Utbildningen är upplagd så att du avlägger 15 studiepoäng (sp) under en studieperiod. Ett studiepoäng beräknas motsvara 27 timmars studier eller arbete. Fyra studieperioder bildar ett studieår, och du beräknas avlägga 60 sp per studieår.

I studierna ingår allmänna studier, ämnesstudier, breddstudier, praktik samt examensseminarium och examensarbete.

Allmänna studier

Du lär dig använda informations- och kommunikationsteknik samt andra studieverktyg för att möjliggöra målmedvetna och självstyrda studier. Du utvecklar din språkliga kompetens i svenska, finska och engelska.

Grund- och ämnesstudier

Flera av kurserna kräver specifika förkunskaper, vilket betyder att flera av kurserna måste avläggas i en bestämd ordning. I kurserna jobbar du mycket i team där varje team medlem är från en specifik yrkesinriktning.

Läroplanerna

Läroplanerna eller de så kallade "lådorna" hittar du längst ner på sidan.

Breddstudier

Breddstudierna kan bestå av två moduler à 15 sp. Varje modul ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom ett visst område, t.ex. journalistik, entreprenörskap, kulturproducentskap eller studier inom någon av de andra inriktningarna. Du kan också avlägga breddstudier som enskilda kurser.

Praktik

Studierna innefattar totalt 30 sp praktik. Praktiken bör så långt som möjligt ge erfarenhet av arbete i riktiga produktioner i medie- eller kulturbranschen. Praktiken som utförs kan dels vara allmänt inriktad och dels kvalificerad. Som praktik godkänns i allmänhet medie- eller kulturrelaterad handledd arbetspraktik.

Praktikrutiner

Praktikperioderna infaller i slutet av fjärde årskursen. Det är förstås också möjligt, och vi rekommenderar att praktiken utförs under sommarmånaderna.

Om du utför oavlönad praktik skall du alltid FÖRE du inleder praktiken göra upp ett avtal mellan dig, Arcada och arbetsgivaren. 
Fyll i en Arcada praktikavtalsblankett (blanketten finns tillgänglig längst ner på sidan också på finska och engelska). Om du får lön för praktiken reglerar arbetsavtalet dina rättigheter.

  • Tala med inriktningsspecifik lärare, examensansvarig eller amanuensen om din praktikplats innan du börjar praktiken. Då försäkrar du att praktiken kommer att godkännas som en del av dina studier.

  • Arbetsgivaren utvärderar praktiken genom att fylla i blanketten "Intyg över utförd praktik" som sedan används för att ansöka om praktikpoäng. Du hittar blanketten längst ner på sidan.

  • Skriv praktikrapport över utförd praktik enligt beskrivningen nedan.

  • Be även arbetsintyg för eget CV bruk.

  • Praktikrapport och blanketten "Intyg över utförd praktik" lämnas in för godkännande till examensansvarig, senast 3 månader efter avslutad praktik.

Praktikinsats

Arbetsinsatsen under praktikperioden bör motsvara en arbetsvecka för en heltidsanställd person (1,5 sp motsvarar allmänt en 40 timmars arbetsinsats/vecka). En deltidsanställning omräknas så att arbetsinsatsen motsvarar en 40 timmars arbetsvecka. En 15 sp praktikperiod omfattar därmed totalt en arbetsinsats på 400 timmar (dvs. 10 veckor heltidsarbete).

Praktikrapport

Avsikten med rapporten är att öka nyttan med din utbildning, genom att uppmuntra dig till att fundera över och repetera det du egentligen lärt dig under din praktikperiod. Meningen är också att du i rapporten skall spegla dina upplevelser under praktiken mot det du upplevt under dina studier.

Med andra ord 

  • Visa att du kan använda dina inhämtade kunskaper för att analysera varför ”världen” du upplevt under praktiken ser ut och fungerar som den gör

  • Visa den nytta dina studier givit dig för att lösa praktiska arbetsuppgifter

 

Innehållsmässiga krav för rapporten

1. Fakta om företaget

Ange fakta om företaget såsom företagsform, verksamhetsområdet, organisationen, antal anställda, omsättning, produkter/tjänster och konkurrenssituation.

2. Företaget som arbetsplats

Beskriv stämningen på arbetsplatsen samt hur du blivit introducerad på arbetsplatsen av din handledare. Beskriv dina arbetsuppgifter och diskutera därefter den nytta du upplevt med olika kurser/ämnen i förhållande till dina praktikantuppgifter. Oberoende av dina egna arbetsuppgifter har du gjort observationer om vad dina insatser bidrar till och hur företagets övriga funktioner bidrar till helheten. Beakta också frågor som; Vad är din arbetsplats del av? Varför finns den? Varför ter sig organisationen och arbetsuppgifterna som de gör? Vilka är hoten? etc.

3. Självbedömning

Vad har du lärt dig? Reflektera över (diskutera) ett antal olika områden i din utbildning mot dina praktikerfarenheter och kunskaper om arbetslivet. Välj 2-3 olika områden från din inriktning och 2-3 olika områden från övriga ämnesområden inom mediekultur (Film och media). Koncentrera dig på att förstå verkligheten ur ett fågelperspektiv. Det är också viktigt att du funderar på sådana delar av studierna som inte direkt eller uppenbart kopplar till dina arbetsuppgifter.

4. Praktikens volym

Se också till att praktikrapporten innehåller din egen uppskattning över hur många timmar du jobbat totalt, samt ange hur många studiepoäng du anser att den motsvarar.

Metodik och examensarbete

Målet med yrkeshögskolestudier är att utbilda personer som ska ha en yrkesskicklighet inom ett specifikt område och en förmåga till begreppslig bedömning av viktiga frågeställningar i branschen. Examensarbetet är ett yrkesinriktat självständigt slutarbete.

Examensarbetet ska visa att du som student har uppnått vissa kunskaper och färdigheter samt utvecklat en förmåga till självständig reflektion. Detta förutsätter att du som skribent självständigt ska kunna lösa det eller de problem som ligger till grund för examensarbetet på basen av de kunskaper och färdigheter som du fått via undervisningen.

Den kvalitativa nivån på examensarbetet ska motsvara de krav som ställs på en kandidatexamen dvs. i enlighet med EQF nivå 6 (European Qualification Framework). Arbetet ska vittna om balanserat omdöme, sakkunskap och förmåga att komma till insikt.

Inom Arcada förekommer examensarbeten av många olika slag. Examensarbetet utformas så att det stöder din egen kompetens samt preferens och därmed leder till nya, mera innovativa angreppssätt och sociala innovationer. Läs mer om examensarbetet i avsnittet studiegång.