På denna sida hittar du all information om studieplanen för utbildningen Kulturproducentskap.

Allmän information

Utbildningens namn

Kulturproducent (YH)

Utbildningens målgrupp

Utbildningens målgrupp är främst personer med utbildning från minst andra stadiet med intresse för kulturproducentskap som har färdighet att studera på svenska.

Examens om avläggs och omfattning

Kulturproducent (YH) / 240 sp / 4 år

Huvudsakligt undervisningsspråk

Svenska

Behov - samhälle och arbetsliv

Kulturens och den kreativa branschens roll växer inom Europa och även globalt. Det behövs professionella individer som kan facilitera och utveckla branschen och även arbeta gränsöverskridande. Utmaningar i samhället som utbildningen tar fast på är synen på arbete (utkomst) demokratisering, jämställdhet och tillväxt kopplat till målsättningar för hållbar utveckling, SDG.
Branschen genomgår en intensiv förändring som kan beskrivas bl.a. som kulturens ekonomisering och digitalisering. Projektifiering och snuttjobb (gig economy), samt behovet av en pluralisering av finansiering inom konstens och kulturens område är utmaningar som är närvarande. Också inom andra sektorer upplever vi en ökning av så kallad upplevelseekonomi och "eventifiering" samt uppkomsten av nya 'communities' och bubblor via digitalisering. Utbildningen skall ge en förståelse för hur man kan arbeta med nya arbetssätt inom både konstens traditionella områden men också inom andra områden där konsten och kulturen både utvecklar och stöder.

Utbildningens profil och kompetense

Konstens och kulturens roll växer globalt och är branschöverskridande. Vi behöver kreativa arbetsmiljöer då konstens roll i olika branscher växer, bl.a. inom hälsovård, organisationsutveckling, teknik och hållbar utveckling. Kulturproducentskapsutbildningen ger grundläggande verktyg i att facilitera och utnyttja konsten inom nya områden och ger förutsättningar för utvecklandet av den egna yrkesskickligheten och för ett livslångt lärande. Samtidigt stärker utbildningen den roll konsten och kulturen har i samhället. Det nordiska samarbetet med ett liknande kulturarv är en naturlig utgångspunkt för kulturproducentens arbete i framtiden. Vi arbetar gränsöverskridande med olika projekt med hög smahällsnytta både nationellt och internationellt, och därmed utvecklas tillräckliga kommunikativa färdigheter och språkkunskaper för det egna området. Kulturproducentens roll är också att utveckla och arbeta i projekt där konstens egenvärde är i fokus. Utbildningsprogrammet ger en stark kompetens att arbeta i mångprofessionella grupper och leda projekt inom konstens och kulturens områden, men också med tillämpad konst där man med konstnärer kan utveckla och stöda andra yrkesgrupper.

Den nordiska dimensionen syns tydligt inom utbildningen med tanke på liknande arbetssätt inom området, men även en närvaro globalt är relevant med tanke på en stark förekomst av internationalisering inom konstens och kulturens område.

Utbildningen till kulturproducent ger avancerad kompetens som utnyttjas på ett innovativt sätt inom olika områden i samhället. Förmåga att hantera och planera sitt arbete projektartat samt att upprätthålla och öka kunskap som behövs på fältet, det gäller bl.a. kunskap om konst, ekonomi, förmedling. Utbildningen innehåller en aktiv samhällsdiskussion både nationellt och internationellt för att kulturproducenten aktivt skall vara en del av samhällsdiskussionen och arbeta för ett hållbart och rättvist samhälle.

