Studieplan för yrkeshögskoleexamen i Energi- och miljöteknik

Examen och omfattning: Ingenjör YH 240sp / 4 år

Utbildningsspråk: Svenska och engelska

Utbildningens profiler

På basen av de behov som finns i samhället och arbetslivet har utbildningen valt att profilera sig för att svara mot detta framtida behov. Utbildningen har följande profiler som bygger på samhällets och arbetslivets behov och har förankring i Arcadas strategi:

  • Profil 1: Förnybar energi
  • Profil 2: Digitala system i energi- och miljöteknik
  • Profil 3: VVS-planering

Du väljer att inrikta dig på en av de ovannämda profilerna. Centrala teman i Arcadas strategi som de valda profilerna konkretiserar är hållbar utveckling och digitalisering. 

Profilen förnybar energi ger en bred överblick av produktion och användning av energi lokalt och globalt. Studierna omfattar förutom förnybara energiformer som vind -och solenergi även kurser inom geotermisk energi samt standardlösningar för uppvärmning och kylning med värmepumpar och kylanläggningar. Även tekniska lösningar för elektrifiering av transportsektorn ska inkluderas i studierna. Planering och uppbyggnad av smarta flexibla elnät där en stor del av kapaciteten består av distribuerade förnybara energianläggningar som vindkraftverk är en stor teknisk utmaning och något som också ingår i utbildningen.

Profilen digitala system i energi- och miljöteknik ger en bred överblick av digitala verktyg för moderna system i energi -och miljöteknik. Efterfrågan på fossilfri el förväntas öka kraftigt i och med att allt fler sektorer tar sikte på klimatneutralitet. Denna utveckling ställer stora krav på utbyggnad, ombyggnad och förnyelse av dagens elnät, eftersom energiflyttningen behöver också vara optimerad för nyaste digitala verktyg och automatiserad styrning. Profilen fördjupar också professionella kompetenserna i användning av tekniskt data samt modellering och simulation av byggda system baserad på digitalt insamlade data inom applikationer i energi-och miljöteknik.

Profilen VVS-planering har ett starkt fokus på hållbara och moderna energisystem för fastigheter. Profilen ger kompetens i planeringsverktyg för värme-, vatten-och ventilationssystem på fastighetsbranschen. Målet för klimatneutralitet kräver också att förbättra energieffektiviteten i redan existerande fastigheter. Profilen utvecklar också kunskap om hur förbättra ventilation, inomhusklimat och hitta kostnadseffektiva lösningar och höja fastigheters värde på längre sikt.

Profilerna förnybar energi och digitala system (som innehåller 45 sp studier i elteknik) leder till rätt att ansöka om elplaneringsrättigheter baserad på lagstiftningen i Finland från Person- och företagsbedömning SETI Ab. (OBS! Den sökande ska visa sig uppfylla de krav som fordras beträffande studier och praktik inom elbranschen samt att den sökande har avlagt godkänd elsäkerhetsexamen. Mer information finns här. Extern länk

Profilen VVS-planering innehåller 75 sp studier i VVS-teknik och leder till rätt att ansöka om personvalideringen för VVS -planeringen baserad på lagstiftningen i Finland från Byggnads-, VVS-och fastighetsbranschens personkompetenser FISE Ab. VVS-profilen innehåller studier, som enligt miljöministeriets instruktion (YM2/601/2015), utvecklar kunskap som krävs för att fungera som validerat VVS-planerare på. (Notera! Den sökande behöver visa sig uppfylla alla de krav som fordras beträffande studier och praktik inom branschen. Mer information finns här Extern länk.

Utbildningens uppbyggnad

Notera att högskolan förbehåller sig rätten att ändra namnen på studieenheterna, eller att byta studieenheterna i respektive modul.

