Examensfordringar för yrkeshögskoleexamen i social- och hälsoområdet med examensbenämningen ergoterapeut YH (210)

Kompetensmål för utbildningen som helhet

Utbildningen till ergoterapeut utbildar professionella med brett kunnande inom professionens olika delområden. Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska studier. Studierna ger studenten förutsättningar för ett personcentrerat och evidensbaserat arbetssätt inom ergoterapi samt förmåga till utveckling av den egna yrkeskompetensen och av professionen. Studierna betonar vikten av mångprofessionellt arbete samt vikten av att möjliggöra aktivitet och delaktighet för alla genom insatser på olika nivåer i samhället. Studenten kan delta i mångprofessionella team och i projekt som sakkunnig, vara med i utveckling av digitala tjänster samt delta i innovationer inom E-hälsa

Den kompetensbaserade studieplanen grundar sig på de europeiska kompetenserna för ergoterapeutprofessionen och aktivitetsvetenskapen utgör det teoretiska perspektivet i studieplanen. Studentens eget ansvar för studierna betonas och studieaktiviteter och examinationer bygger på reflektion och kollektivt lärande. Lärprocesser för kunskaps- och kompetensutveckling stöds upp med både individuell handledning och grupphandledning.

Studierna ger kompetens för att arbeta med personer vars möjligheter att klara sig i sitt dagliga liv har hindrats på grund av olika orsaker. Studierna fokuserar på metoder och strategier som används inom ergoterapi för att möjliggöra för personer att delta i meningsfulla aktiviteter i den omgivning där personer lever, arbetar, leker och tillbringar sin fritid. En central kompetens handlar om att kunna utreda de aktivitetsproblem som personer erfar och med hjälp av kreativa lösningar kunna göra det möjligt för personer att klara av viktiga aktiviteter i olika betydelsefulla miljöer.

GRUNDSTUDIER (60 sp)

Allmänna grundstudier (30 sp)

SPRÅKMODUL (15 sp)

Kompetensmål

Om studenten har svenska eller finska som sitt modersmål måste de kompetenskrav som enligt lagen (424/2003, 6§) krävs av offentligt anställda uppfyllas. Du ska kunna fungera professionellt i olika språkliga situationer inom ditt eget område. Du kan anpassa ditt språk till varierande kommunikationssituationer och har redskap och förutsättningar för att utveckla dina kommunikationsfärdigheter.

I modulen ingår studier i

Svenska 5
Finska 5
Engelska 5

SAMHÄLLSORIENTERAD MODUL (15 SP)

Kompetensmål

Studenten utvecklar grunder för att bli målmedveten och självständig i sitt lärande och i sin karriärsutveckling. Studenten lär sig att kritiskt analysera sin omvärld, både globalt och beträffande den enskilda organisationen. Detta för att verka för en hållbar samhällsutveckling. Studenten utvecklar en grundläggande förståelse för relationen mellan mänskan och samhället för att främja hälsa och välfärd. Hen förstår betydelsen av kommunikativ och social kompetens samt etisk reflektion i människonära yrken. Studenten inser möjligheten till påverkan samt hur hen kan bidra till tjänsteproduktionsutveckling inom social- och hälsovård samt idrott.

I modulen ingår följande kurser

Introduktion till högskolestudier 5
Samhälle och lagstiftning 5
Ledarskap och tjänsteutveckling 5

Branschspecifika grundstudier (30 sp)

DELAKTIKHET, AKTIVITET OCH MEDBORGARSKAP

Kompetensmål

Studenten

  • utvecklar kunskap och förståelse för delaktighet, aktivitet och medborgarskap och är medveten om hur olika värdegrunder påverkar samhället, arbetssamfundet och individen  
  • utvecklar kunskap och förståelse för människans utveckling och lärande ur ett livscykelperspektiv
  • handleder och skapar förutsättningar för den enskilda brukaren utgående från dennes egna behov och resurser
  • bemöter, stöder och inspirerar personer i olika livssituationer och livsskeden med ett kreativt och engagerat förhållningssätt
  • arbetar för att möjliggöra delaktighet och aktivitet för brukaren och detta arbete kännetecknas av en stark etisk medvetenhet och en respekt för individuella olikheter och värderingar
  • kan med ett delaktighetsfrämjande förhållningssätt kommunicera och bemöta brukaren och är öppen för kulturell mångfald samt kan kritiskt reflektera över sin egen roll i sammanhanget.  

