Examensfordringar för yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsoområdet med examensbenämningen fysioterapeut YH (210sp)

Kompetensmål för utbildningen som helhet

Målet är att utbilda fysioterapeuter med ett brett baskunnande inom yrkets olika delområden samt ett fördjupat kunnande inom ett av programmets kompetensområden; hälsofrämjande fysioterapi, klinisk fysioterapi, rehabiliterande fysioterapi. Studierna fokuserar på metoder och strategier som används inom fysioterapi för att främja och upprätthålla individers, gruppers och befolkningens hälsa, funktions- och arbetsförmåga.

Utbildningen innehåller både teoretiska studier och yrkespraktik. I studierna poängteras vikten av vetenskapligt tänkande som i praktiken ger förutsättningar för ett evidensbaserat arbetssätt inom fysioterapin och förmåga att utveckla yrket och den egna yrkeskompetensen. Studenten kan delta i mångprofessionella team och i projekt som sakkunnig, vara med i utveckling av digitala tjänster samt delta i innovationer inom E-hälsa. Kunskaper om kommunikation, lärande, ledarskap och företagsamhet utgör viktiga komponenter i ämnet. Studieplanen kompletteras även av språkstudier och vissa kurser kan föreläsas på engelska.

GRUNDSTUDIER (60 sp)

Allmänna grundstudier (30 sp)

SPRÅKMODUL (15 sp)

Kompetensmål

Om studenten har svenska eller finska som sitt modersmål måste de kompetenskrav som enligt lagen (424/2003, 6§) krävs av offentligt anställda uppfyllas. Du ska kunna fungera professionellt i olika språkliga situationer inom ditt eget område. Du kan anpassa ditt språk till varierande kommunikationssituationer och har redskap och förutsättningar för att utveckla dina kommunikationsfärdigheter.

I modulen ingår studier i

Svenska 5
Finska 5
Engelska 5

 

SAMHÄLLSORIENTERAD MODUL (15 SP)

Kompetensmål

Studenten utvecklar grunder för att bli målmedveten och självständig i sitt lärande och i sin karriärsutveckling. Studenten lär sig att kritiskt analysera sin omvärld, både globalt och beträffande den enskilda organisationen. Detta för att verka för en hållbar samhällsutveckling. Studenten utvecklar en grundläggande förståelse för relationen mellan mänskan och samhället för att främja hälsa och välfärd. Hen förstår betydelsen av kommunikativ och social kompetens samt etisk reflektion i människonära yrken. Studenten inser möjligheten till påverkan samt hur hen kan bidra till tjänsteproduktionsutveckling inom social- och hälsovård samt idrott.

I modulen ingår följande kurser

Introduktion till högskolestudier 5
Samhälle och lagstiftning 5
Ledarskap och tjänstedesign 5

Branschspecifika grundstudier (30 sp)

HÄLSA OCH RÖRELSE

Kompetensmål

Kunskaper i anatomi, fysiologi, biomekanik, idrott, psykomotorisk och social utveckling, kontroll och inlärning kombineras med färdigheter att kunna bedöma och analysera hälsa, rörelse och funktionsförmåga hos människan. I grundstudierna utvecklar studenten ett kunnande om funktionsförmågans betydelse för människans upplevelse av hälsa och livskvalitet i olika livsskeden. Studenten får grundläggande kunskap om och färdigheter i hälsofrämjande arbete och lär sig tillämpa modeller och metoder i syfte att främja hälsa på individ- och gruppnivå. Han/hon kan planera och handleda lämplig motion för olika grupper och stöda människan att fatta beslut om, påbörja och upprätthålla hälsosamma livsstilsförändringar.

I modulen ingår följande kurser

Anatomi, fysiologi och biomekanik 5
Människan i rörelse 10
Rörelseapparatens anatomi 5
Hälsofrämjande, idrott och motion 10

ÄMNESSTUDIER (90 sp)

KLINISK FYSIOTERAPI (40 sp)

Kompetensmål

Studenten känner till sjukdomar och skador som behandlas i öppen vård eller som kräver sjukhusvård, har ett terapeutiskt kunnande och kan arbeta målinriktat i multiprofessionella team.  Studenten kan utgående från klientens/patientens resurser bemöta, behandla och handleda henne/honom i dagliga aktiviteter som främjar den fysiska rörelse- och funktionsförmågan.

I modulen ingår följande kurser

Medicinska ämnen 1 5
Medicinska ämnen 2 5
Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi 5
Klinisk fysioterapi med inriktning på andnings- och cirkulationssystemen 5
Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan 10
Yrkespraktik 1 – klinisk fysioterapi 10

HÄLSOFRÄMJANDE FYSIOTERAPI (25 sp)

Kompetensmål

Studenten kan bedöma och analysera hälsa, rörelse- och funktionsförmåga hos personer i olika åldrar. Utgående från detta kan fysioterapeuten identifiera individuella hälsoresurser och hälsohinder samt kartlägga dessa på individ- och gruppnivå. Med detta som grund kan studenten stöda människor att fatta beslut om, påbörja och upprätthålla hälsosamma livsstilsförändringar.

I modulen ingår följande kurser

Fysioterapeutiska bedömningar och metoder 1 5
Fysioterapeutiska bedömningar och metoder 2 5
Tillämpad fysioterapeutisk bedömning 5
Yrkespraktik 2 – hälsofrämjande fysioterapi 10

REHABILITERANDE FYSIOTERAPI (25 sp)

Kompetensmål

Studenten är sakkunnig inom rehabilitering vad gäller individer med funktionshinder till följd av skada eller sjukdom. I rehabiliteringsteamet bidrar han/hon med denna kunskap i syfte att stöda individen till delaktighet och livskvalitet i den egna livsmiljön. Studenten arbetar klientcentrerat, kan stöda klienten se och använda sina egna resurser samt utnyttja de möjligheter som olika hjälpmedel erbjuder.

 

I modulen ingår följande kurser

Rehabilitering 5
Rehabilitering – Neurologisk fysioterapi 1 5
Rehabilitering – Neurologisk fysioterapi 2 5
Yrkespraktik 3 – rehabiliterande fysioterapi 10

Valfria breddstudier (30 sp)

Under läsåret 2017-2018 erbjuds följande breddstudier:

Se utbud Arcada sommarskola* 5-15
Habilitering för barn och unga 15
Arbetslivsrelaterade projekt eller alternativ praktik 15
Fördjupad yrkespraktik (obligatorisk) 15

* Universal Design 10 sp, EHealth 5-15 sp, Making Sense of Leadership 5-15 sp, Sexologi 5 sp

Examensarbete och metodik (30 sp)

Kompetensmål

Examensarbetet skall visa att studenten har uppnått ett fördjupat kunnande inom sitt utbildningsområde samt utvecklat en förmåga till självständig reflektion. Studenten strävar efter en hög samhälls- och arbetslivsrelevans i sitt examensarbete. Studenten kan skriva en publikation som sammanfattar utvecklingen av ett självständigt projekt. Studenten kan uttrycka sig på sitt modersmål både muntligt och skriftligt enligt lagstadgade krav.

I modulen ingår följande delar

Kunskapsutveckling inom fysioterapi 5
Vetenskapsteori och metodik 10
Examensarbete 15