Utbildningens struktur

Utbildningen har sitt fokus i de professionsspecifika kompetenserna; konst- och kulturkännedom, agil produktions- och projektledning, entreprenörskap inom den kreativa sektorn, ledarskap och förmedlarskap inom den kreativa branschen. De övriga professionsspecifika kompetenserna är; etisk kompetens, kreativitet och innovationsverksamhet

Allmänbildande studier (15 sp)

Bildning i ett digitalt och hållbart nordiskt samhälle (15 sp) - Kompetensmål

Efter avlagd modul kan du med din grundläggande professionella lärande- och karriärkompetens studera och lära dig självstyrt och aktivt. Du kan identifiera och värdesätta dina egna styrkor och utvecklingsbehov. Du kan redogöra för konceptet kontinuerligt lärande och kan tillämpa det då du planerar din karriärutveckling. Du kan agera i och lära dig för ett alltmer digitaliserat samhälle. Du kan kritiskt granska och analysera information för att främja din innovations- och utvecklingskompetens vilket skapar förutsättningar för din bildningsgrund. Du kan identifiera grunderna för kommunikativ och social kompetens och kan agera och kommunicera i olika professionella och sociala sammanhang. Du kan redogöra för de yrkesetiska principerna och hållbarhetsaspekterna i det nordiska samhället. Du kan verka för jämställdhet och kulturell mångfald.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Teknologi och lärande 5 sp
 • Teamwork och innovation 5 sp
 • Etisk och hållbar samhällsutveckling 5 sp

Professionsspecifika studier (165 sp)

Professionell kommunikation (15 sp) - kompetensmål

Efter avlagd modul och om du har svenska eller finska som bildningsspråk fyller du de kompetenskrav som enligt lagen (424/2003, 6§) krävs av offentligt anställda. Du kan fungera professionellt i olika språkliga situationer inom ditt eget område. Du kan anpassa ditt språk till varierande kommunikationssituationer och har redskap och förutsättningar för att utveckla dina kommunikationsfärdigheter.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Svenska 5 sp
 • Finska 5 sp
 • Engelska 5 sp

Konst- och kulturkännedom (25 sp)

Efter avlagd modul känner du till kulturens olika fenomen och dess historiska bakgrund. Du är delaktig i de konstnärliga processerna både som facilitator och möjliggörare. Du utvecklar dina färdigheter som publikarbetare och känner till konceptet tillämpad konst.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Trender i konst och kultur 5 sp
 • Drama och storytelling 5 sp
 • Konstnärlig produktion 5 sp
 • Publikarbete 5 sp
 • Tillämpad konst 5 sp

Innovation, kultur och och media (15 sp)

Efter avlagd modul har du bekantat dig med medians roll genom historien, detta för att utveckla ditt kritiska tänkande. Du känner också till innovationsprocesser inom kultursektorn och vikten av hållbar utveckling för framtida produktionsprocesser.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Mediehistoria 5 sp
 • Social- and Service Design (RSA) 5 sp
 • Digital kultur och digitala lösningar 5 sp

Kulturföretagande (20 sp)

Efter avlagd modul kan du identifiera olika inkomstlogiker och den kreativa och kulturella branschens särdrag. Du kan också verka som företagare och möjliggörare för konstnärer som är entreprenörer. Du förstår riskerna som uppstår i samband med entreprenörskap och du känner till det ansvar du har som företagare.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Marknadsföring i den kreativa branschen 5 sp
 • Entreprenörskap inom den kreativa branschen 5 sp
 • Upphovsrätt 5 sp
 • Management verktyg 5 sp

Kultur- och evenemangsproduktion (15 sp)

Efter avlagd modul har du bekantat dig med grundläggande kompetenser inom kultur- och evenemangsproduktion. Du känner till grunderna för teknisk produktion och kan utnyttja digitaliseringsmöjligheterna i produktionsprocessen på ett kritiskt sätt. Du identifierar de etiska principerna som styr kulturproduktion och förstår deras inverkan på hållbar utveckling.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Grunderna i kulturproduktion 5 sp
 • Evenemangs- och festivalproduktion 10

Agil projektledning (20 sp)

