarbete (30 sp)

Patientsäkerhet somatisk och psykiatrisk krävande vård 15
Arbetslivsrelaterade projekt 15
Breddstudiepraktik 15
Se utbud Arcada Sommarskola* 15

*Universal Design 10 sp, EHealth 5-15 sp, Making Sense of Leadership 5-15 sp, Sexologi 5 sp.

Examensarbete och metodik (30 sp)

Kompetensmål

Examensarbetet skall visa att studenten har uppnått ett fördjupat kunnande inom sitt utbildningsområde samt utvecklat en förmåga till självständig reflektion. Studenten strävar efter en hög samhälls- och arbetslivsrelevans i sitt examensarbete. Studenten kan skriva en publikation som sammanfattar utvecklingen av ett självständigt projekt. Studenten kan uttrycka sig på sitt modersmål både muntligt och skriftligt enligt lagstadgade krav.

I modulen ingår följande delar

Evidensbaserat arbete 5
Vetenskapsteori och metodik 10
Examensarbete 15