I modulen ingår följande kurser

Anatomi och fysiologi 5
Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet 5
Människans utveckling ur ett livscykelperspektiv 5
Medicin I 5
Etik och professionell kommunikation 5
Kreativitet för hälsa och välbefinnande 5

ÄMNESSTUDIER (90 sp)

AKTIVITET OCH AKTIVITETSUTFÖRANDEPROCESSEN (25 sp)

Kompetensmål

Studentens kompetens under det första studieåret fokuserar på kunskap, färdighet och attityd i förhållande till aktivitet, delaktighet och medborgarskap. Studenten lär sig om yrkets teoretiska grund och kan se människan ur ett holistiskt perspektiv. Studenten lär sig om aktivitetens mening och värde och om personers förutsättningar för aktivitet och delaktighet. Studenten förstår hur aktivitet påverkar personers hälsa och välbefinnande och kan beskriva ergoterapiprocessens struktur och innehåll. Studenten är medveten om interaktionen mellan person, aktivitet och miljö och kan identifiera och åtgärda aktivitetshinder som kan uppkomma i denna interaktion. Studenten förstår aktivitet, hälsa och delaktighet ur ett samhällsperspektiv.

I modulen ingår följande kurser

Grundkurs i ergoterapi 5
Ergoterapiprocessen 5
Aktivitet, hälsa och samhälle 5
Omgivning och delaktighet 5
Orienterande yrkespraktik 5

PERSONCENTRERAT ARBETE OCH PROFESSIONALITET (35 sp)

Kompetensmål

Studentens kompetens under det andra studieåret fokuserar både på professionellt förhållande och kompanjonskap och på professionell självständighet och ansvar. Studenten kan använda ett aktivitetsperspektiv och ändamålsenlig kunskap som stöd för sitt etiskt hållbara arbete med olika klientgrupper. Studenten utvecklar sitt professionella resonemang i arbete med personer och grupper i olika livssituationer. Studenten lär sig att arbeta inom ramen för sin egen kunskap och färdighet samt att arbeta mångprofessionellt.

I modulen ingår följande kurser

Aktivitet och delaktighet I 5
Medicin II 5
Aktivitet och delaktighet för mental hälsa 5
Yrkespraktik I 10
Aktivitet och delaktighet för barn och unga 5
Aktivitet och delaktighet II 5

FÖRDJUPNING OCH UTVECKLING AV YRKESKOMPETENS (30 sp)

Kompetensmål

Studentens kompetens under det tredje studieåret fokuserar på forskning, utveckling och innovation samt på professionsutveckling inom ergoterapins kunskapsområde. Studenten lär sig att utnyttja forskningsresultat för att utveckla praxis. Studenten befäster sin professionella identitet under praktikperioder och lär sig kritiskt förhållningssätt och att arbeta för social hållbarhet. Studenten kan utgående från ett brukarperspektiv och med grund i aktivitetsvetenskapen implementera en innovativ och kreativ plan som stöder hälsoresurser för en riskgrupp och möjliggör ett hållbart aktivitetsengagemang i vardagen. Studenten kan även identifiera sitt eget behov av yrkesmässig utveckling.

I modulen ingår följande kurser

Aktivitet och social innovation 5
Aktivitet och delaktighet i sen vuxenålder 5
Entreprenörskap, aktivitet och samhälle 10
Yrkespraktik II 10

Valfria breddstudier (30 sp)

Under läsåret 2017-2018 erbjuds följande breddstudier:

Se utbud Arcada sommarskola * 5-15
Habilitering för barn och ungdomar 15
Arbetslivsrelaterade projekt och projektarbete 15
Fördjupad praktik (10 sp obligatoriskt) 10-15

*Universal Design 10 sp, EHealth 5-15 sp, Making Sense of Leadership 5-15 sp, Sexologi 5 sp.

 

Examensarbete och metodik (30 sp)

Kompetensmål

Examensarbetet skall visa att studenten har uppnått ett fördjupat kunnande inom sitt utbildningsområde samt utvecklat en förmåga till självständig reflektion. Studenten strävar efter en hög samhälls- och arbetslivsrelevans i sitt examensarbete. Studenten kan skriva en publikation som sammanfattar utvecklingen av ett självständigt projekt. Studenten kan uttrycka sig på sitt modersmål både muntligt och skriftligt enligt lagstadgade krav.

I modulen ingår följande delar

Kunskapsbaserad verksamhet och kritisk reflektion 5
Vetenskapsteori och metodik 10
Examensarbete 15