Examensfordringar för yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsoområdet med examensbenämningen socionom YH (210sp)

Kompetensmål för utbildningen som helhet

Utbildningsprogrammet för det sociala området har som mål att utbilda socionomer med bred baskunskap. Med socialpedagogiken som grund strävar utbildningen till att se människan ur flera olika perspektiv. Det är också viktigt att beakta förändringar som sker i samhället och nya behov som uppstår. Socialpedagogiskt arbete bör ske utgående ifrån dessa omständigheter. Socionomen är delaktig i verksamheten tillsammans med klienten som fostrare och handledare.

Efter avslutad utbildning kan studenten identifiera resurser och behov hos individen i olika livsskeden och livssituationer. Hon eller han kan bemöta klienter och klientgrupper på ett professionellt sätt i olika socialpedagogiska verksamhetsformer. Studenten har en stark handlingsberedskap, d.v.s. kan inspirera, stöda och stärka individers möjlighet och förmåga till delaktighet och livskontroll. Dessutom har studenten beredskap för ett pedagogiskt ledarskap. Studenten uppfattar även förändringar i samhället och stärker sin beredskap och sitt mod att påverka och utveckla livsvillkor för individer i utsatta livssituationer. Studenten känner till socialservicesystemet och arbetar för klientens välbefinnande och sociala trygghet. Studenten kan delta i mångprofessionella team och i projekt som sakkunnig, vara med i utveckling av digitala tjänster samt delta i innovationer inom E-hälsa Studieplanen kompletteras även av språkstudier och vissa kurser kan föreläsas på engelska.

GRUNDSTUDIER (60 sp)

Allmänna grundstudier (30 sp)

SPRÅKMODUL (15 sp)

Kompetensmål

Om studenten har svenska eller finska som sitt modersmål måste de kompetenskrav som enligt lagen (424/2003, 6§) krävs av offentligt anställda uppfyllas. Du ska kunna fungera professionellt i olika språkliga situationer inom ditt eget område. Du kan anpassa ditt språk till varierande kommunikationssituationer och har redskap och förutsättningar för att utveckla dina kommunikationsfärdigheter.

I modulen ingår studier i

Svenska 5
Finska 5
Engelska 5

SAMHÄLLSORIENTERAD MODUL (15 SP)

Kompetensmål

Studenten utvecklar grunder för att bli målmedveten och självständig i sitt lärande och i sin karriärsutveckling. Studenten lär sig att kritiskt analysera sin omvärld, både globalt och beträffande den enskilda organisationen. Detta för att verka för en hållbar samhällsutveckling. Studenten utvecklar en grundläggande förståelse för relationen mellan mänskan och samhället för att främja hälsa och välfärd. Hen förstår betydelsen av kommunikativ och social kompetens samt etisk reflektion i människonära yrken. Studenten inser möjligheten till påverkan samt hur hen kan bidra till tjänsteproduktionsutveckling inom social- och hälsovård samt idrott.

I modulen ingår följande kurser

Introduktion till högskolestudier 5
Samhälle och lagstiftning 5
Ledarskap och tjänstedesign 5

Branschspecifika grundstudier (30 sp)

DELAKTIGHET, AKTIVITET OCH MEDBORGARSKAP

Kompetensmål

Studenten

  • utvecklar kunskap och förståelse för delaktighet, aktivitet och medborgarskap och är medveten om hur olika värdegrunder påverkar samhället, arbetssamfundet och individen.
  • utvecklar kunskap och förståelse för människans utveckling och lärande ur ett livscykelperspektiv.
  • handleder och skapar förutsättningar för den enskilda brukaren utgående från dennes egna behov och resurser.
  • bemöter, stöder och inspirerar personer i olika livssituationer och livsskeden med ett kreativt och engagerat förhållningssätt.
  • arbetar för att möjliggöra delaktighet och aktivitet för brukaren och detta arbete kännetecknas av en stark etisk medvetenhet och en respekt för individuella olikheter och värderingar.
  • kan med ett delaktighetsfrämjande förhållningssätt kommunicera och bemöta brukaren och är öppen för kulturell mångfald samt kan kritiskt reflektera över sin egen roll i sammanhanget.  

