Examensfordringar för yrkeshögskoleexamen i kultur (mediekultur) med examensbenämning medianom (240 sp)

Helhetskompetens

Inom Mediekulturutbildningen utvecklas studentens kompetens inom termer av begreppsligt kunnande, analys och kritik samt praktisk tillämpning inom produktion för digitala medier - television, online media, audio i kombination eller vart för sig. Studierna förbereder dig både teoretiskt och praktiskt för arbete inom kreativa branschen och medier i olika former.

Utbildningen inom mediekultur betonar såväl kunskap, skicklighet som mognad. Speciell vikt läggs vid att erbjuda en miljö där självständigt tänkande, kulturella utmaningar och internationell praxis är hörnstenar. Förmågan att bedöma mediernas kulturella, sociala, ekonomiska och tekniska sociala funktioner är lika viktig som färdigheten inom praktisk produktion. Medianomens främsta verktyg är god kommunikationsförmåga, ledarskapsfärdighet, insyn i kulturlivets strukturer i samhället, konst och kulturkännedom, medvetenhet om i vilken riktning samhället utvecklas samt administrativ förmåga och entreprenörskap. Studieplanen kompletteras även av språkstudier och många kurser föreläses på engelska.

Utbildningen leder till medianom-examen med följande inriktningsalternativ: Producentskap, Manus och regi, Foto och klipp, Ljudarbete, Medieanalys samt Online media.

Studiernas uppbyggnad

Utbildningen består av studiehelheter (moduler) med omfattning 15 alternativt 30 sp. Alla studiehelheter innehåller 5 eller 10 studiepoängs delprestationer eller kurser. Utbildningen i Mediekultur har sex olika inriktningar och studenterna har vid ansökan valt om att få specialisera sig inom ett av följande ämnesområden: Producentskap, Manus och regi, Foto och klipp, Ljudarbete, Medieanalys eller Online-media.

Notera att högskolan förbehåller sig rätten att ändra namnen på kurserna, eller byta kurser i respektive modul.

GRUNDSTUDIER (60 sp)

Allmänna grundstudier (30 sp)

Studenten lär sig en effektiv och självstyrd studieteknik. Studenten lär sig kritiskt analysera omvärlden för att inse nyttan av djupgående analys. Studenten förstår betydelsen av att kommunicera och att lyssna på andra. Studenten förbättrar sin förmåga att kommunicera på flera språk och förmår kommunicera både på sitt skolbildningsspråk, det andra inhemska språket och på minst ett annat främmande språk genom att argumentera för sina åsikter i olika sociala och kulturella sammanhang. Studenten kan framföra budskap skriftligt, muntligt och visuellt genom att utnyttja olika målgruppsanpassade kommunikationsstilar och -medel. Studenten kan utnyttja informations- och kommunikationsteknik i sitt eget arbete.

SPRÅKMODUL (15sp)

Läranderesultat

Om studenten har svenska eller finska som sitt modersmål måste de kompetenskrav som enligt lagen (424/2003, 6§) krävs av offentligt anställda uppfyllas. Du ska kunna fungera professionellt i olika språkliga situationer inom ditt eget område. Du kan anpassa ditt språk till varierande kommunikationssituationer och har redskap och förutsättningar för att utveckla dina kommunikationsfärdigheter.

I modulen ingår studier i

Svenska 5
Finska 5
Engelska 5

SAMHÄLLSORIENTERAD MODUL (15 sp)

Läranderesultat

Studenten känner till aktörer samt de samhälleliga och ekonomiska kopplingarna i sin egen bransch inom den offentliga och den privata sektorn. Studenten har också insyn i hur arbetslivet är organiserat och är bekant med arbetslivets styrdokument och lagstiftning.

Student kan kritiskt reflektera och analysera omvärlden i en social och politisk kontext samt förstår och respekterar jämställdhet och kulturell mångfald samt klarar av att möta konflikter på ett konstruktivt och tolerant sätt.

I modulen ingår följande kurser

Introduktion till högskolestudier 5
Innovation och konceptualisering 5
Sociala medier och webanalys 5

Branschspecifika grundstudier (30 sp)

INTRODUKTION TILL BERÄTTANDE

Läranderesultat

Studenten lär sig grunderna i audiovisuellt berättande med fokus på innehållsfokuserad produktion. Studenten känner också till berättarprincipernas begränsningar och möjligheter för olika medier och har nödvändig kunskap för att kunna uttrycka sig muntligt och skriftligt, gestalta och presentera sina idéer samt kunna arbeta effektivt i team och individuellt.

