Examensfordringar för yrkeshögskoleexamen i kultur (kulturproducentskap) med examensbenämningen kulturproducent (240 sp)

Helhetskompetens

Som utexaminerad från programmet kommer du att kunna hantera projekt fulla av förändring, komplexitet och innovation i organisationer av olika storlek – från fria fältet, start-ups, non-profits till stora organisationer. I Finland och globalt.

Studierna förbereder dig både teoretiskt och praktiskt för arbete inom den kreativa branschen och kulturfältet. Producentens främsta verktyg är god kommunikationsförmåga, ledarskapsfärdighet, insyn i kulturlivets strukturer i samhället, konst och kulturkännedom, medvetenhet om i vilken riktning samhället utvecklas samt administrativ förmåga. Du lär dig också grunderna i företagsekonomi och försäljningsteknik. Studieplanen kompletteras även av språkstudier och många kurser föreläses på engelska.

Studiernas uppbyggnad

Utbildningen består av studiehelheter (moduler) med omfattning 15 alternativt 30 sp. Alla studiehelheter innehåller 5 eller 10 studiepoängs delprestationer eller kurser.

Notera att högskolan förbehåller sig rätten att ändra namnen på kurserna, eller byta kurser i respektive modul.

GRUNDSTUDIER (60 sp)

Allmänna grundstudier (30 sp)

Du lär dig se vilka dina utvecklingsbehov är, du känner din egen inlärningsstil och utvecklar din förmåga till självständigt lärande. Du har förmåga att lära dig tillsammans med andra och att dela med dig av din kunskap. Du förstår betydelsen av att kommunicera och att lyssna på andra. Din förmåga att kommunicera på flera språk förbättras och du förmår kommunicera förutom på ditt skolbildningsspråk, även på det andra inhemska språket och på minst ett annat främmande språk. Du kan utnyttja informations- och kommunikationsteknik på ett mångsidigt sätt i ditt eget arbete.

Du har insikt i kulturens professionella fält och kan följa fältet genom media, studier och aktuell debatt. Du klarar av såväl att söka, hantera samt kritiskt granska information inom den egna branschen. Du känner till kulturens olika konstgenrers aktuella trender samt historiska bakgrund. Du förstår vikten av att ständigt bygga ditt yrkesmässiga nätverk. Du har kunskap om kulturens verksamhetsområde, du har ett starkt företagsekonomiskt kunnande inom kulturproduktion och du förmår hantera produktionsprocessernas olika faser.

SPRÅKMODUL (15 sp)

Läranderesultat

Om studenten har svenska eller finska som sitt modersmål måste de kompetenskrav som enligt lagen (424/2003, 6§) krävs av offentligt anställda uppfyllas. Du ska kunna fungera professionellt i olika språkliga situationer inom ditt eget område. Du kan anpassa ditt språk till varierande kommunikationssituationer och har redskap och förutsättningar för att utveckla dina kommunikationsfärdigheter.

I modulen ingår studier i

Svenska 5
Finska 5
Engleska 5

SAMHÄLLSORIENTERAD MODUL (15 sp)

Läranderesultat

Du känner till aktörer samt de samhälleliga och ekonomiska kopplingarna i din egen bransch, såväl inom den offentliga som inom den privata sektorn. Du har också insyn i hur arbetslivet är organiserat och är bekant med arbetslivets styrdokument och lagstiftning.

Du kan kritiskt reflektera och analysera omvärlden i en social och politisk kontext samt förstår och respekterar jämställdhet och kulturell mångfald. Du klarar av att möta konflikter på ett konstruktivt och tolerant sätt.

I modulen ingår följande kurser

Introduktion till högskolestudier 5
Introduktion till kulturproducentskap 5
Visuellkultur 5

Branschspecifika grundstudier (30 sp)

EVENEMANGSPRODUKTION

Läranderesultat

Du utvecklar din förmåga att förstå och hantera olika slags kulturevenemang, festivaler och kollektiva konstformer. Du har insikt i betydelsen av engagemang och passion, normer och värderingar i arbetet med kulturproduktion. Du lär dig hur man koordinerar, planerar och genomför ett evenemang. Du förstår att ett evenemang handlar om att hantera förändring och innovation.
Du kan grunderna i teknisk planering, marknadsföring och marknadsorienterat tänkande.

Du utvecklar din förmåga att skapa nätverk inom branschen. Du förstår betydelsen av IPR, och du känner till lagstiftningen kring upphovsrättsliga frågor. Du känner till den kreativa branschen samt lönsam och kommersiell produktifiering samt konceptualisering inom den kreativa branschen. Du känner till kultur- och innovationspolitikens strukturer, den kreativa branschen och kan verka inom dem. Du förstår vilka möjligheter internationaliseringen inom det egna yrkesområdet erbjuder.

