Arcadas studieplaner består av moduler som definierar de kompetenser, som du behöver erhålla för att kunna utexamineras. Under studier utvecklar du både allmänna kompetenser och professionspecifika kompetenser.

Du kan läsa mer om allmänna kompetenser på den här sidan. 
 

Professionspecifika kompetenser (studieplan 2021-2024)

Professionsspecifika kompetenser
Kompetens Kunskap Färdigheter Förhållningssätt

Naturvetenskapliga kompetens

(Enligt rekommendationer av SEFI & EUR-ACE)

Du harkunskap i matematik samt fysik och även grundläggande programmering. Oberoende av profilen behöver alla ingenjörer matematik för att utföra kalkyler vid planering och dimensionering av olika tekniska anordningar. Goda kunskaper i matematik är en förutsättning för att kunna följa med utveckling och forskning inom den egna branschen. Även kommunikation med kolleger i branschen underlättas av att man har matematiken och programmeringen som ett gemensamt språk. Du förstår skillnaden mellan en matematisk-naturvetenskaplig modell av ett fysikaliskt fenomen och själva fenomenenet. Du värdesätter det stora arbetet forskare utfört och som nu ligger till grund för den enorma matematisk-naturvetenskapliga kunskap mänskligheten har idag. Du inser vikten av en stark matematisk-fysikalisk bakgrund för att underlätta förståelsen av senare professionella studier. Du inser att programmering och maskininlärning är två synnerligen kraftfulla verktyg som kan hjälpa dig att lösa problem som omöjligt kan lösas manuellt
Hållbar planering Du har forskningsbaserad kunskap om de tre största globala utmaningarna, dvs klimatförändringen, den krympande biologiska mångfalden och människans överkonsumtion av naturresurser. Du inser att vår nuvarande konsumtion av varor och tjänster är ohållbar på sikt och att mänskligheten måste bli av med beroendet av fossila bränslen och råvaror inom en relativt kort tidsperiod. Du känner till cirkulär ekonomin i princip och känner till analysmetoder som livcykelsanalys. Du känner till miljöledningssystem. Du använder din kunskap om fossilfria och miljövänliga design, metoder och val. Du jobbar för att minimera material-och energianvändningen i nya och befintliga tekniska system. Du använder analysmetoder som livscykelanalys för evidensbaserad beslutsfattningom tekniska-ekonomiska lösningar. Du drivs av att utföra ett meningsfullt arbete för ett klimatsmart och hållbart samhälle som leder till en bättre livsmiljö för alla levande varelser.
Teknisk modellering Du känner till digitala metoder och verktyg förmätningar och analys, teknisk ritning och 3D-modellering. Du använder digitala metoder och verktyg som mätteknik-och analys, teknisk ritning och 3D-modellering för evidensbaserad beslutsfattning om tekniska lösningar. Du kan utnyttja möjligheterna som digitala metoder, och 3D-modellering, erbjuder för att stöda utvecklingen för hållbart liv och ett kolneutralt samhälle.
Elteknik (i profiler förnybar energi och digitala system) Du har kunskap om grundläggande ellära på ingenjörsnivå. I detta ingår att du känner till likströms-och växelströmsteori samt magnetism. Du har också kunskap om konstruktionen och funktionsprincipen för vanliga elektriska anordningar. Du känner till principerna för hur el kan överföras och uppbyggnaden av det nationella elnätet i Finland. Du är medveten om när el utgör en fara för liv och hälsa. och du känner till reglerna för allmän elsäkerhet. Du kan utföra eltekniska kalkyler som grundar sig på elektrotekniska teorier för att planera, konstruera och underhålla elektriska anordningar. Du kan vidta nödvändiga förebyggande åtgärder för att undvika farliga situationer under elarbeten. Du jobbar för ett klimatsmart och säkert samhälle. Du prioriterar alltid din egen och andra människors och andra levande varelsers välbefinnande och säkerhet. Du är medveten om att höga spänningar och strömstyrkor är livsfarliga och att du som elingenjör alltid måste följa elsäkerhetsföreskrifter minutiöst.
Förnybar energi (i profilen förnybar energi) Du känner till samhällets energiförsörjningssystem, dvs hur, var och av vem energi produceras, distribueras och konsumeras. Du har kunskap om såväl traditionella fossila som modernare fossilfria energiproduktionsmetoder. Du har kännedom om konstruktion och funktionsprincip för vanliga energitekniska anläggningar och anordningar. Du kan använda dina kunskaper om energitekniska omvandlingar vid planering och dimensionering av energitekniska anläggningar för produktion (t.ex. kraftverk), distribution (t.ex. elnät) och konsumtion av energi (t.ex. fastigheter). Du jobbar mot ett klimatneutralt samhälle och strävar alltid efter att minimera anläggningarnas miljöpåverkan på ett lokalt och globalt plan.
Fördjupande elteknik(i profiler förnybar energi och digitala system) Du kan utföra elplanering och du har efter avslutade studier rätt att ansöka om elplaneringsrättigheter (kompetenskrav SETI elbehörighet 2) Du kan självständigt planera elförsörjningen för industrier och fastigheter enligt myndigheters anvisningar och riktlinjer för god och säker elplanering. Du kan planera och konstruera nya elnät. Du kan också utvärdera och underhålla befintliga elnät.  
Digitala System (i profil digitala system) Du kännertill digitala teknologier (dataanalys, modellerings-, simulerings-och programmeringsmetoder, maskininlärning, reglerteknik och automation, VR/AR/XR) för att skapa digitala omgivningar för olika bruk/system/applikationer inom energi-och miljöteknik. Du känner till utmaningar i digitaliseringen. Du känner till projektmetoder och projektledning. Du kan självständig planera, avlägga och slutföra ett projekt för digitaliseringen gällande applikation relevant för energi-och miljöteknik. Du kan utnyttja möjligheterna som digitala teknologier erbjuder för att stöda utvecklingen för hållbart liv och kolneutralt samhälle. Du jobbar mot ett klimatneutralt samhälle och strävar alltid efter att minimera miljöpåverkan på ett lokalt och globalt plan.