Efter avlagd modul har du bekantat dig med olika projektledningsverktyg och kan använda dem på ett agilt sätt. Du känner till den lagstiftning som styr kulturproduktion och kan tillämpa den i praktiken och du kan orientera dig i olika roller inom olika projektgrupper inom den kreativa branschen.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Projekthantering inom den kreativa branschen 5 sp
 • Yrkespraktik 1 15 sp

Den kreativa sektorns roll i samhället (25 sp)

Efter avlagd modul förstår du vikten av konst och kultur i samhället och känner till både nationella och internationella nätverk inom fältet. Du känner till kulturarvets betydelse för skapande av identitet. Du känner till olika konstnärliga metoder för utveckling av samhället.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Kulturpolitik och industri 5 sp
 • Kulturekonomi 5 sp
 • Kulturbranschens särdrag 5 sp
 • Internationell kulturverksamhet 10 sp

Ledarskap inom den kreativa branschen (15 sp)

Efter avlagd modul känner du till teorier och begrepp om ledarskap och management inom kreativa organisationer och kan leda grupper och team i olika projekt. Du känner till teorier om dualt ledarskap och ledarskap för kunskapsorganisationer.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Artist management 5 sp
 • Ledarskap i kulturbranschen 5 sp
 • Professionell identitet och nätverk 5 sp

Praktik (15 sp)

Efter avlagd modul kan du tillämpa de kunskaper och färdigheter utbildningen ger, samt kan utföra typiska arbetsuppgifter inom branschen och inom det område du valt att fördjupa dig i. Du kan med ditt arbete skapa mervärde för företag och organisationer samt har praktisk erfarenhet av att arbeta med branschspecifika uppgifter. Du kan agera i arbetslivet på ett sätt som visar självständigt ansvarstagnde, förmåga att ta initiativ och att nyutveckla produkter och tjänster. Du kan förklara vad som förutsätts för företagande och entreprenörskap. Praktikens natur och omfattning följer nationella kompetenskrav. Praktiken kan förverkligas i avancerade professionsstudier, utvecklingsstudier och forskningsstudier.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Yrkespraktik 2 15 sp

Utvecklingsstudier (30 sp)

Modulen utvecklar din förmåga att möta olika framtida behov och utmaningar på ett ansvarsfullt sätt i en lokal och global samhällskontext. Därmed ger modulen dig professionell lärande- och karriärkompetens samtidigt som du tillämpar din professionsetiska och hållbarhets kompetens. Den utvecklingsdrivande processen står i centrum. Du utvecklar och tillämpar dina kreativa och innovativa färdigheter med hjälp av teknologi. I modulen diversifieras och utvidgas din förmåga att samarbeta med andra studenter, människor i arbetslivet och andra områden samt branscher vilket främjar din kommunikativa och sociala kompetens. Du väljer fritt vilka moduler och studieenheter du avlägger, enligt den profil du önskar bygga upp.

Främmande språk (5-15 sp)

Du kan välja att läsa främmande språk som dina utvecklingsstudier. Du väljer själv vilket språk du vill läsa in dig på och till vilken omfattning. Till exempel dessa språk kan du som Arcada student studera:

 • Franska
 • Ryska
 • Spanska
 • Tyska

Forskningsstudier (30 sp)

Lärdomsprov och metodik (30 sp)

Efter avlagd modul kan du bidra till och kritiskt förhålla dig till utvecklingen på ditt område med stöd i övergripande och avancerade kunskaper inom ditt område. Du kan kritiskt förklara, diskutera och bedöma samt argumentera för teorier, centrala begrepp, metoder och principer. Du kan lösa också komplexa problem inom din profession och kan lära dig och dela lärdomar tillsammans med andra. Du kan med stöd av avancerad informationskompetens validera kunskap och argumentera för skillnaden mellan data, information och kunskap. Du följer och kan diskutera och främja forskningsetiska principer.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Metodik 5 sp
 • Svenska: Akademiskt skrivande 5 sp
 • Examensseminarium 5 sp
 • Lärdomsprov 15 sp