I modulen ingår följande kurser

Mediehistoria 5
Introduktion till berättande eller Introduktion till media, kultur och samhälle (Medieanalys) 10

INTRODUKTION TILL MEDIEPRODUKTION

Läranderesultat

Studenten känner till de ekonomiska principerna som berör mediebranschen och förmår utveckla och sälja konkurrenskraftiga produkter och idéer i andras eller eget företag.

I modulen ingår följande kurser

Introduktion till medieproduktion 10
Entreprenörskap 5

ÄMNESSTUDIER (120 sp)

Samtliga studenter på Mediekultur läser 30 sp i gemensamma ämnesstudier. Kurshelheten möjliggör att studenten får insyn i kultur- och mediebranschen samt fördjupar sin förmåga till kritiskt tänkande.

Därefter väljer studenten relevant inriktningsmodul bland de alternativa moduler innehållande kurser i mer branschinriktade ämnesstudier.

GEMENSAMMA ÄMNESSTUDIER FÖR MEDIEKULTUR (30 sp)

Läranderesultat

Studenten uppvisar förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter och samt uppvisar sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka professionellt i arbetslivet. Studenten kan också söka, granska och hantera information och kunskap samt har förmåga att kritiskt bedöma information och kunskap och gestalta helheter.

Studenten känner till berättarprincipernas begränsningar och möjligheter för olika medier och fördjupar sig i inriktningsspecifika kompetenser.

Studenten visar förmåga att lösa konceptuella, konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt genomföra konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar samt uppvisar förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap, utveckla begreppslig förståelse och att utveckla sin professionella kompetens.

Studenten kan omvandla egna auditiva och visuella sinnesintryck till text, film, ljud och bilder och har en konstruktiv kreativ förmåga att skapa professionella koncept för program och tjänster för såväl traditionell medieproduktion som nya divergensmedier.

I modulen ingår följande kurser

Critical Media Analysis 5
Kunskapsutveckling 5
Produktion i flerkameramiljö 5
Introduktion till Interaktivt berättande eller Cultural policy (Medianalys) 5
Slutproduktion eller Medieanalys och forskning (Medianalys) 10

INRIKTNING PRODUCENSTKAP, LJUDARBETE, FOTO OCH KLIPP SAMT MANUS OCH REGI – ämnesstudier (totalt 60 sp)

Detta studiealternativ som består av 3 moduler är avsedd för dem som studerar med Producentskap, Manus och regi, Foto och klipp eller Ljudarbete som vald inriktning.

FILM OCH TV PRODUKTION (15 sp)

Läranderesultat

Studenten förmår tillämpa grunderna i audiovisuellt berättande och kan självständigt svara för mindre produktioner likt dokumentära reportage. Studenten bekantar sig med olika produktionsverktyg och lär sig att använda sig av dessa för att kunna gestalta. Studenten förväntas visa förståelse för konstens roll i samhället.

I modulen ingår följande kurser

Reportage och inslag 10
Visuell kultur 5

STUDIER I DOKUMENTÄRT OCH FIKTIVT BERÄTTANDE (30 sp)

Läranderesultat

Studenten känner till generella produktionsprinciper för såväl dokumentär som fiktivt berättande och förväntas självständigt producera och gestalta olika typer av mediaproduktioner. Studenten förväntas också visa förmåga att lösa konceptuella, konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt genomföra konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar.

I modulen ingår följande kurser

Visuellt berättande 5
Dokumentärt berättande 10
Fiktivt berättande 10
Personregi 5

INRIKTNINGSSPECIFIKA STUDIER I FILM OCH TV PRODUKTION (15 sp)

Läranderesultat

Studenten har en mycket omfattande kunskap om den egna inriktningens produktionsverktyg. Studenten behärskar även de professionella verktyg och metoder som används för att kunna leda och framgångsrikt genomföra ett projekt/produkt inom sin egen inriktning och uppvisar sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka professionellt i arbetslivet.

Studenten uppvisar också förmåga att identifiera sitt eget behov av ytterligare kunskap, utveckla begreppslig förståelse och utveckla sin professionella kompetens.

I modulen ingår följande kurser

Inriktningsspecifik kurs A 5
Inriktningsspecifik kurs B 5
Inriktningsspecifik kurs i flerkamera 5

MEDIEANALYS – ämnesstudier (totalt 60 sp)

Detta studiealternativ som består av 3 moduler är avsedd för dem som studerar med Medieanalys som vald inriktning.

