Examensfordringar för högre yrkeshögskoleexamen inom social-och hälsoområdet Avancerad klinisk vård, med examensbenämningar sjukskötare (högre YH), hälsovårdare (högre YH), barnmorska (högre YH), förstavårdare (högre YH), fysioterapeut (högre YH) eller ergoterapi (högre YH) (90 sp)

Kompetensmål för utbildningen som helhet

Efter avklarade studier för högre yrkeshögskoleexamen inom kompetensområdet avancerad klinisk vård förväntas Studenten kunna fungera som kliniska experter som förmår på ett evidensbaserat sätt utveckla den kliniska verksamheten, handleda och utbilda, delta i och leda forskningsprojekt, samt delta i mångprofessionell verksamhet inom hälsoteknologiområdet och tjänsteutveckling.

Klinisk praxis på avancerad nivå innebär en integrering av dels kompetens på en grundläggande nivå, dels specifika fördjupade kompetenser inklusive bredd av kliniska färdigheter, och förutsätter en tydlig och klar klinisk självständighet inom det specifika området patientsäkerhet.

Studiernas uppbyggnad

Fördjupade studier (60 sp)

KVALITET OCH SÄKERHET I VÅRDEN (30 sp)

Kompetensmål

Studenten får kunskaper i olika säkerhetsteorier och förstår säkerhet som processer och system inom hälso- och sjukvården som skapas på individ, samfunds- och organisationsnivå. Studenten lär sig identifiera riskfaktorer och riskfyllda situationer och lär sig säkerhet genom goda handlingsmönster, samt att bygga och skapa motstånd mot att fel och misstag uppstår i vården. 

Studenten får fördjupade kunskaper i mänskliga faktorer och hur dessa påverkar säkerhet och kvalitet i vården. Den Studenten blir sakkunnig för utvecklingsuppdrag, och kan bidra till en patientsäkerhetskultur

I modulen ingår följande kurser

Patientsäkerhet 5
Läkemedelssäkerhet 5
Evidensbaserad klinisk vård 15
Valfri kurs/Kvalitetssäkring 5

FORSKNINGSMETODIK (15sp)

Kompetensmål

Studenten behärskar olika forskningsmetoder och kan utveckla arbetet inom det egna verksamhetsområdet. Studenten kan initiera, färdigställa och leda FUI-projekt samt utvärdera projektprocesser och dess effekter. Studenten kan skapa ny kunskap och förnya gamla tillvägagångssätt genom att kombinera kunskap inom olika områden. Studenten kan kritiskt värdera olika intressen inom FUI-verksamheten och kan göra bedömningar med hänsyn till forskningsetiska frågor. Studenten har färdighet för självständigt krävande FUI-arbete, har ett kritiskt, forsknings- och utvecklingsgrepp och kan utveckla lönsam, klient- och patientorienterad verksamhet.

I modulen ingår följande kurser

Vetenskapligt arbetssätt och forskningsseminarier 5
Vetenskapsfilosofi, forskningsetik och metodik 10

 

HÅLLBART LEDARSKAP (15 sp)

Kompetensmål

Studenten har specialiserade kunskaper i olika ledarskapsfrågor och kan därmed innovativt agera för ett ökat välmående och delaktighet mellan ledare, medarbetare och klienter/patienter. Studenten kan självständigt leda multiprofessionella team och projekt utifrån sitt eget branschspecifika kunnande. 

Studenten kan fungera som initiativtagare och påverkare för frågor som berör välbefinnande och delaktighet; på arbetsplatser, bland klienter/ patienter och bland samhället överlag. Studenten kan fungera som koordinator och innovativ resurs i dylika nätverk. Därtill kan Studenten identifiera kopplingar mellan perspektiv och samhällsdebatter.

Studenten kan göra beslut som grundar sig på ekonomiskt kunnande. Därtill har Studenten ett förändrings–ledarskapsstrategiskt kunnande som beaktar strategi och kvalitetsarbete samt välbefinnande bland personalen som en pågående process.

I modulen ingår följande kurser

Ledarskap och medarbetarskap för hälsa och välbefinnande 5
Kvalitetsutveckling och innovationer (inom social- och hälsovården) 5
Social- och hälsoekonomisk styrning, juridik och budgetering 5

MASTERARBETE (30 sp)

Kompetensmål

Masterarbetet skall visa att studenten inom sitt utbildningsområde har uppnått fördjupade kunskaper och den förmåga till självständig reflektion som behövs för att kunna utveckla arbetslivet. Masterarbetet utgår från aktuella samhällsbehov, har en vetenskaplig förankring och utmynnar i tjänsteutveckling och innovativa lösningar för produkter, tjänster eller processer. Studenten kan skriva en publikation som följer principerna för vetenskapligt arbetssätt och beskriver utvecklingen av ett självständigt projekt. Studenten kan uttrycka sig på sitt modersmål både muntligt och skriftligt enligt lagstadgade krav och uppvisar goda kommunikativa färdigheter för det egna området och för internationellt samarbete.

I modulen ingår följande delar

Masterarbete och forskarseminarier 30