Här finns information om småbarnspedagogisk behörighet inom socionomutbildningen

I Finland kan du få behörighet som socionom inom småbarnspedagogik genom att avlägga yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovård. I examen ingår studier inom småbarnspedagogik och socialpedagogik som omfattar minst 60 studiepoäng.

Behörighetsvillkoren för uppgifter inom småbarnspedagogik för en socionom är minst yrkeshögskoleexamen inom det sociala området som innehåller studier som omfattar minst 60 studiepoäng studier med inriktning på småbarnspedagogik och socialpedagogik. (Lagen om småbarnspedagogik, 540/2018), (https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2018/20180540 Extern länk)

De studenter som inlett sina studier senast 1.9.2019 och utexamineras senast 31.7.2023 får dubbelbehörighet inom småbarnspedagogiken. D.v.s både behörighet som lärare och som socionom inom småbarnspedagogik.

Studieplan fram till 2020

I socionomstudierna består kravet på minst 60 sp av följande kurser:

Människans utveckling ur ett livscykelperspektiv 5 sp
Socialpedagogisk handlingskompetens 5 sp
Barn och unga i pedagogiska miljöer 5 sp
Socialpedagogik i arbete med barn, unga och
familjer i utsatta livssituationer 10 sp
Småbarnspedagogisk verksamhet (breddstudie) 15 sp
Praktik inom småbarnspedagogisk verksamhet 10/15 sp
Inriktning inom ramen för lärdomsprovet 15 sp

Totalt 65/70 sp

Studieplan från och med 2021

Socionomens verksamhetsfält och människans livscykel 10 sp
Introduktion till socialpedagogik 5 sp
Socialpedagogisk handlingskompetens inom småbarnspedagogik 5 sp
Delaktighet och tidigt stöd för barn och familjer 5 sp
Barn och familjer i utsatta livssituationer 5 sp
Småbarnspedagogisk verksamhet (utvecklingsstudie) 15 sp
Praktik inom småbarnspedagogisk verksamhet 15 sp
Inriktning inom ramen för lärdomsprovet 15 sp

Totalt 65/75 sp