Allmänbildande studier (15 sp)

Bildning i ett digitalt och hållbart nordiskt samhälle (15 sp)

Efter avlagd modul kan du med din grundläggande professionellalärande- och karriärkompetens studera och lära dig självstyrt och aktivt. Du kan identifiera och värdesätta dina egna styrkor och utvecklingsbehov. Du kan redogöra för konceptet kontinuerligt lärande och kan tillämpa det då du planerar din karriärutveckling. Du kan agera i och lära dig för ett alltmer digitaliserat samhälle. Du kan kritiskt granska och analysera information för att främja din innovations-och utvecklingskompetens vilket skapar förutsättningar för din bildningsgrund. Du kan identifiera grunderna för kommunikativ och social kompetens och kan agera och kommunicera i olika professionella och sociala sammanhang. Du kan redogöra för de yrkesetiska principerna och hållbarhetsaspekterna i det nordiska samhället. Du kan verka för jämställdhet och kulturell mångfald.

I modulen ingår följande kurser:

Teknologi och lärande 5
Teamarbete och innovation 5
Etisk och hållbar samhällsutveckling 5

Professionsspecifika studier (180 sp)

Består av grundläggande studier och avancerade studier.

Basstudier i teknik (30 sp) - Grundläggande studier

Modulen har fokus på den matematisk och naturvetenskaplig kompetens inom teknisk kemi och fysik och därtill lär du dig grundläggande programmering. Efter avlagd modul har du grundläggande kompetenser i geometri,vektoralgebra, matrisalgebra, komplexa tal, derivering och integrering för tillämpningar. Du kan utföra grundläggande programmeringsuppgifter med valda programmeringsspråk.Modulen integrerar också den allmänna kompetensen inom teknologi och den är kopplad med Arcadas mål att förbereda dig för ett arbetsliv där tekniska, digitala och autonoma system hör till arbetsprocesserna.

I modulen ingår följande kurser:

Matematik 0 0
Linjär algebra 5
Differentialkalkyl 5
Integralkalkyl 5
Teknisk kemi 5
Teknisk fysik 5
Introduktion till programmering och automation 5
Hållbar modellering (15 sp) - Avancerade studier

Modulen har fokus på den professionsspecifika kompetensen inom hållbarhet. Under modulen utvecklar du dina professionsspecifika kompetenser inom materialåtervinning och energieffektivitet. Efter avlagd modul kan du jobba för att minimera material -och energianvändningen i nya och befintliga tekniska system. Du kan utföra livscykelanalys och använda miljöledningssystem för att utforma miljömässigt och etiskt hållbara system. Modulen är kopplad till Arcadas strategiska val att främja hållbar utveckling lokalt och globalt.

I modulen ingår följande kurser:

Miljö och resurser 5
Hållbar energi och material 5
Livscykelanalys 5
Teknisk modellering (15 sp) - Avancerade studier

Modulen har fokus på den professionsspecifika kompetensen inom teknisk modellering. Efter avlagd modul kan du använda digitala metoder och verktyg som används för mättningar, analys, teknisk ritning och 3D-modellering. Du har en stark grund i CAD-baserade design och simuleringar. Du kan använda avancerade design metoder för hållbar modellering, optimering och simuleringar i digital miljö. Den allmänna kompetensen inom teknologi ingår också i modulen.

I modulen ingår följande kurser:

Teknisk ritning 5
Datorstödd planering (CAD) 5
Programmering 5
Professionell kommunikation (15 sp) - Avancerade studier

Om du har svenska eller finska som skolbildningsspråk (skolbildning från Finland) måste du uppfylla den språkkompetens som enligt lagen (424/2003, 6§) krävs av offentligt anställda. Du ska kunna fungera professionellt i olika språkliga situationer inom ditt eget område på svenska, finska och engelska. Du kan anpassa ditt språk till varierande kommunikationssituationer och har redskap och förutsättningar för att utveckla dina kommunikationsfärdigheter.

I modulen ingår följande kurser:

English Professional Communication EEE 5
Svenska och kommunikation för ingenjörer 5
Tekniikan suomi 5
Praktik 1 (15 sp) - Avancerade studier

Inledande praktik inom tekniska branschen. Under inledande praktik utövar och övar kompetenser du erhållit, dock med klar koppling till den tekniska branschen. Du kan tillämpa de etiska koder och säkerhetsprinciper (inklusive arbetssäkerhet) som är inblandade i arbetslivet. Mer information om praktik finns här.

