Här hittar du de samlade målsättningarna för praktiken och de blanketter du ska ha med dig till praktikplatsen. Längre ner finns även samlad information på finska.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att:

 • Identifiera de komponenter som ingår i professionellt bemötande och använda sig avdessa:
  - Se klientens/brukarens olika behov.
  - Förstå socionomens roll och arbetsuppgifter
  på praktikplatsen.
  - Kunna placera in praktikplatsen i det sociala
  servicesystemet och förstå dess roll och
  betydelse.
 • Bemöta varje klient oberoende av ålder och livsskede på ett professionellt sätt där det unika hos individen beaktas. (Studerande övar bemötande genom att lyssna, stödja, samtala, fråga och uppmuntra.)
 • Handlar enligt yrkesetiska principer:
  - Visar respekt och beaktar arbetsplatsens regler.
  - Förstår och håller tystnadsplikten.
  - Handlar och bemöter alla rättvist och jämlikt.
 • Identifiera klienters/brukares olika servicebehov i olika livsskeden.
 • Visar intresse för att utveckla sig och växa i rollen till socionom.
 • Kan utvärdera sin egen verksamhet och sitt lärande.
 • Med hjälp av praktikuppgiften aktiverar studeranden sig i FUI ( forskning, utveckling och innovation) på praktikplatsen i samråd med personalen.

Oppimistavoitteet

Harjoittelun jälkeen opiskelija osaa:

 • Tunnistaa ja käyttää ammatilliseen kohtaamiseen liittyviä osatekijöitä:
  - Huomaa asiakkaan erilaiset tarpeet.
  - Ymmärtää mikä on sosionomin rooli työpaikalla.
  - Hahmottaa harjoittelupaikan aseman ja tehtävän palvelujärjestelmässä.
 • Kohdata kaikki asiakkaat ammattimaisesti, huomioiden heidän ainutlaatuisuutensa ja yksilöllisyytensä iästä ja elämänvaiheesta riippumatta. (Opiskelija harjoittelee kohtaamista kuuntelemalla, tukemalla, keskustelemalla, kysyen ja kannustaen.)
 • Menetellä ammattieettisiä periaatteita noudattaen:
  - Kunnioittaa ja noudattaa työpaikan sääntöjä.
  - Ymmärtää salassapitovelvollisuuden ja toimii sen mukaan.
  - Kohdella kaikkia oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti.
 • Tunnistaa asiakkaiden/käyttäjien erilaiset palvelutarpeet eri elämänvaiheissa.
 • Osoittaa kiinnostusta kehittyä ja kasvaa sosionomin rooliin.
 • Osaa arvioida omaa toimintaansa ja oppimistaan.
 • Harjoittelutehtävän avulla opiskelija tutustuu ja kehittää omalta osaltaan TKI (tutkimus, kehittäminen ja innovaatio) toimintaa työpaikalla yhteistyössä henkilökunnan kanssa.