Efter avslutade studier har du följande kompetenser:

  1. Allmänna kompetenser
  2. Examensspecifika kompetenser
  3. Officiell språklig kompetens

Om allmänna kompetenser och språklig kompetens kan du läsa i avsnittet kompetenser.

Examensspecifika kompetenser

Kompetens i idrott, motion och tränarskap

Känner till människans fysiska, psykiska och sociala utveckling. 

Kan grunderna i anatomi och fysiologi och kan tillämpa kunnandet i främjande av hälsa och i fysisk aktivitet för olika målgrupper. 

Behärskar grunderna i allmänna idrottsgrenar och har färdigheter för att kunna tillämpa dem med olika målgrupper. 

Förstår och ser fysisk aktivitet som en resurs för att utveckla motoriska färdigheter, fysiska egenskaper, självuttryck och för att främja hälsa. 

Kan grunderna i testning och bedömning av fysisk förmåga och hälsa. 

Kan planera ändamålsenliga träningsprogram och verksamhetsformer utgående från fysiska tester och individuella behov. 

Kan grunderna i idrottsnäring. 

Kan grunderna i mental träning.

Pedagogisk och didaktisk kompetens 

Kan planera, utföra, utvärdera samt utveckla fysisk aktivitet. 

Kan målmedvetet och mångsidigt använda olika modeller och stilar för instruktion och undervisning med olika målgrupper. 

Kan utnyttja de möjligheter som fysisk aktivitet erbjuder för att stöda människans utveckling och välbefinnande. 

Kan instruera anpassad motion. 

Kan skapa en arbetsfilosofi som baserar sig på den egna värdegrunden och kunskapen. 

Kan tillämpa de yrkesetiska principerna inom den egna branschen. 

Kompetens i hälsofrämjande

Förstår de grundläggande principerna, den etiska värdegrunden och kan definiera begrepp inom hälsofrämjande.  

Känner till vilka faktorer som påverkar hälsan.  

Kan tillämpa teorier och metoder för hälsofrämjande och idrott på individ-, grupp- och samhällsnivå. 

Förstår mekanismerna som påverkar människans beteende och kan stödja beteendeförändringsprocesser för att främja goda levnadsvanor och coaching inom idrott. 

Behärskar olika former och kanaler för hälsokommunikation och kan tillämpa den kompetensen på olika nivåer. 

Behärskar ett resurs- och lösningsinriktat förhållningssätt inom idrott och hälsofrämjande. 

Känner till samhällsstrukturer, politik och lagstiftning som påverkar hälsan och deras betydelse för hälsofrämjandet. 

Behärskar grunderna i näringslära och förstår vilken roll näringsrekommendationer har. 

Behärskar olika strategier för återhämtning och balans i vardagen.

Samhälls- och ledarsskapskompetens 

Kan planera, utföra samt utvärdera projekt inom idrott och hälsa. 

Känner till ledaregenskaper som främjar jämlikhet, delaktighet, empowerment och hälsa. 

Känner till trenderna inom idrottskulturen och servicebranschen och kan jobba för att främja idrottens ställning i samhället. 

Kan fungera som expert i organisationer inom branschen för idrott och motion. 

Kan bedriva samarbete inom olika sektorer i samhället. 

Känner till företagandets möjligheter inom branschen för idrott och motion.  

Kan grunderna i hur man leder förändring på gruppnivå.  

Kan formulera mål och bygga upp strategier för att nå målen och lösa problem på olika nivåer och inom olika områden. 

Inser idrottens och motionens möjligheter till innovativ utveckling av produkter och verksamhetsformer.