Lärandemål

Syfte med praktiken är att studerande:

 • Utvecklar sin förmåga att använda olika teorier i praktiskt arbete och att omsätta sina teoretiska kunskaper i detta arbete (reflekterande yrkesutövning)
 • Kan bemöta olika klienter och klientgrupper på ett professionellt sätt i olika
 • socialpedagogiska verksamhetsformer
 • Växer in i en yrkesroll och reflekterar kritiskt över olika synsätt och värderingar som han/hon blivit delaktig av i mötet med klienten och personalen (utveckling av yrkesidentitet, etisk bemötande)
 • Reflekterar över hur den egna personen kan påverka och påverkas av själva arbetet (självkännedom och insikt).
 • Med hjälp av praktikuppgiften aktiverar sig studeranden i FUI verksamhet (forskning, utveckling och innovation) på praktikplatsen i samråd med personalen.

Oppimistavoitteet

Harjoittelun jälkeen opiskelija osaa: 

 • Kehittää kykyään soveltaa teoreettista tietoa käytännön työssä (reflektiivinen työote)
 • Hallitsee ammattimaisen asiakastyön erilaisissa sosiaalpedagogisissa ympäristöissä
 • Kehittää ammattirooliaan ja reflektoi kriittisesti arvoja ja näkemyksiä jotka tulevat esiin seka asiakastyössä että yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa (ammatti-identiteetin kehittäminen ja eettinen kohtaaminen)
 • Pohtii oman persoonan merkutystä työlle (itsetunto ja näkemys)
 • Harjoittelutehtävän avulla tutustuu ja kehittää omalta osaltaan TKI(tutkimus, kehittämis ja innovaatio) toimintaa.