Examensfordringar för högre yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsoområdet Rehabilitering, med examens-benämningar Sjukskötare (högre YH), Hälsovårdare (högre YH), Barnmorska (högre YH), Förstavårdare (högre YH), Fysioterapeut (högre YH), Ergoterapi (högre YH) eller socionom (högre YH) (90 sp)

Kompetensmål för utbildningen som helhet

Studenten har en fördjupad kunskap om förhållanden och processer inom rehabiliteringsområdet, och kan flexibelt och strategiskt bemöta de ständiga förändringarna i arbetslivet. Hon/han har fördjupade kunskaper om rehabiliteringsområdets komplexitet och kan samordna insatser inom det egna arbetsfältet utgående från medicinska, psykologiska, pedagogiska och sociala faktorer. En fördjupad kunskap om tillgänglighet, delaktighet och universell design, som en del av rehabiliteringsarbetet.

Studenten har kompetens att leda, samordna och genomföra rehabiliteringsinsatser utifrån en helhetssyn som baserar sig på ett biopsykosocialt synsätt.

Studenten kan fungera som expert i olika sammanhang och kan arbeta i multiprofessionella team utgående från klientens behov och gemensamma målsättningar. Studenten har förmåga att leda projekt och utveckla rehabiliteringen och uppföljning av rehabiliteringens effekter på ett fördomsfritt och kreativt sätt.

Studenten har färdigheter att utvärdera den egna och andras behov av kunskapsutveckling, och kan leda sig själv och andra i frågor som berör rehabilitering samt initiera utveckling som leder till förändring.

FÖRDJUPADE STUDIER (60 sp)

REHABILITERING (30 sp)

Kompetensmål

Studenten kan kritiskt analysera och problematisera innebörden i rehabiliteringsprocessen ur ett teoretiskt, etiskt och vetenskapligt perspektiv även inom de olika rehabiliteringsområdena. Studenten kan också använda sig av och kritiskt värdera ett personcentrerat arbetssätt och även kunna anpassa ICF klassificeringssystemet som en del av personcentrerat arbete. Studenten kan också utveckla rehabiliteringstjänsterna utgående från individens rehabiliteringsprocess.

Studenten kan identifiera tillgänglighetsaspekter på individ-, grupp- och samhällsnivå. Förstå ekologins betydelse för aktivitet och delaktighet samt ha grundläggande kunskaper om design för alla. Se sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet i förhållande till delaktighet och professionellt utövande.

Studenten förväntas även 

  • ha förmåga att evidensbaserat planera, genomföra och utvärdera rehabiliteringsverksamheten helhetsmässigt och resultatrikt
  • ha förmåga att kritiskt utvärdera det egna utvecklingsbehovet
  • ha färdighet att identifiera behov av kunskapsutveckling inom rehabiliteringsområdet, samt initiera, planera och genomföra sådan utveckling
  • kunna anpassa ICF klassificeringssystemet som en del av klientcentrerat arbete

I modulen ingår följande kurser

Kunskap och lärande I förändrings- och utvecklingsarbete 5
Främjande av hälsa och delaktighet I välfärdssamhället 5
Tillgänglighet, delaktighet och Universal Design del 2 5
Tillgänglighet, delaktighet och Universal Design del 3 5
Utvärdering för evidens- och kunskapsbaserad verksamhet 5
Valfri kurs 5

FORSKNINGSMETODIK (15sp)

Kompetensmål

Studenten behärskar olika forskningsmetoder och kan utveckla arbetet inom det egna verksamhetsområdet. Studenten kan initiera, färdigställa och leda FUI-projekt samt utvärdera projektprocesser och dess effekter. Studenten kan skapa ny kunskap och förnya gamla tillvägagångssätt genom att kombinera kunskap inom olika områden. Studenten kan kritiskt värdera olika intressen inom FUI-verksamheten och kan göra bedömningar med hänsyn till forskningsetiska frågor. Studenten har färdighet för självständigt krävande FUI-arbete, har ett kritiskt, forsknings- och utvecklingsgrepp och kan utveckla lönsam, klient- och patientorienterad verksamhet.

I modulen ingår följande kurser

Vetenskapligt arbetssätt och forskningsseminarier 5
Vetenskapsfilosofi, forskningsetik och metodik 10

HÅLLBART LEDARSKAP (15 sp)

Kompetensmål

Studenten har specialiserade kunskaper i olika ledarskapsfrågor och kan därmed innovativt agera för ett ökat välmående och delaktighet mellan ledare, medarbetare och klienter/patienter. Studenten kan självständigt leda multiprofessionella team och projekt utifrån sitt eget branschspecifika kunnande. 

Studenten kan fungera som initiativtagare och påverkare för frågor som berör välbefinnande och delaktighet; på arbetsplatser, bland klienter/ patienter och bland samhället överlag. Studenten kan fungera som koordinator och innovativ resurs i dylika nätverk. Därtill kan Studenten identifiera kopplingar mellan perspektiv och samhällsdebatter.

Studenten kan göra beslut som grundar sig på ekonomiskt kunnande. Därtill har Studenten ett förändrings–ledarskapsstrategiskt kunnande som beaktar strategi och kvalitetsarbete samt välbefinnande bland personalen som en pågående process.

I modulen ingår följande kurser

Ledarskap och medarbetarskap för hälsa och välbefinnande 5
Kvalitetsutveckling och innovationer (inom social- och hälsovården) 5
Social- och hälsoekonomisk styrning, juridik och budgetering 5

MASTERARBETE (30 sp)

Kompetensmål

Masterarbetet skall visa att studenten inom sitt utbildningsområde har uppnått fördjupade kunskaper och den förmåga till självständig reflektion som behövs för att kunna utveckla arbetslivet. Masterarbetet utgår från aktuella samhällsbehov, har en vetenskaplig förankring och utmynnar i tjänsteutveckling och innovativa lösningar för produkter, tjänster eller processer. Studenten kan skriva en publikation som följer principerna för vetenskapligt arbetssätt och beskriver utvecklingen av ett självständigt projekt. Studenten kan uttrycka sig på sitt modersmål både muntligt och skriftligt enligt lagstadgade krav och uppvisar goda kommunikativa färdigheter för det egna området och för internationellt samarbete.

I modulen ingår följande delar

Masterarbete och forskarseminarier 30