De allmänna omtentamenstillfällen arrangeras på fredagar kl. 13-16 enligt det schema som finns i ASTA.

Omtentamenssystemet (tentamina, mognadsprov, direktiv samt anmälning) hittas i ASTA Extern länk under menyn omtentamen. Allmän omtentamen sker online på itslearning med övervakning på Zoom (se närmare instruktioner nedan).

Med tentamen avses här övervakade skriftliga förhör som ordnas vid omtentamensdagar. Datum och program för omtentdagarna anges i ASTA. För att få delta i tentamen som ordnas på en omtentdag bör man på egen hand göra en elektronisk anmälan senast en vecka innan omtentdagen.

Studenter med "Intyg för student i behov av säskilt stöd" och som behöver sitta enskilt eller har rätt till extra tid kontaktar amanuens Maria Enoksson (E-post: maria.enoksson@arcada.fi) senast på sista anmälningsdagen och ber om dessa rättigheter. OBS! Detta måste göras skilt för varje omtentamenstillfälle.

Omtentamensdagar 2021-2022:

27.8.2021 (deadline för anmälan 20.8.2021)
19.11.2021 (deadline för anmälan 12.11.2021)
28.1.2022 (deadline för anmälan 21.1.2022)
11.3.2022 (deadline för anmälan 4.3.2022)
22.4.2022 (deadline för anmälan 15.4.2022)
10.6.2022 (deadline för anmälan 3.6.2022)

Instruktioner för allmän omtentamen på distans

Tenten kommer att ske helt på distans online, men med övervakning via Zoom. Några dagar innan själva tenten skickas instruktioner och länken till zoom per e-post. Observera att Zoom-länken är personlig och får inte delas med andra som skall tenta på omtentamenstillfället. Alla får sin egen zoom-länk för att logga in i det Zoom-rum hen ska tenta i.

Du skall logga in på Zoom med din telefon eller surfplatta på omtentamensdagen kl. 12.30 för att vara säker på att allt det tekniska fungerar. Du skall placera telefonen/plattan bakom dig så att övervakaren kan se din datorskärm där du gör din tent på itslearning och även dig själv. Se till att telefonen/plattan är fulladdad så att den inte stänger av sig mitt under tenten. På bordet får inte finnas annat än datorn och eventuellt en vattenflaska/kaffemugg.

Till tentamenstillfället får endast has med sådana hjälpmedel som tentantor på förhand meddelat att man får använda under tentamen.

För att säkra att rätt person skriver tenten, så kollar övervakaren ID på alla deltagare. Övervakaren kommer att i tur och ordning be er visa upp ert ID. Ni får täcka över födelsedatumet och socialskyddsnumret med t.ex. en post-it lapp om ni vill men för- och efternamn samt fotot måste synas. Detta skall även hinna göras före tenten börjar kl. 13.00

Försenade studenter släpps inte mera in i Zoom-rummet efter kl. 12.45. Så logga in i tid.

På Zoom är det viktigt att ditt för och efternamn är synligt för de övriga deltagarna (förstås främst för övervakaren), så se till att de inställningarna är gjorda på förhand.

När du har skrivit färdigt din tent så skriver du ditt namn (förnamn och efternamn) och klockslag då du lämnat in din tent på itslearning i chatten. På detta sätt kvitterar du att du deltagit i omtenten.

Övervakaren ger sen lov när du får starta tenten.

Allmänna principer för avläggandet av omtentamen på campus

Mobiltelefoner bör vara avstängda och placerade i kassar eller ytterkläder som lämnas vid tentamensutrymmets väggar. Även smartklockor är förbjudna under omtentamenstillfällena.

Man får använda tentamenstiden (3 h) för att avlägga en eller flera tentamina, men bör göra en separat anmälan till varje tentamen.

Man bör anlända senast 20 minuter innan omtentamen påbörjas och man får avlägsna sig från tentamenssalen tidigast 30 min efter tentamens påbörjande.

Om en student avlägger flera tentamina erhåller han/hon följande tentamensuppgifter då svaren till de föregående lämnats in.

Då man deltar i tentamen bör man styrka sin identitet då man lämnar in sitt/sina svarskuvert. ID bör finnas synligt på bordet under omtentamenstillfället.

Till tentamenstillfället får endast tas med sådana hjälpmedel som tentator på förhand meddelat att man får använda under tentamen.

Endast i kuvertet tilldelat och i tentamenssalen utdelat skrivpapper, som är försett med yrkeshögskolans stämpel, får användas. Studenten som avbryter tentamen bör fylla i de tryckta fälten på skrivpapperet och lämna tillbaka alla papper.

Tentamen börjar då tentamensövervakaren meddelar att tentamenskuverten får öppnas.

Tentamensövervakaren har rätt att avbryta en students tentamen om han/hon stör andra studenters arbete och om övervakaren upptäcker att studenten gör sig skyldig till fusk. Tentamensfusk eller försök till rapporteras alltid till prefekten som sedan besluter om åtgärder.

Studenten bör lämna in tentamenskuvert med alla utdelade skrivpapper innan han/hon avlägsnar sig från tentamenssalen och bör samtidigt skriva sin namnteckning på deltagarlistan och bestyrka sin identitet.

Korrigeringstiden för tentamen är tre veckor. Inom fyra veckor från tentamensdagen skall tentamensresultatet vara registrerat.