På denna sida hitta du information om studieplanen för dig som börjat före 2021

Den kompetensbaserade studieplanen är uppbyggd i studiehelheter, vilket innebär att studierna rekommenderas ske i en viss ordning. Individuella studieplaner uppgörs vid behov för att underlätta studierna.

Utbildningsämnen

Grundstudier - Hälsofrämjande, patientsäkerhet och evidensbaserat arbete

Studenten innehar en klar bild över sin yrkesfunktion och har förmåga att utvecklas till en professionell yrkesutövare. Studenten arbetar hälsofrämjande och patientsäkert. Studenten behärskar grundläggande färdigheter inom klinisk vård och förstår människokroppens uppbyggnad samt sjukdomslärans grunder. Studenten kan använda vårdvetenskapliga begrepp och lär sig att tillämpa evidensbaserad kunskap i olika kliniska kontexter.

Ämnesstudier: Klinisk kompetens + Professionalitet och individcentrering

Studenten har kunskap och handlingsberedskap att fungera i olika vårdkontexter, med patienter i olika åldrar, från olika kulturer och med olika problem och hälsohinder. Studenten kan analysera, tolka och tillämpa kunskap från medicin och naturvetenskaper i patientens vårdprocess. Studenten kan identifiera utvecklingsbehov inom hälso- och sjukvårdsområdet, samt aktivt och systematiskt söka och inhämta forskningsbaserad kunskap för att utveckla vården.

Breddstudier - Prehospital akutvård på vårdnivå (60 sp)

Studenten har kunskap och handlingsberedskap att fungera i akutvården på vårdnivå, som en medlem i vårdnivå teamet, med patienter i olika åldrar. Studenten kan identifiera en akut insjuknad patient genom att känna igen störningar i de vitala funktionerna efter utförd primär- och sekundärbedömning av patientens tillstånd. Studenten kan bedöma patientens akuta insjuknande genom att använda sig av en vårdkunskap integrerad med patofysiologi och medicin samt förstår skademekanismer och typskador.
Studenten kan utföra undersökningar och genomföra åtgärder för patienter utsatta för trauma, medicinska och kirurgiska problem samt klarar av att administrera och självständigt påbörja vården för den akut insjuknade eller skadade patienten.
Studenten kan besluta om rätt vårdplats för patienten och kan använda telekommunikationsutrustningen som används inom branschen. Studenten känner till hur samarbetet med polis, räddningsverk, nödcentral och vårdinstanserna fungerar och förstår grunderna vid flerpatientssituationer.

Praktik

I utbildningen följs EU-kraven på 90 sp handledd praktik för sjukskötare/förstavårdare. Utbildningen inleds med teoretisk undervisning som följs av simuleringsövningar i Arcadas PatientSäkerhets- och LäroCenter (APSLC) och arbetspraktik inom respektive kompetensområde. Praktiken är integrerad i undervisningen och studenterna praktiserar från och med det första studieåret ända till slutet av studierna.

Praktiken sker alltid utanför högskolan och är i huvudsak förlagd till sjukhus, institut, hälsocentraler och räddningsverk i Helsingforsområdet, men går också att avlägga på andra håll i Finland eller utomlands. Reservation av praktikplatser sker i första hand genom förmedlingstjänsten Jobiili.

Arbetsinsatsen under praktikperioden skall vara 38h/vecka för studerande. I tabellen nedan kan du se hur studiepoängen fördelas under antal veckor.

15 sp 10 veckor
10 sp 7 veckor
8-9 sp 6 veckor
7,5 sp 5 veckor
6 sp 4 veckor
5 sp 3 veckor
3 sp 2 veckor
1,5 sp 1 vecka

Fältuppgifter som görs under praktiken lämnas in senast två veckor efter praktiken.

Praktikansvariga lärare och examinator hittar du i praktikavsnittets beskrivning på ASTA. Utvärderingsblanketter hittar du i menyn till vänster under Praktik.

Metodik och examensarbete (30sp)

Studenten behärskar informationssökningens grunder, kan kritiskt värdera vetenskapliga publikationer och kan tillämpa forskningsresultat och forskningsmetoder som stöd för vårdarbetet. Studenten kan delta i forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet och kan skriva en projekt- eller forskningsrapport.