Praktik 2 (15 sp) - Avancerade studier

Arbetspraktik inom tekniska branschen. Efter avlagd modul kan du tillämpa de avancerade teoretiska kunskaper du inhämtat och förmår utföra professionstypiska uppgifter självständigt och även ta egna initiativ för att effektivisera ditt eget arbete och de processer du bidrar till. Mer information om praktik finns här.

Profil 1 - Förnybar energi*

*Du väljer en profil och dess moduler.

Elteknik (30 sp) - Avancerade studier

Modulen fokuserar på kompetensen inom ellära på ingenjörsnivå. Efter avlagd modul kan du redogöra för likströms- och växelströmsteori, magnetism samt konstruktionen och funktionsprincipen för vanliga elektriska anordningar. Du kan förklara principerna för hur el kan överföras och uppbyggnaden av det nationella elnätet i Finland. Du har kompetens i elsäkerhet och förstår att du ska följa elsäkerhetsföreskrifter minutiöst.

I modulen ingår följande kurser:

Teoretisk elektroteknik 5
Mätteknik 5
Elsystemteknik 5
Kraftelektronik 5
Omvandlarteknologi 5
Automation 5
Förnybar energi (30 sp) - Avancerade studier

Modulen handlar om samhällets energiförsörjningssystem och fossilfria energiproduktionsmetoder. Efter avlagd modul kan du självständigt förklara konstruktion och funktionsprincip för energitekniska anläggningar för produktion av framförallt förnybar energi. Du kan minimera anläggningarnas miljöpåverkan på ett lokalt och globalt plan. De allmänna kompetenserna innovations-och utvecklingskompetens, etisk hållbarhetskompetens samt global och lokal kompetens är kopplade till den här modulen.

I modulen ingår följande kurser:

Allmän energikunskap 7
Energiproduktionens miljöpåverkan 5
El- och värmeproduktion 5
Förnybar energiproduktion 7
Energisystemens ekonomi 5
Fördjupande elteknik (15 sp) - Avancerade studier

Efter avlagd modul kan du självständigt planera elförsörjningen för industrier och fastigheter enligt myndigheters anvisningar och riktlinjer för god och säker elplanering. Du kan planera och konstruera nya elnät. Du kan också utvärdera och underhålla befintliga elnät.

I modulen ingår följande kurser:

Elsäkerhet 5
Elplanering 5
Elmaskinlära 5

Profil 2 - Digitala system i energi och miljöteknik*

*Du väljer en profil och dess moduler.

Elteknik (30 sp) - Avancerade studier

Modulen fokuserar på kompetensen inom ellära på ingenjörsnivå. Efter avlagd modul kan du redogöra för likströms- och växelströmsteori, magnetism samt konstruktionen och funktionsprincipen för vanliga elektriska anordningar. Du kan förklara principerna för hur el kan överföras och uppbyggnaden av det nationella elnätet i Finland. Du har kompetens i elsäkerhet och förstår att du ska följa elsäkerhetsföreskrifter minutiöst.

I modulen ingår följande kurser:

Teoretisk elektroteknik 5
Mätteknik 5
Elsystemteknik 5
Kraftelektronik 5
Omvandlarteknologi 5
Automation 5
Digitala system (30 sp) - Avancerade studier

Modulen har fokus på den professionella kompetensen inom digitala system i energi- och miljöteknik. Efter avlagd modul känner du till digitala verktyg för dataanalys, modellerings-, simulerings- och programmeringsmetoder, maskininlärning, regleringsteknik och automation samt VR/AR/XR. Du kan tillämpa din kompetens inom projektledning och efter avlagd modul kan du driva ett digitaliseringsprojekt på ett effektivt sätt. De allmänna kompetenserna lärande kompetens, innovations- och utvecklingskompetens samt teknologisk kompetens är kopplade till den här modulen.

