På denna sida hittar du all information om hälsovårds utbildnignens studieplan för dig som börjat 2021 eller senare

I hälsovårdarexamen ingår också sjukskötarexamen. Sjukskötarexamen regleras förutom av den nationella lagstiftningen också av EU-direktiv (2013/55/EU). Kompetenskraven har definierats i enlighet med direktivet för att säkra kompetensen hos sjukskötare som ansvar för allmän vård till en omfattning av 180 sp.

Allmänbildande studier (15 sp)

Bildning i ett digitalt och hållbart nordiskt samhälle (15 sp) - Kompetensmål

Efter avlagd modul kan du med din grundläggande professionella lärande- och karriärkompetens studera och lära dig självstyrt och aktivt. Du kan identifiera och värdesätta dina egna styrkor och utvecklingsbehov. Du kan redogöra för konceptet kontinuerligt lärande och kan tillämpa det då du planerar din karriärutveckling. Du kan agera i och lära dig för ett alltmer digitaliserat samhälle. Du kan kritiskt granska och analysera information för att främja din innovations- och utvecklingskompetens vilket skapar förutsättningar för din bildningsgrund. Du kan identifiera grunderna för kommunikativ och social kompetens och kan agera och kommunicera i olika professionella och sociala sammanhang. Du kan redogöra för de yrkesetiska principerna och hållbarhetsaspekterna i det nordiska samhället. Du kan verka för jämställdhet och kulturell mångfald.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Teknologi och lärande 5 sp
 • Teamwork och innovation 5 sp
 • Etisk och hållbar samhällsutveckling 5 sp

Professionsspecifika studier (195 sp)

Består av grundläggande studier 45 sp, avancerade studier 90 sp och professions studier 60 sp. I dessa studier inkluderas 15 sp professionell kommunikation.

Professionellt bemötande i kliniskt vårdande - Grundläggande studier (25 sp) - Kompetensmål

Efter avlagd modul kan du identifiera din kompetens för ett hälsofrämjande arbete. Du kan bedöma vårdbehov, utföra och evaluera vård i varierande vårdmiljöer i relation till hälsa. Du kan på grundnivå tillämpa digital och teknologisk kompetens i vårdandet. Du kan under handledning agera för ett professionellt bemötande och för att skapa en vårdande relation som bejakar människan som en helhet.

Du kan fungera professionellt i olika språkliga situationer inom ditt eget område. Du kan anpassa ditt språk till varierande kommunikationssituationer och har redskap och förutsättningar för att utveckla dina kommunikationsfärdigheter. Efter avlagd modul och om du har svenska eller finska som bildningsspråk fyller du de kompetenskrav som enligt lagen (424/2003, 6§) krävs av offentligt anställda.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Hälsofrämjande förhållningssätt i Norden 5 sp
 • Vårdandets grunder 10 sp
 • Hoitoalan suomi 5 sp
 • Grundvård, Praktik 5 sp

Nordisk och internationell vårdvetenskap - Grundläggande studier (20 sp) - Kompetensmål

Efter avlagd modul kan du redogöra för vårvetenskapens paradigm ur nordiskt och internationellt perspektiv. Du kan förklara och tillämpa vårdvetenskapens grunder om människan, hälsan, världen och vårdandet, för ett etisk och evidensbaserat vårdande. Du kan förklara och under handledning tillämpa vårdvetenskapens ontologi inom vårdandets etik och i din utveckling som professionell i säkerhetskulturen inom vårdandets kliniska kontexter.

I modulen ingår följande studieenhter:

 • Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv 10 sp
 • Inremedicinsk vård, Praktik 10 sp

Ledarskap och beslutsfattande i vården - Avancerade studier ( 15 sp) - Kompetensmål

Efter avlagd modul kan du självständigt tillämpa dina kommunikativa och sociala kompetenser för att leda olika interprofessionella team eller projekt och kan fatta beslut också i oförutsägbara verksamhetsmiljöer. Du kan identifiera och bedöma dina egna företagarfärdigheter så att de främjar både entreprenörskap och intraprenörskap. Du kan självständigt tillämpa kliniska kompetenser med speciellt fokus på säkerhetskulturen inom vården.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser ur ett kirurgiskt perspektiv 5 sp
 • Kirurgisk vård / Periooperativ vård, Praktik 10 sp

Lärande och handledning inom vårdandet - Avancerade studier (15 sp) - Kompetensmål

Efter avlagd modul kan du tillämpa lärandestrategier och din problemlösningsförmåga ökar för att utveckla ditt eget och andras lärande inom vårdandet. Du kan tillämpa grundläggande kompetens i beslutsfattand och i ledarskap inom vårdandets olika kontexter. Du kan arbeta interprofessionellt för att främja ökad säkerhetskultur i vårdandet. Du kan validera kunskap och skapa dig en kritisk uppfattning om dina egna kompetenser och även aktivt dela med dig av din kunskap inom din studie- och arbetsgemenskap.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Vårdpedagogik i ett polikliniskt kontext 5 sp
 • eHälsa och digital handledning i vården 5 sp
 • Handledning i vården, Praktik 5 sp

