Examensfordringar för yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovård med examensbenämningen barnmorska YH (270 sp)

Kompetensmål för utbildningen som helhet

Utbildningen leder till barnmorskeexamen som innefattar en sjukskötarexamen och den helhetskompetens sjukskötaren innehar (se Examensfordringar för sjukskötare). Den specifika barnmorskekompetensen är beskriven under tilläggsmodulen Barnmorskekunskap för barnmorskor.

BARNMORSKEKUNSKAP (90sp)

Studenten har kunskap och klinisk kompetens att vårda kvinnan under hela hennes livsperiod, men även att vårda det friska och sjuka nyfödda barnet. Studenten har beredskap att självständigt sköta kvinnan under normal graviditet och vid alla skeden under normal förlossning, samt den friska kvinnan och hennes friska nyfödda barn under barnsängstid. Studenten har kunskap och kan handla vid avvikande förlossningar. Studenten kan handleda och stöda kvinnan både individuellt och hennes familj vid preventiv- och familjeplanering, förlossningsförberedelse, graviditet, förlossning, barnsängstid och föräldraskap.

Kompetensmål

Studenten lär sig självständigt arbeta inom området sexuell och reproduktiv hälsa. Studenten har färdighet att fungera evidensbaserat inom olika verksamhetsområden och behärskar olika vårdformer. Studenten har ett kunskapsintresse som stöder kompetensutvecklingen inom yrkesområdet.

Sexual och reproduktivt barnmorskearbete (60 sp)

Innehåller modulerna Familjecentrerad och reproduktiv barnmorskekunskap (40 sp) och Barnmorskans professionalitet (20 sp)

Familjeinriktad hälsovård I 5
Familjeinriktad hälsovård II 5
Praktik: mödrarådgivning och postpartum 15
Praktik: prenatal vård 10
Sexual och reproduktiv vård 5
Utvecklingsarbete för barnmorskor 5
Praktik: Yrkespraktik inom Sexual och reproduktiv vård 5
Praktik: Barnmorskekunskap i vården av den nyfödda 5

Barnmorskearbete under förlossning (30 sp)

Barnmorskearbete under regelbunden förlossning 5
Barnmorskearbete under oregelbunden förlossning 5
Praktik: Vård under regelbunden förlossning 10
Praktik: Vård vid oregelbunden förlossning 10