Läranderesultat

Efter avslutad praktik kan studerande:

 • resonera professionellt utifrån relevant forskning, kunskap och utgående ifrån ettaktivitetsperspektiv för att förklara klientens problem i aktivitetsutförande samt för att motivera val i ergoterapiprocessen
 • använda ergoterapeutiska metoder och principer i syfte att kartlägga , bedöma och förhandla fram mål utgående från GAS; Goal Attainment Scaling- metoden
 • delta i uppgörande av behandlingsplan, deltar i genomföra interventioner samt skriva utlåtande över den egna personens ergoterapi
 • skapa och upprätthålla ett kompanjonskap med personen samt med betydelsefulla personer i hens närmiljö
 • använda rådande rekommendationer och lagstiftning för att motivera/visa på personens rättigheter till vård och/eller rehabilitering
 • delta i det multiprofessionella teamarbetet genom att konsultera andra professioner och rapportera angående personens ergoterapi
 • ansvara för sina arbetsuppgifter gällande den egna klientens ergoterapi
 • använda sig ändamålsenligt av handledning som ett stöd för sin professionlla utveckling
 • följa de förordningar och de samarbetsstrategier som råder inom organisationen
 • kan utvärderasin egen kunskap, färdighet och
  attityd i klientarbetet

Oppimistavoitteet

Harjoittelun jälkeen opiskelia osaa:

 • tutkimuksia, tieteitä sekä ammatillista harkintaa käyttäen selittää asiakkaan ongelmia toiminnallisessa suoriutumisessa, toiminnan näkökulmasta, sekä perustella valintojaan toimintaterapiaprosessissa
 • hallita toimintaterapeuttisia menetelmiä ja periaatteita kartoittaessa, arvioidessa sekä tavoitteiden asettelussa GAS; Goal Attainment Scaling-menetelmää käyttäen
 • osallistua terapiasuunnitelman kehittämisessä,interventioiden toteuttamisessa sekä kirjoittaa lausuntoa omasta asiakkaastaan
 • luoda ja ylläpitää kumppanuutta asiakkaaseen sekä hänen omassa elinympäristössä oleviin tärkeisiin ihmisiin
 • tukeutua voimassa oleviin säädöksiin sekä lakeihin motivoidakseen/osoittaakseen henkilön oikeuden hoitoon ja/tai kuntoutukseen
 • osallistua moniammatilliseen tiimityöhön konsultoimalla muita ammattiryhmiä henkilön kuntoutuksesta, sekä raportoida tiimissä henkilön toimintaterapiasta
 • ottaa vastuun omista tehtävistään suhteessa omaan asiakkaaseen toimintaterapiassa
 • hyödyntää ohjausta asianmukaisesti tukeakseen omaa ammatillista kehittymistään
 • noudattaa organisaatiossa vallitsevia sääntöjä sekä yhteistyöstrategioita
 • osaa arvioida omaa osaamistaan, valmiuksiaan sekä asenteitaan asiakastyössä