Du får en yrkeshögskoleexamen och blir Ingenjör (YH).

Efter avlagd examen förväntas du som ingenjör ha följande professionella kompetenser i följande områden:

Design av gjutformar / produkter / komponenter

Efter avlagd examen har du har kunskap om de formar som används för att tillverka komponenter genom formsprutning. Du kan utforma produkter med moderna programvaror, och du är förtrogen med moderna metoder för additiv tillverkning (t.ex. 3-D utskrift). Du kan också delta i ingenjörsteam för produktion av mönster, prototyper, formar och produkter.

Materialval

Du har avancerade kunskaper om polymerer och kan relatera den kemiska strukturen och egenskaperna av polymerer till dess prestanda som en process material eller slutprodukt. Du kan också ansvara för materialval i designprojekt och för andra tekniska tillämpningar.

Materialbearbetning

Du har kunskap om metoder, verktyg och maskiner som används i materialbearbetning. Du känner till bearbetningsmetoderna och kan använda en extruder, använda formsprutningsmaskin och förbereda kompositlaminat. Efter avlagd examen kan du fungera som en operatör eller handledare inom tillverkningsindustrin.

Material och produktutveckling

Du har kunskap om standardmetoder för provning och analys för polymerbaserade material. Du kan testa egenskaperna hos material som styrka och viskositet. Efter avlagd examen kan du också delta i material forsknings- och utvecklingsprojekt.

Därutöver kommer du som ingenjör att kunna:

  • Skaffa, förstå och utvärdera komplex teknisk information
  • Förutse förändringar, klara av att anpassa sig till nya situationer och att dra nytta av dem
  • Ta fram och tillämpa nya lösningar till uppkomna problem
  • Förstå och acceptera olika kulturer och klara av att arbeta tillsammans med människor från olika bakgrunder

Placering i arbetslivet / Karriärmöjligheter

Utbildningen i process- och materialteknik ger kompetens för uppgifter som ingenjör eller förman vid ett industriellt företag. Ingenjörer och materialspecialister krävs inom i stort sett alla industriella branscher – från tillverkningsindustrin till dess leveranskedjor och den offentliga sektorn.

Vanliga jobbtitlar inkluderar t.ex. processingenjör, produktingenjör, designingenjör, laboratorieingenjör, materialingenjör och försäljningsingenjör.

Fortsatta studier

Om du vill fortsätta studera efter din yrkeshögskoleexamen så har du många möjligheter. Du kan välja att fortsätta dina studier vid ett universitet (magisterstudier) eller efter tre års arbetserfarenhet fortsätta vid Arcada eller en annan yrkeshögskola och läsa till en masterexamen (högre yrkeshögskoleexamen).

En högre yrkeshögskoleexamen omfattar 60 eller 90 studiepoäng och kan ofta avläggas som deltidsstudier vid sidan av arbetet. På arbetsmarknaden motsvarar en högre yrkeshögskoleexamen en magisterexamen från ett universitet och ger behörighet för offentliga tjänster med krav på högre högskolexamen. Med start 2016 erbjuder Arcada en masterutbildning för ingenjörer inom Real Estate Energy (på engelska).

Magisterstudierna vid universitet omfattar i regel 120 studiepoäng (två års heltidsstudier). Universiteten bestämmer på vilka grunder sökanden antas.

Licentiat- och doktorandstudier på universitetsnivå är ett möjligt alternativ efter en magister- eller masterexamen. Universiteten bedömer varje ansökan individuellt för att avgöra om den sökande har tillräckliga färdigheter för forskarutbildning.

Specialiseringsstudier är också ett alternativ för att fördjupa din yrkeskompetens. Studierna genomförs som flerformsundervisning och passar utmärkt även för förvärvsarbetande personer.

Mera information: