Efter avslutade studier har du följande kompetenser:

 • Allmänna kompetenser
 • Examensspecifika kompetenser
 • Officiell språklig kompetens

Om allmänna kompetenser och språklig kompetens kan du läsa i avsnittet kompetenser.

Examensspecifika kompetenser

Kompetens i kunskapsområdet Fysioterapi

Fysioterapeuten utgår från en humanistisk människosyn och fokuserar på rörelsens betydelse för människans hälsa och livskvalitet ur ett evidensbaserat perspektiv. Fysioterapi som vetenskap omfattar kunskaper om människan i rörelse och människans förmåga att behärska sin kropp på ett ändamålsenligt sätt i relation till omgivningens krav. Disciplinen innehåller biomekaniska, fysiologiska och psykosociala perspektiv på rörelse- och funktionsförmåga samt förändringar i dessa till följd av sjukdom eller skada.

Studenten förväntas:

 • kunna beskriva fysioterapi som yrkesområde och vetenskap
 • kunna kritiskt utvärdera litteratur och forskningar inom det egna yrkesområdet
 • förstå betydelsen av och tillämpa ett evidensbaserat arbetssätt
 • ha beredskap att utveckla sitt yrkeskunnande och fysioterapin
 • kunna agera som sakkunnig i fysioterapi i olika professionella sammanhang

Kompetens i hälsofrämjande fysioterapi

Fysioterapeuten inser funktionsförmågans betydelse för människans upplevelse av hälsa och livskvalitet i olika livsskeden. I det hälsofrämjande arbetet kan fysioterapeuten som sakkunnig och handledare stöda människor att fatta beslut om, påbörja och upprätthålla hälsosamma livsstilsförändringar. Fysioterapeuten har kunskap om motionens hälsofrämjande effekter. Utgående från den fysioterapeutiska bedömningen kan den studerande tillämpa denna i multiprofessionellt hälsofrämjande arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Studenten förväntas:

 • känna till och kunna tillämpa modeller och metoder i syfte att främja hälsa
 • känna till olika motionsformer och förväntade effekter på hälsan
 • kunna välja och handleda lämplig motion för individer och grupper
 • kunna utreda fysisk arbetsbelastning
 • kunna handleda i ergonomiska frågor som gäller individen och arbetsomgivningen
 • kunna utnyttja teknologins möjligheter vid planering, genomförande och utvärdering av hälsofrämjande fysioterapi

Klinisk fysioterapi

Fysioterapeuten känner till sjukdomar och skador som förutsätter fysioterapeutiska åtgärder. Hen uppfattar sitt ansvarsområde inom sjukhusarbetet och öppna vården, har ett terapeutiskt kunnande och kan arbeta målinriktat i ett multiprofessionellt team. Utgående från patientens resurser kan fysioterapeuten bemöta, facilitera och handleda patienten i dagliga aktiviteter som främjar den fysiska rörelse- och funktionsförmågan.

Studenten förväntas:

 • kunna välja och använda ändamålsenliga metoder för patientens fysioterapi i sjukdomen /skadans akuta skede
 • kan utnyttja teknologins möjligheter vid planering, genomförande och utvärdering av klinisk fysioterapi
 • kunna facilitera och handleda patienten i förflyttningar
 • kunna handleda personal och anhöriga i förflyttningsteknik
 • förstå och kunna utnyttja dokumenterad information om patientens hälsotillstånd
 • kunna muntligt och skriftligt redogöra för patientens rörelse- och funktionsförmåga och de fysioterapeutiska åtgärderna

Rehabilitering

Fysioterapeuten är expert på metoder för att främja rörelse- och funktionsförmågan hos individer med handikapp till följd av skada eller sjukdom. I rehabiliteringsteamet bidrar han/hon med denna kunskap i syfte att stöda individen till delaktighet och livskvalitet i den egna livsmiljön. Fysioterapeuten kan hjälpa klienten se och använda sina egna resurser samt utnyttja de möjligheter som olika hjälpmedel erbjuder.

Studenten förväntas:

 • kunna i samråd med klienten ställa upp mål för rehabiliteringen
 • kunna välja ändamålsenliga fysioterapimetoder
 • kunna tillämpa fysioterapi och handledning i enlighet med klientens framskridande rehabilitering
 • kunna i samråd med klienten och rehabiliteringsteamet bedöma behovet av och välja lämpliga hjälpmedel
 • kunna handleda klienten, anhöriga och personal i användningen av hjälpmedel
 • kunna arbeta multiprofessionellt vid planering av en anpassad miljö som motsvarar klientens egenskaper och behov.