I modulen ingår följande kurser

Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet 5
Människans utveckling ur ett livscykelperspektiv 5
Sociala förhållanden och livsvillkor i ett föränderligt samhälle 5
Aktivt aktörskap och socialt samspel 5
Etik och professionell kommunikation 5
Kreativitet för hälsa och välbefinnande 5

ÄMNESSTUDIER (90 sp)

Ämnesstudierna är indelade i tre moduler. Den första modulen Delaktighet, aktivitet och medborgarskap ur ett socialpedagogiskt perspektiv ger grunden till socionomens professionsutveckling. Därefter följer den andra modulen Klientcentrerat arbete och professionalitet som har klienten i centrum, och fokuserar på det professionella mötet. Den tredje modulen fokuserar på fördjupning och utveckling av yrkeskompetens med fokus på människor i utsatta livssituationer.

DELAKTIGHET, AKTIVITET OCH MEDBORGARSKAP UR ETT SOCIALPEDAGOGISKT PESRPEKTIV (25 sp)

Kompetensmål

Begreppen delaktighet, aktivitet och medborgarskap fördjupas i förhållande till socialt arbete, socionomens profession och socialpedagogiska verksamhetsområden. Efter avslutad modul kan Studenten urskilja olika teoretiska perspektiv och använda dessa som redskap i förståelsen av den mångdimensionella verkligheten.  Studenten känner även till det sociala områdets värdegrund och yrkesetiska principer samt den nordiska välfärdsmodellen.

I modulen ingår följande kurser

Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält 10
Socialpedagogisk handlingskompetens 5
Praktik i delaktighet och aktivitet 10

KLIENTCENTRERAT ARBETE OCH PROFESSIONALITET (25 sp)

Kompetensmål

Efter avslutad modul kan studenten identifiera resurser och behov hos individen i olika livsskeden och livssituationer. Hon eller han kan bemöta klienter och klientgrupper på ett professionellt sätt i olika socialpedagogiska verksamhetsformer. Studenten har en stark handlingsberedskap, d.v.s. kan inspirera, stöda och stärka individers möjlighet och förmåga till delaktighet och livskontroll.  Studenten kan använda olika orienteringsgrunder och metoder i klientarbetet. Studenten övar upp förmågan att samarbeta och inser värdet av samarbetet med anhöriga. Studenten ingår i team med andra professionella och mångprofessionella arbetsgrupper.

I modulen ingår följande kurser

Socialpedagogik i klientarbete (småbarnsfostran)  5
Socialpedagogik i klientarbete (äldre och funktionshinder) 10
Praktik i klientcentrerat arbete 10

FÖRDJUPNING OCH UTVECKLING AV YRKESKOMPETENS MED FOKUS PÅ MÄNNISKOR I UTSATTTA LIVSITUATIONER (30 sp)

Kompetensmål

Studenten fördjupar och utvecklar sin yrkeskompetens. Studenten uppfattar förändringar i samhället och stärker sin beredskap att påverka och utveckla livsvillkor för individer i utsatta livssituationer. Studenten känner till socialservicesystemet och arbetar för klientens välbefinnande och sociala trygghet. Studenten lär sig att utnyttja forskningsresultat för att utveckla praxis. Studenten befäster sin professionella identitet under tredje årets yrkespraktiker och kan identifiera sitt individuella behov av egen yrkesmässig utveckling.

I modulen ingår följande kurser

Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer 10
Krisarbete 5
Socialpedagogik i arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer 10
Fördjupad yrkespraktik 15

Valfria breddstudier (30 sp)

Under läsåret 2017-2018 erbjuds följande breddstudier:

Se utbud Arcada sommarskola * 5-15
Habilitering för barn och unga 15
Småbarnspedagogisk verksamhet 15
Arbetslivsrelaterade projekt eller alternativ yrkespraktik 15

* Universal Design 10 sp, EHealth 5-15 sp, Making Sense of Leadership 5-15 sp, Sexologi 5 sp.

Examensarbete och metodik (30 sp)

Kompetensmål

Examensarbetet skall visa att studenten har uppnått ett fördjupat kunnande inom sitt utbildningsområde samt utvecklat en förmåga till självständig reflektion. Studenten strävar efter en hög samhälls- och arbetslivsrelevans i sitt examensarbete. Studenten kan skriva en publikation som sammanfattar utvecklingen av ett självständigt projekt. Studenten kan uttrycka sig på sitt modersmål både muntligt och skriftligt enligt lagstadgade krav.

I modulen ingår följande delar

Kunskapsbaserad verksamhet och kritisk reflektion 5
Vetenskapsteori och metodik 10
Examensarbete 15