En kurs som examineras med tentamen kan omtenteras inom 1 år från det att kursen avslutats på två omtentamenstillfällen. Omtentamenstillfällen arrangeras av kursens ansvariga lärare på en tidpunkt som läraren anser lämplig ur studenternas och kursuppläggets synvinkel. När omtentamenstillfällena ordnas framgår ur kursbeskrivningen på ASTA. Ifall du önskar skriva omtentamen, vänligen kontakta läraren för ifrågavarande kurs genast efter kursen har avslutats och vitsord är registrerade i ASTA.

En student har rätt att en gång försöka höja vitsordet för en godkänd studieprestation som examinerats med tentamen. Ett höjningsförsök kan inte sänka vitsordet. En student kan inte avlägga en godkänd kurs på nytt.