MEDIE PRODUKTION (15 sp)

Läranderesultat

Studenten förmår tillämpa grunderna i audiovisuellt berättande och förstår produktionsprocesserna i samband med nyhetsmedia. Studenten förväntas visa förståelse för konstens roll i samhället. Studenten förstår konceptutveckling för olika marknader och plattformer.

I modulen ingår följande kurser

Nordisk visuell kultur 5
News production 5
Concept design 5

MEDIEKRITIK(30 sp)

Läranderesultat

Studenten förstår audiovisuellt berättande i samband med dokumentärt berättande och frågor kring representation. Studenten kan kritiskt granska medierna och förstår komplexa förhållanden mellan marknad, makt och politik samt media i samhället.

I modulen ingår följande kurser

Visuellt berättande 5
Dokumentärt berättande 5
Representation 5
Pitching ideas 5
Critical Media Laboratory 10

MEDIEEKONOMI (15 sp)

Läranderesultat

Studenten förstår marknadsföringens grunder samt frågor kring immateriella rättigheter. Studenten har en uppfattning om trender och riktningar i vilken mediemarknaden utvecklas.

I modulen ingår följande kurser

Marknadsföringensgrunder 5
Upphovsrätt 5
Media Economics 5

ONLINE MEDIA – ämnesstudier (totalt 60 sp)

Detta studiealternativ som består av 2 moduler är avsedd för dem som studerar med Online media som vald inriktning.

ONLINE MEDIA DESIGN (30 sp)

Läranderesultat

Studenten känner till generella designprinciper för webbproduktion samt för konceptutveckling av spel och tjänster och kan självständigt planera och förverkliga olika typer av onlineproduktioner. Studenten förväntas också visa förmåga att lösa konceptuella, konstnärliga och gestaltningsmässiga problem.

I modulen ingår följande kurser

Webbdesign 10
Mobile Design 5
Conceptual thinking 5
Games Theory & Design 10

ONLINE MEDIA DEVELOPMENT (30 sp)

Läranderesultat

Studenten har en mycket omfattande kunskap om den egna inriktningens produktionsverktyg och förmår använda sig av olika verktyg och tekniker för att kunna hantera, presentera och visualisera strukturerad information online. Studenten känner till projektledning och kan självständigt ansvara för design av tjänster och onlinemedia produktioner för bestämda målgrupper och för olika plattformar.

I modulen ingår följande kurser

Structuring information 5
CMS 10
Pitching ideas 5
UX & UI 5
Inriktningsspecifikt utvecklingsprojekt 5

PRAKTIK (30 sp)

Läranderesultat

Studenten breddar sin kompetens genom att utföra 30 sp medierelaterad handledd arbetspraktik. Praktiken ger studenten erfarenhet av arbete i riktiga produktioner i mediebranschen.

Valfria breddstudier (30 sp)

Studenten kan bredda och fördjupa sin yrkesprofil utgående från sina individuella behov. Breddstudiehelheter väljs från de kursutbud övriga utbildningar inom Arcada erbjuder (ex. inom Entreprenörskap, Evenemangproduktion) alternativt genom att delta i kurser avsedda för andra inriktningar än den egna inom det egna studieprogrammet (genom att t.ex. som manus och regi studerande ta del av kurser avsedda för online media studenter eller producenter).

Examensarbete och metodik (30 sp)

Läranderesultat

Studenten kan uttrycka sig på sitt modersmål både muntligt och skriftligt enligt lagstadgade krav. Examensarbetet skall visa att studenten har uppnått kunskaper och färdigheter inom sin utbildning samt utvecklat en förmåga till självständig reflektion. Studenten kan skriva en publikation som sammanfattar utvecklingen av ett självständigt projekt. Studenten förmår sätta sig in och söka svar på en relevant frågeställning inom det egna kompetensområdet.

Studenten kan söka, kritiskt granska och hantera information inom sin egen bransch och har god förmåga att kritiskt bedöma information och gestalta helheter. Studenten känner till grunder och metoder inom forsknings- och utvecklingsverksamhet och kan genomföra FUI-projekt och förmår tillämpa olika metoder för att utveckla sitt eget yrkesområde på ett systematiskt och innovativt sätt. Studenten förmår inom sitt specialområde följa med kunskapsutvecklingen, tillämpa begreppslig förståelse, söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå och utbyta kunskaper med andra personer verksamma i branschen. Studenten uppvisar beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

I modulen ingår följande delar

Examensarbete 15
Akademiskt skrivande 5
Metodik 5
Examensseminarium 5