Efter avslutade studier har du följande kompetenser:

  1. Allmänna kompetenser
  2. Examensspecifika kompetenser
  3. Officiell språklig kompetens

Om allmänna kompetenser och språklig kompetens kan du läsa i avsnittet kompetenser.

Examensspecifika kompetenser

Kompetens i fråga om ergoterapi och aktivitetsvetenskap

Studenten uppvisar relevant kunskap och förståelse för professionens teoretiska grund, speciellt angående aktivitetens natur och dess förhållande till hälsa, meningen med aktivitetsutförandet och det komplexa förhållandet mellan person, omgivning och aktivitet.

Studenten uppvisar även kunskap och förståelse för det komplexa förhållandet mellan befolkningens hälsa, sociala sammanhang och rätten till att få vara aktiv i samhället och dess omgivning och aktiviteter samt förstår individen ur ett holistiskt perspektiv, genom att beakta hennes mentala, fysiska och spirituella behov och förmågor.

Studenten har kunskap och förståelse för omgivningen och dess inverkan på aktivitetsutförandet. Studenten har bred kunskap och förståelse för färdighet, nedsättning, omgivning och hälsa samt kring förhållandet mellan dessa samt kan rättfärdiga sitt praktiska utförande genom diskussion, förklaring och bevisföring.

Kompetens i fråga om ergoterapiprocessen och professionellt resonemang

Studenten kan genomföra ergoterapiprocessen så att den möter klientens behov innehållande aktivitetsutmaningar kopplat till hälsa, sociala situationer och/eller omgivningen. Processen innefattar; en inledande utredning av ergoterapibehovet, bedömningen, att förhandla fram mål och utveckla behandlingsplan tillsammans med klienten, att genomföra interventioner och att evaluera resultat.

Studenten använder sig av dagliga aktiviteter (ex. att laga mat) för att återställa färdighet eller för att skapa nya sätt att utföra, genom att arbeta med klientens adaptiva och kreativa potential.

Studenten identifierar fysiska, sociala, attitydmässiga, kulturella och lagstiftande faktorer vilka kan inverka på aktivitetsutförandet och arbetar för att anpassa omgivningen för att möjliggöra aktivitet.

Studenten integrerar professionellt resonemang med kunskap om klientens historia. Detta vägleder ergoterapeuten vid val och tillämpning av teorier och modeller, aktivitetsanalyser och synteser i syfte att garantera den bästa tänkbara ergoterapi för varje enskild klient eller befolkning.

Kompetens i fråga om professionellt förhållande och kompanjonskap

Studenten skapar och upprätthåller ett kompanjonskap med klienten och hans familj som grund för ergoterapin. Principer för klientcentrerat arbete är grunden för detta kompanjonskap med tonvikt på respekt för individuella olikheter och värderingar, samt dess inverkan på aktivitet och delaktighet.

Studenten bygger upp samarbetet med intressenter och erbjuder konsultation och råd i frågor relaterade till aktivitet och delaktighet. Arbetar för att integrera klientens perspektiv i detta. Studenten identifierar och hanterar de etiska dilemman som uppstår i det professionella kompanjonskapet.

Studenten kan förmedla information, idéer, problem och lösningar inom ergoterapins område till interdisciplinära och multiprofessionella team, till lekmän samt till ergoterapistuderande.

Kompetens i fråga om professionell självständighet och professionellt ansvar

Studenten arbetar i överensstämmelse med nationella och internationella förordningar och anvisningar samt med den yrkesspecifika etiska koden för ergoterapeuter samt följer de riktlinjer som ligger som grund för dokumentation av ergoterapi.

Studenten arbetar inom ramen för sitt kunnande och sina färdigheter samt ger klientärenden vidare till andra yrkeskunniga när behov finns.

Studenten visar på en hög nivå av självständighet när det både gäller att identifiera individuellt behov av yrkesmässig fortbildning och att engagera sig i en process som innehåller en livslång professionell utveckling.

Kompetens i fråga om forskning och utveckling i ergoterapi

Studenten deltar aktivt och effektivt i forskningsprojekt.

Studenten deltar i konferenser, workshops och främjar kontinuerlig professionell utveckling på arbetsplatse.

Studenten kan kritiskt använda kvalitativa och kvantitativa forskningsresultat för att informera och utveckla praxis genom användning av principer för evidence based practice, kan förstå begränsningen i evidensen för den rådande praxisen.

Kompetens i fråga om administration och marknadsföring av ergoterapi

Studenten genomför aktiviteter som främjar befolkningens behov och rättigheter till dagliga aktiviteter och förhållandet mellan dagliga aktiviteter, hälsa och välbefinnande.

Studenten fastställer, prioriterar och främjar ergoterapiservice i relation till klientens behov.

Studenten handleder ergoterapistuderande.

Studenten förstår och implementerar strategier för att aktivt utveckla, förbättra och marknadsföra ergoterapiservice, särskilt på den lokala nivån för att svara mot de utmaningar som finns inom social- och hälsovården.

Studenten förstår och implementerar ledarskapsstrategier och metoder.