Du känner till vilka samhälleliga påverkningsmöjligheter som finns och som kan utveckla den egna branschen. Du kan artikulera skillnader i websidor och har kännedom om social media och dess makt.

I modulen ingår följande kurser

Innovationer och konceptualisering 5
Kommersialisering på den kreativa branschen 5
Sociala medier och webbanalys 5
Evenemangsproduktion 10
Upphovsrätt 5

ÄMNESSTUDIER (90 sp)

Ämnesstudierna består av totalt 5 moduler. En inledande modul på 30 sp och därefter följer 4 mindre moduler à 15 sp var.

KULTURPROJEKTHANTERING (30 sp)

Läranderesultat

Du känner till hur ett projekt fungerar och hur man verkar i ett team. Du känner till faserna för projektplanering och förverkligande av projekt samt principerna för organisationen av dem inom kulturbranschen. Du kan undersöka och utveckla produktionsprocessens olika faser, samt klarar av att hantera plötsliga förändringar i organisationer av olika storlek. Du känner till projektverksamhetens delområden och kan delta i projektuppgifter. Du förstår kulturskillnader och kan samarbeta med personer från andra kulturer. Du kan tillämpa principerna för grupp- och teamarbete och kan samarbeta med andra i multiprofessionella arbetsgrupper, du kan ta ansvar för din egen verksamhet och handla i enlighet med överenskomna tillvägagångssätt. Du kan planera helheter så att de stöder både kulturell, social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. Du kan utvärdera projekt.

I modulen ingår följande kurser

Kulturprojekthantering från idé till projekt 5
Förverkliganden av kulturprojekt 5
Projektrapportering 10
Marknadsföring och upplevelser 5
Kommunikation och mediefärdigheter 5

ARTIST MANAGEMENT OCH KONSTNÄRLIGT SKAPANDE (15 sp)

Du kan på ett ändamålsenligt sätt marknadsföringsprocesserna för en konstnär eller en konstnärsgrupp, och du behärskar grunderna för marknadsföring och kommunikation ur kulturproduktionens perspektiv.

Du skall ha tillgodogjort dig dramaturgins teorier och terminologi så som den används i den professionella konst- och kulturvärlden. Du ska ha grundläggande kunskaper om dramatiskt berättande inom olika konstformer - kunskap om dramatiskt, episkt, visuellt och musikaliskt berättande, dess olika berättarstrukturer, berättarperspektiv och olika tillämpningar.

Du kan analysera och utveckla din professionella identitet som kulturproducent i förhållande till konstnärligt skapande, och du har kunskap om vad det innebär att gå igenom en konstnärlig produktionsprocess och vad en kulturproducent bör beakta i samarbetet med konstnärer.

Du har erfarenhet av konstnärsrollen i ett kulturprojekt och du besitter förmåga att på olika sätt kommunicera med ett konstnärsteam. Du har kunskap om din professionella identitet i förhållande till konstnärligt skapande.

I modulen ingår följande kurser

Storytelling 5
Konstnärlig produktion 5
Music Management 5

HANTERING AV KULTURPRODUKTIONSPROCESSER (15 sp)

Läranderesultat

Du känner till grunderna i redovisning och ekonomiska system. Du behärskar ekonomiplanering och känner till lagstiftningen kring dessa. Du känner till olika juridiska personer och hur det påverkar verksamheten. Du känner till de branschspecifika mekanismerna och förtjäningsgrunderna. Du känner till olika ledarskapsteorier och lär dig känna din egen ledarskapsstil samt hur det är att arbeta i team.

Du förstår verksamhetsformerna och utvecklingslinjerna inom den offentliga, den tredje, den företagsekonomiska sektorn. Du kan i din verksamhet tillämpa värdegrunden för din egen bransch, liksom också de yrkesetiska principerna inom den. Du kan planera kulturproduktens finansiering samt förverkligandet av finansieringen.

Du kan analysera och utveckla sin egna professionella kulturproducentidentitet. Du känner till kulturpolitikens och -administrationens strukturer och kan verka inom dem. Du har insikt i kulturens professionella fält och kan följa fältet genom media, studier och aktuell debatt.