Vårdetik i kliniska kontexter / Caring Ethics in Clinical Contexts - Avancerade studier (30 sp) - Kompetensmål

Efter avlagd modul kan du arbeta med handledning i en internationell verksamhetsmiljö. Du kan förklara och försvara vårdandets etik och bedöma etiska frågor inom vården. Du kan kombinera, jämföra och reflektivt granska vårdvetenskaplig kunskap och dra slutsatser från granskningen för att skapa fördjupande medvetenhet om hur vårdandets etik föregår ontologin med en etisk hållbar grund. Du kan analysera, utvärdera och välja i vårdvetenskapliga kunskapsrepertoar för att tillämåa kunskaper på olika dimensioner av det mänskliga bemötandet inom det kliniska vårdandets världar.

Du kan fungera professionellt i olika språkliga situationer inom ditt eget område. Du kan tillämpa avancerad professionsspecifik vokabulär och kan kommunicera i krävande etiska sammanhand på engelska.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Vård av sårbara patienter i utsatta livssituationer 10 sp
 • English Professional Communication 5 sp
 • Care in Various Etical Settings, Vård i olika etiska sammanhand, Praktik 15 sp

Hälsofrämjande vård och smarta lösningar i vården - Avancerade studier (30 sp) - Kompetensmål

Efter avlagd modul kan du göra välargumenterade val och beslut i bemötande och hälsofrämjandets olika dimensioner i det mångdimensionella vårdandet. Du kan bedöma och utveckla din egen professionella kompetens. Du kan bedöma och beakta betydelsen av det livslånga lärandet och ledarskapets mångfacetterade aspekter i ditt arbete. Du kan självständigt identifiera och ta i bruk digitala och teknologiska möjligheter i dagens och framtidens hälso- och sjukvård.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Hälsa och ohälsa inom hemvård och mental vård 10 sp
 • Svenska och kommunikation för vårdbranschen 5 sp
 • Hemvård, Praktik 7,5 sp
 • Mental vård, Praktik 7,5 sp

Familjecentrerat digitalt hälsovårdarbete - professionstudier (30 sp) - Kompetensmål

Efter avlagd modul kan du förstå det familjecentrerade sättet att arbeta så att du har en förmåga att använda dig av olika arbetsmetoder som främjar hälsa och delaktighet hos klienter. Du har också en ökad kunskap i att arbeta med hjälp av olika digitala verktyg.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Barnfamiljer och hälsa 5 sp
 • Graviditet och hälsa 5 sp
 • Hälsa för barn och unga 5 sp
 • Barnsäng, Praktik 5sp
 • Mödra- och barnrådgivning, Praktik 10 sp

Hållbart hälsovårdarbete - professionstudier (15 sp) - Kompetensmål

Efter avklarad modul kan du prioritera och anpassa ditt sätt att arbeta på ett hållbart sätt i hälsovårdarens olika kontext och i enlighet med samhällsutvecklingen. Du kan tillämpa olika strategier för att utveckla och leda hälsovårdsarbetet gällande dig själv och ditt team.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Folkhälsoarbete 5 sp
 • Skol- och studerandehälsovård, Praktik 5 sp
 • Öppenvård, Praktik 5 sp

Utvecklande och fördjupande hälsovårdarbete - professionsstudier (15 sp) - Kompetensmål

Efter avklarad modul kan du greppa och tillämpa det hälsofrämjande arbetssättet och har en djupare insikt i att arbeta självständigt, ansvarsfullt och innovativt med olika hälsovårdsuppgifter. Du kan utveckla och stärka din egen yrkesidentitet och utvecklar ett fördjupat etiskt förhållningssätt till det egna arbetet, och kan förutse och planera arbetet på ett ändamålsenligt sätt.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Arbete och hälsa 5 sp
 • Företagshälsovård, Praktik 5 sp
 • Utvecklingsarbete för hälsovårdare 5 sp

Forskningsstudier (30 sp)

Lärdomsprov och metodik (30 sp) - Kompetensmål

Efter avlagd modul kan du bidra till och kritiskt förhålla dig till utvecklingen på ditt område med stöd i övergripande och avancerade kunskaper inom ditt område. Du kan kritiskt förklara, diskutera och bedöma samt argumentera för teorier, centrala begrepp, metoder och principer. Du kan lösa också komplexa problem inom din profession och kan lära dig och dela lärdomar tillsammans med andra. Du kan med stöd av avancerad informationskompetens validera kunskap och argumentera för skillnaden mellan data, information och kunskap. Du följer och kan diskutera och främja forskningsetiska principer.

I modulen ingåfr följande studieenheter:

 • Vårdvetenskapens och metodikens grunder 5 sp
 • Fördjupad metodik 5 sp
 • Tillämpad metodik 5 sp
 • Lärdomsprov 15 sp