Examensfordringar för högre yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsoområdet Hälsofrämjande, med examens-benämningar sjukskötare (högre YH), hälsovårdare (högre YH), barnmorska (högre YH), förstavårdare (högre YH), fysioterapeut (högre YH), ergoterapeut (högre YH) eller socionom (högre YH) och för högre yrkeshögskoleexamen i idrott (hälsofrämjande), med examensbenämningen idrottsinstruktör (högre YH) (90 sp)

Kompetensmål för utbildningen som helhet

Den Studenten har fördjupad kunskap om individuella, sociala och miljömässiga faktorer som påverkar människans hälsa i olika skeden av livet. Studentenn har förmåga att utveckla den egna och andras hälsomedvetenhet (health literacy) och empowerment. Den Studenten har också kompetens att ur ett hälsofrämjande perspektiv handskas med ett arbetsliv i ständig förändring. Vidare har den Studenten förmåga att granska nationella och internationella hälsofrämjande strategiers betydelse.

 

ÄMNESSTUDIER (60 sp)

HÄLSOFRÄMJANDE VERKSAMHET (30 sp)

Kompetensmål

Studenten

  • kan fungera som expert i hälsofrämjande på olika arenor såsom arbetsplatser, organisationer och kommuner och i mångprofessionellt och intersektoriellt samarbete. Studenten kan fatta beslut som grundar sig på kunskap om hälsans bestämningsfaktorer i en global värld.
  • har förmåga att initiera och leda hälsofrämjande utvecklingsprojekt samt utvärdera projektens processer och resultat. Därtill kan Studenten jämlikt och rättvist bemöta och stödja individer och grupper till delaktighet och kontroll över den egna hälsan i olika miljöer.
  • har beredskap att utveckla och implementera god hälsofrämjande praxis inom den offentliga och privata sektorn samt inom tredje och fjärde sektorn. 

I modulen ingår följande kurser

Kunskap och lärande i förändrings- och utvecklingsarbete 5
Främjande av hälsa och delaktighet i välfärdssamhället 5
Den vuxna människans hälsoresurser och arbetslivet 10
Utvärdering för kunskapsbaserad praktik 5
Valfria studier 5

FORSKNINGSMETODIK (15sp)

Kompetensmål

Studenten behärskar olika forskningsmetoder och kan utveckla arbetet inom det egna verksamhetsområdet. Studenten kan initiera, färdigställa och leda FUI-projekt samt utvärdera projektprocesser och dess effekter. Studenten kan skapa ny kunskap och förnya gamla tillvägagångssätt genom att kombinera kunskap inom olika områden. Studenten kan kritiskt värdera olika intressen inom FUI-verksamheten och kan göra bedömningar med hänsyn till forskningsetiska frågor. Studenten har färdighet för självständigt krävande FUI-arbete, har ett kritiskt, forsknings- och utvecklingsgrepp och kan utveckla lönsam, klient- och patientorienterad verksamhet.

I modulen ingår följande kurser

Vetenskapligt arbetssätt och forskningsseminarier 5
Vetenskapsfilosofi, forskningsetik och metodik 10

HÅLLBART LEDARSKAP (15 sp)

Kompetensmål

Studenten har specialiserade kunskaper i olika ledarskapsfrågor och kan därmed innovativt agera för ett ökat välmående och delaktighet mellan ledare, medarbetare och klienter/patienter. Studenten kan självständigt leda multiprofessionella team och projekt utifrån sitt eget branschspecifika kunnande. 

Studenten kan fungera som initiativtagare och påverkare för frågor som berör välbefinnande och delaktighet; på arbetsplatser, bland klienter/ patienter och bland samhället överlag. Studenten kan fungera som koordinator och innovativ resurs i dylika nätverk. Därtill kan Studenten identifiera kopplingar mellan perspektiv och samhällsdebatter.

Studenten kan göra beslut som grundar sig på ekonomiskt kunnande. Därtill har Studenten ett förändrings–ledarskapsstrategiskt kunnande som beaktar strategi och kvalitetsarbete samt välbefinnande bland personalen som en pågående process.

I modulen ingår följande kurser

Ledarskap och medarbetarskap för hälsa och välbefinnande 5
Kvalitetsutveckling och innovationer (inom social- och hälsovården) 5
Social- och hälsoekonomisk styrning, juridik och budgetering 5

MASTERARBETE (30 sp)

Kompetensmål

Masterarbetet skall visa att studenten inom sitt utbildningsområde har uppnått fördjupade kunskaper och den förmåga till självständig reflektion som behövs för att kunna utveckla arbetslivet. Masterarbetet utgår från aktuella samhällsbehov, har en vetenskaplig förankring och utmynnar i tjänsteutveckling och innovativa lösningar för produkter, tjänster eller processer. Studenten kan skriva en publikation som följer principerna för vetenskapligt arbetssätt och beskriver utvecklingen av ett självständigt projekt. Studenten kan uttrycka sig på sitt modersmål både muntligt och skriftligt enligt lagstadgade krav och uppvisar goda kommunikativa färdigheter för det egna området och för internationellt samarbete.

I modulen ingår följande delar

Masterarbete och forskarseminarier 30