I modulen ingår följande kurser

Kulturekonomi och ledarskap 10
Kulturpolitik och kulturindustri 5

KULTURFÖRETAGANDE (30 sp)

Läranderesultat

Du fördjupar din kunskap om den kreativa branschen och du kan identifiera kundgrupper för branschen. Du känner till ideologin kring entreprenörskap - intraprenörskap och kan mekanismerna för att starta eget företag. Du kan tillägna dig ett företagsamt och utvecklande arbetssätt och kan lösa problem och fatta beslut i ditt arbete. Du förstår principerna för en lönsam och kundorienterad verksamhet och har beredskap till företagande.

Du känner till vikten av att planera, organisera och utveckla din verksamhet utgående från hållbara värderingar. Du känner till arbetslivets verksamhetsformer och kan verka i en arbetsgemenskap.

Du känner till och kan tillämpa lagar inom arbetslivet. Du känner till huvudprinciperna för organisationernas verksamhet och ledning och har beredskap för att leda arbete. Du känner till de samhälleliga och ekonomiska kopplingarna inom organisationer som är verksamma i den egna branschen. Du kan utvärdera arbetsgemenskapens verksamhet samt planera, organisera och utveckla verksamheten i arbetslivets föränderliga situationer

I modulen ingår följande kurser

Kulturföretagande 5
Kulturexport 5
Yrkesportfolio 5

PUBLIKARBETE OCH TILLÄMPAD KONST (15 sp)

Läranderesultat

Du känner till olika konstpedagogiska metoder som strävar till attfördjupa publikens konstupplevelse. Du känner till hur ett publikarbetsprojekt planeras, genomförs och utvärderas tillsammans med dramainstruktörer, lärare, marknadsförare och den konstnärliga personalen. Du känner till hur du marknadsför publikarbete och kan analysera producentens roll i konstpedagogiska projekt. Du är medveten om de utmaningar som sektoröverskridande arbete medför i tillämpningen av konst. Du fördjupar din förmåga att samarbeta i mångprofessionella grupper. Du utvecklar en kritisk och delaktighetsfrämjande samhällsinriktad kompetens. Du kan söka och hantera information inom den egna branschen, ett avgränsat fenomen eller organisation samt har förmåga att kritiskt bedöma information och gestalta helheter. Du kan formulera en betydelsefull fråga eller frågeställning inom sitt eget specialområde. Du kan beskriva kontexten och verksamhetsmiljön till egna aktuella projekt genom att tillämpa den information som finns i branschen.

I modulen ingår följande kurser

Publikarbete 5
Tillämpad konst 5
Kunskapsutveckling 5

PRAKTIK (30 sp)

Läranderesultat

Du kan formulera dina inlärningsmål och planera arbetsuppgifter som leder till önskat resultat.

Du känner till arbetsplatsens verksamhetsmiljö.Du kan dokumentera och utvärdera din egen arbetsinsats i relation till tidigare erfarenheter och teoretisk yrkeskunskap. Du kan identifiera aktuella utvecklingsbehov.

I praktiken ingår följande delar

Praktiken görs oftast under tredje studieåret.

Valfria breddstudier (30 sp)

Studenten kan bredda och fördjupa sin yrkesprofil utgående från sina individuella behov.

Under läsåret 2017-18 erbjuds följande breddstudier:

KULTURFÖRETAGANDE 30
SOCIOKULTUR 30
INTERNATIONAL CULTURAL MANAGEMENT 30
MEDIEKULTUR 30
KONSTNÄRLIG FORSKNING 30
HANTERING AV EVENEMANGS- OCH FESTIVALPRODUKTION 30

Examensarbete och metodik (30 sp)

Läranderesultat

Du kan uttrycka dig på ditt modersmål både muntligt och skriftligt enligt lagstadgade krav. Examensarbetet skall visa att du har uppnått kunskaper och färdigheter inom din utbildning samt utvecklat en förmåga till självständig reflektion. Du kan skriva en publikation som sammanfattar utvecklingen av ett självständigt projekt.

Du kan på ett ändamålsenligt sätt tillämpa dina kunskaper och färdigheter vid aktuella problemställningar inom det egna yrkesområdet. Duhar förmågan att korrekt och självständigt ansvara och redogöra för val av metoder och arbetssätt vid genomförandet och förverkligandet av uppdrag eller projekt. Du kan tillämpa forskningsresultat i din egen kunskapsproduktion, samt skapa ny kunskap som är relevant för arbetslivet. Du kan utnyttja den egna branschens nationella och internationella informationskällor och du har fördjupat dig i minst ett specifikt område.

I modulen ingår följande delar

Examensarbete 15
Akademiskt skrivande 5
Forskningsmetodik 5
Seminarium 5