Arcadas studieplaner består av moduler som definierar de kompetenser, som du behöver erhålla för att kunna utexamineras. Under studier utvecklar du både allmänna kompetenser och professionspecifika kompetenser.

Du kan läsa mer om allmänna kompetenser på den här sidan. 
 

Professionspecifika kompetenser (studieplan 2021-2024)

Professionsspecifika kompetenser
Kompetens Kunskap Färdigheter Förhållningssätt

Naturvetenskapliga kompetens

(Enligt rekommendationer av SEFI & EUR-ACE)

Du utvecklar kunskap i matematik och fysik och du lär dig även grundläggande programmering. Oberoende av profilen behöver alla ingenjörer matematik för att utföra kalkyler vid planering och dimensionering av olika tekniska anordningar. Goda kunskaper i matematik är en förutsättning för att kunna följa med utveckling och forskning inom den egna branschen. Även kommunikation med kolleger i branschen underlättas av att man har matematiken och programmeringen som ett gemensamt språk. Du förstår skillnaden mellan en matematisk-naturvetenskaplig modell av ett fysikaliskt fenomen och själva fenomenenet. Du värdesätter det stora arbetet forskare utfört och som nu ligger till grund för den enorma matematisk-naturvetenskapliga kunskap mänskligheten har idag. Du inser vikten av en stark matematisk-fysikalisk bakgrund för att underlätta förståelsen av senare professionella studier. Du inser att programmering och maskininlärning är två synnerligen kraftfulla verktyg som kan hjälpa dig att lösa problem som omöjligt kan lösas manuellt.
Hållbar planering Du har forskningsbaserad kunskap om de tre största globala utmaningarna, dvs klimatförändringen, den krympande biologiska mångfalden och människans överkonsumtion av naturresurser. Du inser att vår nuvarande konsumtion av varor och tjänster är ohållbar på sikt och att mänskligheten måste bli av med beroendet av fossila bränslen och råvaror inom en relativt kort tidsperiod. Du känner till cirkulär ekonomin i princip och känner till analysmetoder som livcykelsanalys. Du känner till miljöledningssystem. Du använder din kunskap om fossilfria och miljövänliga design, metoder och val. Du jobbar för att minimera material-och energianvändningen i nya och befintliga tekniska system. Du använder analysmetoder som livscykelanalys för evidensbaserad beslutsfattningom tekniska-ekonomiska lösningar. Du drivs av att utföra ett meningsfullt arbete för ett klimatsmart och hållbart samhälle som leder till en bättre livsmiljö för alla levande varelser.
Teknisk modellering Du känner till digitala metoder och verktyg för mätningar och analys, teknisk ritning och 3D-modellering. Du använder digitala metoder och verktyg som mätteknik- och analys, teknisk ritning och 3D-modellering för evidensbaserad beslutsfattning om tekniska lösningar. Du kan utnyttja möjligheterna som digitala metoder, och 3D-modellering, erbjuder för att stöda utvecklingen för hållbart liv och ett kolneutralt samhälle.
Materialteknik Du har kunskap om
grundläggande
materialvetenskap
och tillverkningsmetoder.
Du har kunskap om hållbara material och du följer den senaste utvecklingen in de nordiska länderna och överallt i världen. Du lär dig om mekaniska,
termiska och kemiska egenskaper av material. Du lär dig att bedriva
vetenskaplig forskning som gäller hållbara material och processer baserade på den senaste utvecklingen.
Du är medveten om att material eller tillverkning kan utgör en risk för liv
och hälsa och du känner till säkra arbetsmetoder.
Du kan utföra materialtekniska kalkyler som grundar sig på teorier. Baserad på din kunskap om materialets egenskaper har du färdigheter att välja tekniska material i
konventionella
designprocesser. Du kan välja hållbara material i hållbar processutveckling. Du känner olika digitala och konventionella
process- och
materialteknologier och kan använda dem för hållbar produktutveckling. Du kan vidta nödvändiga
förebyggande åtgärder för att undvika farliga
situationer under
tillverkning och produktion.
Du jobbar för ett
klimatsmart och säkert samhälle. Du utvecklar dig aktivt för bättre materialval och arbetssäkerhet. Du driver för välplanerade och genomtänkta
avfallshanteringslösn
ingar för produkter
som produceras med
konventionella metoder för att minska deras
koldioxidavtryck. Du
följer hållbar
materialutveckling i
de nordiska länderna
och överallt i världen
och stödjer utvecklingen med forskning t.ex. med
partnerinstitutioner eller med företag.
Design Du har kunskap om
matematik och fysik
som är grunden för
teknisk design. Du
kommer att ha en djup teoretisk kunskap om
analytiska tillvägagångssätt som används i produkt- och
processdesign. Du kommer att utveckla förmågan att använda designoptimeringsme
toder i produkt- och
processdesign. Du förstår rollen av digital design och tillverkning i
utvecklingen av smarta och hållbara lösningar inom modern teknik.
Du kommer att ha
färdigheter i geometrisk modellering av tekniska komponenter,
produkter och mekaniska system på olika CAD-program
(computer aided
design). Du kommer att utveckla färdigheter i geometriska modellering och lösa tekniska problem relaterade till strukturellt, termiskt
och vätskeflöde på
beräkningsverktyg
för att verifiera analysmetoder. Du kommer att ha färdigheter i att genomföra olika
experimentella
undersökningar för
materialtestning. Du
kommer att utveckla praktiska färdigheter i både konventionell
bearbetningsteknik
och i modern additiv
tillverkning.
Du kan tillämpa etiska koder och säkerhetsrutiner inom branschen. Du sätter mänsklig säkerhet och miljön i främsta rummet när du tar fram nya design och teknologier.
Du har en stark
attityd mot design för miljö och ser till att de traditionella designprocesserna granskas och ersätts
av hållbara produkt-
eller processdesignmetode
r.
Du uppskattar och
värderar de senaste
tillvägagångssätten
mot digital transformation inom
tillverkningssystem
och bidrar
professionellt till det.