VVS 1 (i profil VVS-planering)

FISE (kompetenscertifikat)

Du får förståelse för de fysikaliska fenomen som ligger bakom energitekniska anläggningars funktion och för systemlösningar och olika komponenters funktionssätt. Du lär dig känna funktionsprincipen för vanligt förekommande systemkomponenter som pumpar, fläktar, kompressorer och värmeväxlare och kan utföra energitekniska kalkyler med hjälp av energi- och massbalanser på dessa. Du får grundläggande kunskap om bränslen och förbränning. Du kan använda dina kunskaper u planering och dimensionering av energitekniska system. Du jobbar mot ett klimatneutralt samhälle och strävar alltid efter att minimera anläggningarnas miljöpåverkan på ett lokalt och globalt plan.

VVS 2 (i profil VVS-planering)

FISE (kompetenscertifikat)

Du utvecklar kunskap och förståelse för hur man med installationssystem för värme, ventilation och komfortkyla åstadkommer ett gott inneklimat i våra fastigheter. Modulen förbereder att med hjälp av CAD-programvara självständigt utarbeta planer för olika delkomponenter i moderna VVS-system. Efter avslutad modul du hartillräcklig kunskap att med hänsyn till rådande byggbestämmelser välja, utforma och dimensionera ett installationssystem. Du kan använda dina kunskaper om ventilation, vatten-och avloppsteknik och omvandlingar vid planering och dimensionering av energitekniska system.  

Fördjupande VVS (i profil VVS-planering)

FISE (kompetenssertifikat)

Du utvecklar kunskap och förståelse i projektledning och VVS-planering. Du kan självständig planera VVS systemsom helhetoch projekteraarbetet. Du kan utnyttja möjligheterna som digitala teknologier erbjuder för att stöda utvecklingen för hållbart liv och kolneutralt samhälle.

Fortsatta studier

Om du vill fortsätta studera efter din yrkeshögskoleexamen så har du många möjligheter. Du kan välja att fortsätta dina studier vid ett universitet (magisterstudier) eller efter tre års arbetserfarenhet fortsätta vid Arcada eller en annan yrkeshögskola och läsa till en masterexamen (högre yrkeshögskoleexamen).

En högre yrkeshögskoleexamen omfattar 60 eller 90 studiepoäng och kan ofta avläggas som deltidsstudier vid sidan av arbetet. På arbetsmarknaden motsvarar en högre yrkeshögskoleexamen en magisterexamen från ett universitet och ger behörighet för offentliga tjänster med krav på högre högskolexamen. Med start 2016 erbjuder Arcada en masterutbildning för ingenjörer inom Real Estate Energy (på engelska).

Magisterstudierna vid universitet omfattar i regel 120 studiepoäng (två års heltidsstudier). Universiteten bestämmer på vilka grunder sökanden antas.

Licentiat- och doktorandstudier på universitetsnivå är ett möjligt alternativ efter en magister- eller masterexamen. Universiteten bedömer varje ansökan individuellt för att avgöra om den sökande har tillräckliga färdigheter för forskarutbildning.

Specialiseringsstudier är också ett alternativ för att fördjupa din yrkeskompetens. Studierna genomförs som flerformsundervisning och passar utmärkt även för förvärvsarbetande personer.

Mera information: