Läranderesultat

Efter praktikperioden kan studenten:

 • använda handledning av en YP 2 studerande som stöd för att utarbeta sin handlingsplan
 • beskriva ergoterapeutens arbetsuppgifter inom organisationen
 • utgående från en intervju/samtal redogöra för personens upplevelse av värde i aktivitet
 • uppmärksamma hur miljön inverkar på personens aktivitetsutförande
 • söka stöd för sina reflektioner kring personen från forskning inom ergoterapi
 • redogöra för hur ergoterapiprocessen stöder ergoterappeutena arbete
 • välja relevant bedömningsinstrument för att bedöma och klargöra personens
  aktivitetsproblematik
 • identifiera personens styrkor och resurser
 • känna till praktikplatsens system och rutiner för dokumentation
 • beakta ergoterapeutens yrkesetiska principer genom att visa respekt för personen, låta personen bli hörd samt främja ömsesidig
  relation
 • respektera och följa principerna för tystnadsplikten

Oppimistavoitteet

Harjoittelun jälkeen opiskelija:

 • osaa hyödyntää toisen harjoittelujakson opiskelijan ohjausta kun sunnittelee omaa harjoittelujaksoaan sekä laatii tavoitesuunnitelmaa
 • osaa kuvailla toimintaterapeutin työtehtäviä organisaatiossa
 • osaa haastattelun tai keskustelun pohjalta selittää henkilön kokemuksia toiminnan arvoista
 • osaa huomioida miten ympäristö vaikuttaa henkilön toiminnalliseen suoriutumiseen
 • osaa hakea tukea toimintaterapian tutkimuksesta omiin reflektointiinsa, suhteessa henkilöön
 • osaa selittää miten toimintaterapiaprosessi tukee toimintaterapeuttia työssään
 • osaa valita oikean arviointimentetelmän kun arvioi henkilön toiminnallista suoriutumista
 • tunnistaa henkilön vahvuudet sekä resurssit
 • tietää miten harjoittelupaikan dokumentiointiin liittyvät järjestelmät sekä rutiinit toimivat
 • osaa ottaa huomioon toimintaterapian eettisiä ohjeita niin, että asiakastyössä kunnoittaa, antaa henkilön tulla kuuluksi sekä edistää keskinäistä suhdetta
 • kunnioittaa sekä seuraa vaitiolon periaatteita työssään