I modulen ingår följande kurser:

Automation 2 5
Programmering 2 5
Modellering och simulationer 5
Projekt - Digitala system i energi- och miljöteknik 15
Fördjupande elteknik (15 sp) - Avancerade studier

Efter avlagd modul kan du självständigt planera elförsörjningen för industrier och fastigheter enligt myndigheters anvisningar och riktlinjer för god och säker elplanering. Du kan planera och konstruera nya elnät. Du kan också utvärdera och underhålla befintliga elnät.

I modulen ingår följande kurser:

Elsäkerhet 5
Elplanering 5
Elmaskinlära 5

Profil 3 - VVS-planering*

*Du väljer en profil och dess moduler.

VVS 1 (30 sp) - Avancerade studier

Modulen fokuserar på produktion, distribution och konsumtion av energi i fastigheter. Efter avlagd modul kan du förklara de fysikaliska fenomen som ligger bakom energitekniska anläggningars funktion. Du kanredogöra för systemlösningar och olika komponenters funktionssätt. Modulen integrerar också de allmänna kompetenserna etisk hållbarhetskompetens och global och lokal kompetens.

I modulen ingår följande kurser:

Termodynamik 5
Installationsplanering (MagiCAD) 5
Strömningslära 5
Värmeöverföring 5
Förnybar energi 5
Energiteknisk simulering 5
 VVS 2 (30 sp) - Avancerade studier

Modulen har fokus på kompetensen inom inomhusklimat och installationssystem för värme, ventilation och komfortkyla. Du kan utarbeta planer för olika delkomponenter i moderna VVS-system. Den allmännalärande kompetensen hör också till denna modul.

I modulen ingår följande kurser:

Inomhusklimat 5
Ventilation 5
Uppvärmning och värmedistribution 5
Fjärvärme och värmepumpar 5
Vatten- och avloppsteknik 5
VVS-Planering 5
Fördjupande VVS-teknik

Efter avlagd modul kandusjälvständig planera VVS system som helhet och projektera arbetet.

I modulen ingår följande kurser:

Projektarbete - VVS teknik 15

Utvecklingsstudier (15 sp)

Efter avlagd modul har du förmåga att möta olika framtida behov och utmaningar på ett ansvarsfullt sätt i en lokal och global samhällskontext. Du har en professionell lärande -och karriärkompetens med förmåga att identifiera, analysera och lösa problem i arbetslivet. Du kan tillämpa din etiska kompetens och hållbarhetskompetens i det praktiska arbetet. Du kan bidra till utvecklingsdrivande processer i professionell kontext. Du förmår tillämpa dina kreativa och innovativa färdigheter och ta stöd av tekniken för att skapa utveckling. Du kan samarbeta professionellt med andra studenter, människor i arbetslivet och andra områden samt branscher. Du kan agera medvetet i olika sociala internationella och interkulturella miljöer och reflektera analytiskt och kritiskt kring den egna rollen i sammanhanget. Du kan verka för öppenhet i grupper, organisationer och samfund.

Moduler:

Circular Economy 15
Projekt 15
Främmande språk 15

Forskningsstudier (30 sp)

Lärdomsprov och metodik (30 sp)

Efter avlagd modul kan du bidra till och kritiskt förhålla dig till utvecklingen på ditt område med stöd i övergripande och avancerade kunskaper inom ditt område. Du kan kritiskt förklara, diskutera och bedöma samt argumentera för teorier, centrala begrepp, metoder och principer. Du kan lösa också komplexa problem inom din profession och kan lära dig och dela lärdomar tillsammans med andra. Du kan med stöd i en avancerad informationskompetens validera kunskap och argumentera för skillnaden mellan data, information och kunskap. Du följer och kan diskutera och främja forskningsetiska principer.

I modulen ingår följande kurser:

Skirftlig forskningsmetodik 5
Data analys 5
Examensseminarium 5
Lärdomsprov 15