På denna sida framkommer de kompetenser som hör till förstavårdsexamen.

Följande professionsrelaterade kompetenser har studenten efter avklagd utbildning. Sjukskötarkompetenserna som också hör till förstavårdsexamen hittas här.

 • Bedömning av vårdbehov och beslutsfattande
 • Patientsäkert prehospitalt vårdarbete på vårdnivå
 • Förstavårdens farmakologi och medicinkunskap
 • Användning av förstavårdens teknologiska lösningar
 • Opertativt ledarskap i förstavården
  • Förstavårdens servicesystem

De professionrelaterade kompetenser studenten har efter avlagd utbildning

Bedömning av vårdbehov och beslutsfattande

Kunskap (förstå)

Studerande förstår betydelsen av en systematisk bedömning av patientens tillstånd, igenkännandet och förutspående av störningar i vitala livsfunktioner samt förstår patofysiologin bakom livshotande tillstånd som kräver förstavård på vårdnivå och har förmåga att ställa en arbetsdiagnos åt patienten.
Har förmåga att motivera sina beslut och lösningar baserat på pålitlig evidens samt aktivt utnyttja sig av nyaste vetenskapliga kunskaper i det professionella beslutstagande och utvecklingen av förstavård på vårdnivå.

Färdigheter (göra)

Kan övergripande bedöma patientens vårdbehov samt på basen av det göra beslut om:

 • Påbörjandet av omedelbar förstavård
 • Avhållande från transportering av patienten ifall patientens tillstånd kräver varken jourservice eller ambulanstransport samt ge en adekvat handledning av patienten
 • Patientens fortsatta vårdplats och vård under transport
 • Behov för konsultering av vårddirektiv
 • Kontakt med ytterligare myndigheter och social- och hälsovårdens instanser i syfte att ordna tillräcklig hjälp för patienten.

Patientsäkert prehospitalt vårdarbete på vårdnivå

Kunskap (förstå)

Förstår och bemästrar principerna för det systematiska pararbetet i förstavården samt arbetsfördelningen av olika roller vid vårdsituationer på vårdnivå. Kan förutspå risker, säkra omgivningen och säkerheten för förstavårdsverksamheten och förebygga möjliga tilläggsskador. Har kunskap att bedöma helhetsbild, prognos och vårdens effektivitet vid patient i behov av akutvård, samt förbereda för komplikationer och ändra på vårdplanen enligt indikationer och behov.

Färdigheter (göra)

Har förmåga att självständigt på plats och under transport påbörja och utföra förstavård på vårdnivå av livlös patient, akut insjuknad samt skadad patient. Kan professionellt och patientsäkert kommunicera med medlemmar involverade i förstavårdsteam samt samarbetsinstanser. Har förmåga att tilldela hälsorådgivning åt patienten samt kan handleda patienten i sökande till fortsatt vård, ifall patienten inte på basen av bedömning uppvisar behov för akutvård eller transport. Kan enligt dokumenterings riktlinjer och direktiv dokumentera observationer, vårdbeslut, utförd vård samt dess effektivitet i förhållande till patientens tillstånd, situation och händelser. Kan rapportera relevant information gällande patientens fortsatta vård till mottagande vårdinstanser.

Förstavårdens farmakologi och medicinkunskap

Kunskap (förstå)

Har kunskap i att behärska användning av pålitliga medicinska och farmakologiska kunskapskällor samt kan tillämpa nyaste kunskap för förstavård på vårdnivå.

Färdigheter (göra)

Behärskar utförandet av medicinvård med mediciner på vårdnivå vid vården av akut insjuknad och skadad patient med beaktande av patientens grundmedicinering. Kan utföra medicinvård enligt både nationella och lokala sjukvårdsdistriktens direktiv och regler. Kan självständigt utföra krävande vårdåtgärder i förstavården samt assistera läkare i akutvårdsmedicinska åtgärder.

Användning av förstavårdens teknologiska lösningar

Kunskap (förstå)

Förstår den säkra och ändamålsenliga användningen av förstavårdens kommunikations- och dataöverföringsutrustning vid kommunikation med myndigheter och ytterligare samarbetsparter.

Färdigheter (göra)

Kan pålitligt tolka information och data utifrån undersökningsverktyg samt tillämpa den informationen i bedömningen av patientens vård.
Behärskar den säkra och ändamålsändliga användningen av undersöknings- och vårdutrustning i förstavården.

Operativt ledarskap i förstavården

Kunskap (förstå)

Förstår operativa ledningssystem i förstavården, olika myndigheterna samt andra gränsande samarbetsparter. Behärskar uppgifter relaterade till mångpatientsituationer och storolyckor.

Färdigheter (göra)

Kan stöda situationsledaren antingen som arbetspar eller som en medlem i förstavårdteamet.

Förstavårdens servicesystem

Kunskap (förstå)

Kan bedöma förstavårdservicens verksamhet samt förstår betydelsen av förstavårdens serviceavtal som verksamhetsdrivande faktor.
Förstår betydelsen av, samt karaktärsdragen för social- och hälsoministeriets beredskapsenhet och inrikesministeriets polisavdelningens taktiska akutvård.

Färdigheter (göra)

Kan, i fall av social nöd, fungera i samarbete med socialmyndigheterna och –jouren och styra klienter till tillgänglig icke-brådskande socialservice.
Kan arbeta i samarbete med Nödcentralen, polisen, räddningsväsendet och andra myndigheter och samarbetsparter.