Studiernas struktur

Utbildningen är upplagd så att du avlägger 15 studiepoäng (sp) under en studieperiod. Ett studiepoäng beräknas motsvara 27 timmars studier eller arbete. Fyra studieperioder bildar ett studieår, och du beräknas avlägga 60 sp per studieår.

I studierna ingår allmänna studier, ämnesstudier, breddstudier, praktik samt examensseminarium och examensarbete.

Allmänna studier

Du lär dig använda informations- och kommunikationsteknik samt andra studieverktyg för att möjliggöra målmedvetna och självstyrda studier. Du utvecklar din språkliga kompetens i svenska, finska och engelska.

Grund- och ämnesstudier

Flera av kurserna kräver specifika förkunskaper, vilket betyder att flera av kurserna måste avläggas i en bestämd ordning. I kurserna jobbar du mycket i team där varje team medlem är från en specifik yrkesinriktning.

Läroplanerna

Läroplanerna eller de så kallade "lådorna" hittar du längst ner på sidan.

Breddstudier

Breddstudierna kan bestå av två moduler à 15 sp. Varje modul ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom ett visst område, t.ex. journalistik, entreprenörskap, kulturproducentskap eller studier inom någon av de andra inriktningarna. Du kan också avlägga breddstudier som enskilda kurser.

Praktik

Studierna innefattar totalt 30 sp praktik vilket motsvarar två studieperioder. Praktiken bör så långt som möjligt ge erfarenhet av arbete i verkliga produktioner i konst-, kultur- eller mediebranschen. Praktiken som utförs under studierna kan dels vara allmänt inriktad och dels kvalificerad. Som praktik godkänns i allmänhet medie- eller kulturrelaterad handledd arbetspraktik. Läs mer om praktikrutinerna här.

Metodik och examensarbete

Målet med yrkeshögskolestudier är att utbilda personer som ska ha en yrkesskicklighet inom ett specifikt område och en förmåga till begreppslig bedömning av viktiga frågeställningar i branschen. Examensarbetet är ett yrkesinriktat självständigt slutarbete.

Examensarbetet ska visa att du som student har uppnått vissa kunskaper och färdigheter samt utvecklat en förmåga till självständig reflektion. Detta förutsätter att du som skribent självständigt ska kunna lösa det eller de problem som ligger till grund för examensarbetet på basen av de kunskaper och färdigheter som du fått via undervisningen.

Den kvalitativa nivån på examensarbetet ska motsvara de krav som ställs på en kandidatexamen dvs. i enlighet med EQF nivå 6 (European Qualification Framework Extern länk). Arbetet ska vittna om balanserat omdöme, sakkunskap och förmåga att komma till insikt.

Inom Arcada förekommer examensarbeten av många olika slag. Examensarbetet utformas så att det stöder din egen kompetens samt preferens och därmed leder till nya, mera innovativa angreppssätt och sociala innovationer. Läs mer om examensarbetet i avsnittet studiegång.