Omtentamenssystemet (tentamina, mognadsprov, direktiv samt anmälning) hittas i ASTA under menyn omtentamen.

De allmänna omtentamenstillfällen arrangeras på fredagar kl. 13-16 enligt det schema som finns i ASTA. Du ska vara på plats minst 20 minuter före omtentamen börjar. Klassrummen för omtentamen meddelas på en lista som sätts upp under infotavlan under förmiddagen på omtentamensdagen. I ARBS kan du t.ex. söka på "vård omtentamen" så hittar du information om när omtentamen hålls.

Med tentamen avses här övervakade skriftliga förhör som ordnas vid omtentamensdagar. Datum och program för omtentdagarna anges i ASTA. För att få delta i tentamen som ordnas på en omtentdag bör man på egen hand göra en elektronisk anmälan senast en vecka innan omtentdagen.

Studenter med "Intyg för student i behov av säskilt stöd" och som behöver sitta enskilt eller har rätt till extra tid kontaktar amanuens Maria Enoksson (maria.enoksson@arcada.fi) senast på sista anmälningsdagen och ber om dessa rättigheter. OBS! Detta måste göras skilt för varje omtentamenstillfälle.

Omtentamensdagar 2020-2021:

28.8.2020 (deadline för anmälan 21.8.2020)
20.11.2020 (deadline för anmälan 13.11.2020)
15.1.2021 (deadline för anmälan 8.1.2021)
12.2.2020 (deadline för anmälan 5.2.2021)
19.3.2021 (deadline för anmälan 12.3.2021)
23.4.2021 (deadline för anmälan 16.1.2021)
7.6.2021 OBS! Måndag (deadline för anmälan 31.5.2021) 

Allmänna principer för avläggandet av omtentamen

Mobiltelefoner bör vara avstängda och placerade i kassar eller ytterkläder som lämnas vid tentamensutrymmets väggar. Även smartklockor är förbjudna under omtentamenstillfällena.

Man får använda tentamenstiden (3 h) för att avlägga en eller flera tentamina, men bör göra en separat anmälan till varje tentamen.

Man bör anlända senast 20 minuter innan omtentamen påbörjas och man får avlägsna sig från tentamenssalen tidigast 30 min efter tentamens påbörjande.

Om en student avlägger flera tentamina erhåller han/hon följande tentamensuppgifter då svaren till de föregående lämnats in.

Då man deltar i tentamen bör man styrka sin identitet då man lämnar in sitt/sina svarskuvert.

Till tentamenstillfället får endast tas med sådana hjälpmedel som tentator på förhand meddelat att man får använda under tentamen.

Endast i kuvertet tilldelat och i tentamenssalen utdelat skrivpapper, som är försett med yrkeshögskolans stämpel, får användas. Studenten som avbryter tentamen bör fylla i de tryckta fälten på skrivpapperet och lämna tillbaka alla papper.

Tentamen börjar då tentamensövervakaren meddelar att tentamenskuverten får öppnas.

Tentamensövervakaren har rätt att avbryta en students tentamen om han/hon stör andra studenters arbete och om övervakaren upptäcker att studenten gör sig skyldig till fusk. Tentamensfusk beivras.

Studenten bör lämna in tentamenskuvert med alla utdelade skrivpapper innan han/hon avlägsnar sig från tentamenssalen och bör samtidigt skriva sin namnteckning på deltagarlistan och bestyrka sin identitet.

Korrigeringstiden för tentamen är tre veckor. Inom fyra veckor från tentamensdagen skall tentamensresultatet vara registrerat.