Examensfordringar för högre yrkeshögskoleexamen inom social och hälsoområdet Sociala området med examensbenämning socionom (högre YH) (90 sp)

Kompetensmål för utbildningen som helhet

Efter avklarade studier för högre yrkeshögskoleexamen inom kompetensområdet socialt förändringsarbetet förväntas Studenten kunna utveckla och förnya verksamheter, tjänster och handlingsmodeller för olika målgrupper inom det sociala verksamhetsområdet, inom såväl offentlig, privat som ideell verksamhet. Därtill förväntas att Studenten kan identifiera behov av kunskapsutveckling inom det sociala verksamhetsfältet och kan initiera sådan utveckling som leder till förändring.

Fördjupade studier (60 sp)

SOCIALT FÖRÄNDRINGSARBETE (30 sp)

Kompetensmål

För att stöda olika individer och grupper i samhället strävar utbildningsprogrammet till att ge studenten kompetens i socialt förändringsarbete.

Denna kompetens inbegriper att studenten

  • har fördjupade insikter i kunskapsbaserat socialt förändringsarbete och kan problematisera innebörden i begreppen kunskap och lärande för ledning, förändring och utveckling av god praktik inom det sociala området
  • kan identifiera och kritiskt analysera förhållanden och processer i det senmoderna samhället som påverkar människors livsvillkor och delaktighet på individ-, grupp- och samhällsnivå
  • kan genom social mobilisering, dialog och empowerment utveckla och stärka människors egna resurser och sociala kompetens för att hantera, påverka och förändra egen livssituation och egna livsvillkor.
  • har fördjupade kunskaper om aktuella utvärderingsmetoder och - modeller vid utveckling och förändring av det sociala verksamhetsfältet. Studenten kan självständigt utvärdera social verksamhet samt föreslå förändringar som leder till utveckling av verksamheten.

I modulen ingår följande kurser

Kunskap och lärande i förändrings- och utvecklingsarbete 5
Främjande av hälsa och delaktighet i välfärdssamhället 5
Social mobilisering, dialog och empowerment 10
Utvärdering för evidens- och kunskapsbaserad verksamhet 5

FORSKNINGSMETODIK (15sp)

Kompetensmål

Studenten behärskar olika forskningsmetoder och kan utveckla arbetet inom det egna verksamhetsområdet. Studenten kan initiera, färdigställa och leda FUI-projekt samt utvärdera projektprocesser och dess effekter. Studenten kan skapa ny kunskap och förnya gamla tillvägagångssätt genom att kombinera kunskap inom olika områden. Studenten kan kritiskt värdera olika intressen inom FUI-verksamheten och kan göra bedömningar med hänsyn till forskningsetiska frågor. Studenten har färdighet för självständigt krävande FUI-arbete, har ett kritiskt, forsknings- och utvecklingsgrepp och kan utveckla lönsam, klient- och patientorienterad verksamhet.

I modulen ingår följande kurser

Vetenskapligt arbetssätt och forskningsseminarier 5
Vetenskapsfilosofi, forskningsetik och metodik 10

HÅLLBART LEDARSKAP (15 sp)

Kompetensmål

Studenten har specialiserade kunskaper i olika ledarskapsfrågor och kan därmed innovativt agera för ett ökat välmående och delaktighet mellan ledare, medarbetare och klienter/patienter. Studenten kan självständigt leda multiprofessionella team och projekt utifrån sitt eget branschspecifika kunnande. 

Studenten kan fungera som initiativtagare och påverkare för frågor som berör välbefinnande och delaktighet; på arbetsplatser, bland klienter/ patienter och bland samhället överlag. Studenten kan fungera som koordinator och innovativ resurs i dylika nätverk. Därtill kan Studenten identifiera kopplingar mellan perspektiv och samhällsdebatter.

Studenten kan göra beslut som grundar sig på ekonomiskt kunnande. Därtill har Studenten ett förändrings–ledarskapsstrategiskt kunnande som beaktar strategi och kvalitetsarbete samt välbefinnande bland personalen som en pågående process.

I modulen ingår följande kurser

Ledarskap och medarbetarskap för hälsa och välbefinnande 5
Kvalitetsutveckling och innovationer (inom social- och hälsovården) 5
Social- och hälsoekonomisk styrning, juridik och budgetering 5

MASTERARBETE (30 sp)

Kompetensmål

Masterarbetet skall visa att studenten inom sitt utbildningsområde har uppnått fördjupade kunskaper och den förmåga till självständig reflektion som behövs för att kunna utveckla arbetslivet. Masterarbetet utgår från aktuella samhällsbehov, har en vetenskaplig förankring och utmynnar i tjänsteutveckling och innovativa lösningar för produkter, tjänster eller processer. Studenten kan skriva en publikation som följer principerna för vetenskapligt arbetssätt och beskriver utvecklingen av ett självständigt projekt. Studenten kan uttrycka sig på sitt modersmål både muntligt och skriftligt enligt lagstadgade krav och uppvisar goda kommunikativa färdigheter för det egna området och för internationellt samarbete.

I modulen ingår följande delar

Masterarbete och forskarseminarier 30