Dina studier består av 240 studiepoäng/ECTS som du avlägger under 4 år. En studiepoäng motsvarar 27 timmars studier eller arbete. Programmet är upplagt så att du kan avlägga 15 studiepoäng (sp) under en studieperiod på 10 veckor. Fyra studieperioder om 10 veckor bildar ett studieår, och du som student beräknas avlägga 60 sp per studieår.

Studiernas uppbyggnad:

Allmänna studier 30 sp
Utbildningsämne 120 sp (bestående av grundstudier 30 sp och ämnesstudier 90 sp)
Praktik 30 sp
Examensarbete och metodik 30 sp
Breddstudier 30 sp

Läroplanen för utbildningen i Process- och materialteknik är kompetensbaserad och uppbyggd i studiehelheter. Detta innebär att studierna rekommenderas ske i en viss ordning. Individuella studieplaner uppgörs vid behov för att underlätta studierna. Genom dina val av breddstudier, praktikperioder och tema för ditt examensarbete kan du forma din utbildning utifrån dina egna intressen. En stor del av period 4 utgörs av praktik och examensarbete.

Din studieplanering stöds upp av en regelbunden kontakt med din examensansvarige, lärartutor- och amanuens, och genom handledning både i grupp och individuellt.

För mer info om stöd i studierna se här.

Du kan ansöka om tillgodoräknande av tidigare examensstudier vid andra högskolor. Använd blankett 6 för att ansöka om tillgodoräknande av relevanta studier som motsvarar hela kurser vid Arcada. En blankett används för varje kurs du önskar att tillgodoräknas. Ansökan bör göras under period 1, 2 och 3 under det första studieåret vid Arcada.

Allmänna studier

De allmänna studierna (30 sp) introducerar till ditt studieämne och till högskolestudier generellt. Till de allmänna studierna hör även språkstudier i finska, svenska och engelska.

Utbildningsämne

Ett utbildningsämne består av 30 sp grundstudier samt minst 90 sp ämnesstudier. I grundstudierna betonas att du får en gedigen kunskap i matematik som ligger som grund för en stark yrkeskompetens. Ämnesstudierna fokuserar på materialer, processteknik och produkt design. Genom att utföra din praktik och ditt examensarbete kring dina ämnesstudier ämne kan du få en ytterligare fördjupning i dina studier.

Breddstudier

Din studieplan innehåller även breddstudier. Totalt avläggs 30 sp breddstudier som komplement till de allmänna studierna och ämnesstudierna. Dessa består av helheter, eller moduler, på 15 sp som kan avläggas under alla studieår men rekommenderad tidpunkt är det fjärde läsåret.

Du kan välja mellan följande breddstudiehelheter som undervisas på svenska eller på engelska: Avancerade material och design, elektroteknik och distribuerade energisystem, entreprenörskap, projekt, språk och online/externa kurser (i andra universitet)

Kurser utöver dessa kan diskuteras med examensansvarige, som efter övervägning godkänner en individuell studieplan. Det är också möjligt att avlägga breddstudier vid en annan högskola eller som utbytesstudier i ett annat land.

Du kan som studerande också själv finansiera dina breddstudier genom studier vid öppna högskolor (externa kurser). Dessa studier behöver först godkännas av examensansvarige. En fin möjlighet till breddstudier är också utlandsstudier. Det finns flexibilitet när det gäller hur du kan välja kurser vid högskolan utomlands så att du får en egen fungerande och relevant studiehelhet. Du behöver dock diskutera dina planerade kurser och få dem godkända av examensansvarige innan du reser. Utlandsstudier kan även tillgodoräknas som ämnesstudier. Mer om utlandsstudier hittar du här

Ett intressant alternativ för dig som har intresse att fortsätta dina studier vid ett masters program efter utexaminering vid Arcada är att avlägga så kallade brostudier (siltaopinnot) vid ett magistersprogram. Dessa kan godkännas även som breddstudier vid Arcada. Kontakta amanuensen eller examensansvarige för individuell studieplanering.

Praktik

Praktiken uppgår till 30 sp och skall ge dig kunskap och erfarenhet som är relevant inom material- och processindustrin. Läs mer om praktik här: Praktik - Process- och materialteknik.

Examensarbete och metodik

Studiehelheten för examensarbetet är 30 sp och innehåller både examensarbetet, metodikstudier och seminarier.

  • Examensarbetet skrivs mot slutet av studietiden.
  • Arbetet påbörjas med val av tema och handledare samt genom att göra upp en plan som din handledare godkänner.
  • Vanligen räcker hela processen från 6 månader till ett år.
  • Då examensarbetet godkänts skall det presenteras muntligt på Arcadas Thesis Forum.

Examensarbetet är ett yrkesinriktat självständigt slutarbete som du gör under handledning av en lärare eller programansvarig. Arbetet skall visa att du som del av din yrkesskicklighet har en förmåga till begreppslig bedömning av viktiga frågeställningar i branschen. De kurserna i metodik förbereder dig för att framgångsrikt slutföra examensarbetet. I arbetet behöver du påvisa följande: att du har teoretisk kunskap om ditt ämne, att du kan utföra praktiskt forskningsarbete, att du kan kritiskt analysera dina resultat i förhållande till teoretiska kunskap, och att du kan presentera dina resultat i form av ett skriftligt akademiskt arbete.

Den kvalitativa nivån på examensarbetet ska motsvara minst de krav som ställs på en kandidatexamen d.v.s. i enlighet med EQF nivå 6 (European Qualification Framework). Arbetet ska vittna om balanserat omdöme, sakkunskap och förmåga att komma till insikt.

Här hittar du en skrivguide för examensarbetet.

Ditt avhandlingsämne skall om möjligt hittas i samarbete med arbetslivet eller i aktuella project vid Arcada. Ämnet måste godkännas av examensansvarige (eller examinatorn för metodik kursen).

Inom Arcada förekommer examensarbeten av många olika slag. Målet är att ditt arbete utformas så att det stöder din egen kompetens och intressen och kan leda till nya, mera innovativa angreppssätt och innovationer inom din bransch. Avhandlingsämnet kan diskuteras och planeras i metodik kursen eller mellan dig och din lärare närhelst under studierna. En lista över möjliga teman hittas nedan och kan diskuteras med den relevanta läraren. Arcada har en hel del intressanta ämnen för examensarbeten att välja bland hittas också här: https://famnen.arcada.fi/lab/

Många väljer att skriva sitt examensarbete för en extern uppdragsgivare. Ett examensarbete betraktas som projekterat under förutsättning att ett av följande är skriftligen överenskommet: Företaget betalar högskolan eller studenten, arbetet har en extern handledare eller företaget har som avsikt att utnyttja resultatet i sin verksamhet. I dessa fall måste ett det finnas ett skriftligt kontrakt mellan uppdragsgivaren, studenten och handledaren. 

Läs också Arcadas allmänna information om examensarbetet. Där hittar du information om sista inlämningsdatum för examensarbetet och utexaminering. Det sista datumet för inlämning av examensarbete är i många fall i mitten på april för att du skall bli utexaminerad före sommaren. Handledare är normalt inte tillgängliga i juni och juli.