Examensfordringar för yrkeshögskoleexamen i teknik med examensbenämning ingenjör (240 sp)

Helhetskompetens

Utbildningen leder till ingenjörsexamen i informationsteknik med fokus på informationsanalys och utveckling av mjukvarutjänster. Studenten kan planera och utveckla programvara, för webb-, mobil- och molnbaserade tjänster, som klarar av att visualisera, analysera och hantera de stora datamängder som existerar i dag. Studenten kan även motivera användningen av olika typer av beslutsmodeller för att besvara olika frågeställningar.

Studiernas uppbyggnad

Notera att högskolan förbehåller sig rätten att ändra namnen på kurserna, eller att byta kurser i respektive modul.

GRUNDSTUDIER (60 sp)

Allmänna grundstudier (30 sp)

SPRÅKSTUDIER (15 sp)

Kompetensmål

Om studenten har svenska eller finska som sitt modersmål måste de kompetenskrav som enligt lagen (424/2003, 6§) krävs av offentligt anställda uppfyllas. Du ska kunna fungera professionellt i olika språkliga situationer inom ditt eget område. Du kan anpassa ditt språk till varierande kommunikationssituationer och har redskap och förutsättningar för att utveckla dina kommunikationsfärdigheter.

I modulen ingår studier i

Svenska 5
Finska 5
Engelska 5

SAMHÄLLSORIENTERANDE STUDIER (15 sp)

Kompetensmål

Studenten lär sej tänka kritisk och evaluera information som finns tillgänglig för henne/honom. Studenten skapar ett kontaktnätverk inom sin årskurs och kan kommunicera med företagsrepresentanter och samarbeta med studenter från andra utbildningsprogram. Studenten utvecklar även grundläggande kunskaper inom informationstekniska ämnen.

I modulen ingår följande kurser

Arcada 360 5
Introduktion till högskolestudier 5
Datorarkitektur och operativsystem 5

Branschspecifika grundstudier (30 sp)

WEBB OCH VISUALISERING (30 sp)

Kompetensmål

Studenten lär sig behärska plattformar, ramverk och programmeringsspråk för webbutveckling. Studenten kan utveckla webbapplikationer och kan förklara webbarkitekturen. Studenten kan framställa visuellt tilltalande och lättanvända användargränssnitt, vilket innefattar även responsiv design dvs. att layouten förändras beroende på vilken klient besökaren har.

I modulen ingår följande kurser

Webbutveckling 5
Front-end programmering 5
Back-end programmering 5
Webbkommunikation, databaser och CMS 5
Ramverk och webbapplikationer 5
Visualisering av information 5

ÄMNESSTUDIER (120 sp)

Ämnesstudierna består av 3 obligatoriska studiehelheter som omfattar 30 sp var. Varje helhet byggs upp av 5 studiepoängs kurser. En studiehelhet på 30 sp består således av 6 kurser á 5 sp. I ämnesstudierna ingår också 30 studiepoäng praktikstudier.

DATABEARBETNING SAMT TILLÄMPAD MATEMATIK OCH FYSIK (30 sp)

Kompetensmål

Studenten har färdighet att tillämpa matematik för att lösa diverse problem. Studenten förstår grundläggande naturvetenskapliga fenomen, kan simulera sådana i grafiska 2D- och 3D-miljöer och är införstådd i hur en spelmotor fungerar. Studenten kan hantera, strukturera och göra statistiska beräkningar på data. Studenten kan planera och framställa applikationer som baserar sig på objektorienterad programmering och realisera algoritmer i programkod.

I modulen ingår följande kurser

Matematisk programmering 5
Vektorer och krafter 5
Statistik och sannolikhet 5
Oscillation och partikelsystem 5
Datastrukturer och algoritmer 5
Databearbetning 5

TJÄNSTEORIENTERADE ARKITEKTURER OCH ANALYTISKA METODER (30 sp)

Kompetensmål

Studenten har förståelse för hur de vanligaste nätverksprotokollen fungerar på Internet och är förmögen att utvärdera säkerhetsriskerna i datahantering samt tillämpa datasäkerhet i olika nätverkstjänster. Studenten kan utveckla webbtjänster för utbyte av information mellan nätverksnoder och kan ta ställning till hur en mjukvaruarkitektur kan göras skalbar genom utnyttjande av molninfrastruktur. Studenten är förmögen att designa och utveckla programvara som tillämpar business intelligence och regelbaserad artificiell intelligens.

I modulen ingår följande kurser

Nätverksprotokoll och datasäkerhet 5
Webbtjänster och molnteknologi 5
Mjukvaruutvecklingsprocessen - DevOps 5
Autonoma agenter 5
Design av analytiska system 5
Cloud Native Apps 5

MASKININLÄRNING OCH BESLUTSTÖDSSYSTEMSUTVECKLING (30 sp)

Kompetensmål

Studenten lär sig bygga programvara som t.ex. förutspår händelser på basen av tidigare data och identifierar objekt och händelser i bilder genom tillämpning av maskininlärning. Studenten har en kritisk förståelse för hur deskriptiv data mining utförs, samt kan själv vara med och utveckla dylik mjukvara. Studenten behärskar implementering av avancerade modeller för att lösa både regressions- och klassificeringsproblem. Studenten kan påvisa en optimal lösning till ett givet problem. Studenten kan skapa både automatiserade expertsystem och beslutsstödsystem.

I modulen ingår följande kurser

Datorseende 5
Deskriptiv analytik - Data/Text mining 5
Prediktiv analytik 5
Beslutsstödsystemutveckling och verifikation 5
Preskriptiv analytik 5
Maskininlärning och optimering 5

PRAKTIK (30 sp)

Kompetensmål

Praktiken skall ge studerande möjlighet att tillämpa de kunskaper och färdigheter utbildningen ger, samt att bli förtrogen med typiska arbetsuppgifter inom branschen och inom det område man valt att fördjupa sig i. Studerande skall med sitt arbete skapa ett mervärde för företagen och har samtidigt möjlighet att bredda sin kompetens genom att arbeta med IT-ingenjörsrelevanta uppgifter. Kompetensmålets tyngdpunkt är självständigt ansvarstagande, förmåga att ta initiativ, nyutveckla produkter och tjänster samt beredskap för företagande och entreprenörskap.

I praktiken ingår följande delar

Praktikperiod 1 är en grundläggande praktik, dock med klar koppling till den tekniska branschen. Under den första praktikperioden bör grundstudier integreras i praktiken så att studeranden tar reda på och analyserar sin omgivning ur ett allmänt informationstekniskt perspektiv. 

Praktikperiod 2 är en specialisering vilket innebär att arbetsuppgifterna bör stöda ämnesstudiernas innehåll.

Praktikperioderna är inplanerade under fjärde studieåret, period 3 och 4. Detta är dock mera en rekommendation än en absolut regel. Studenten kan flexibelt välja att utföra praktiken även under sommarmånaderna eller under övriga tider som bättre passar in i den individuella studieplanen.

Valfria breddstudier (30 sp)

Under läsåret 2020-2021 erbjuds följande breddstudier:

Företagets processer 30
Online media 15
Entrepreneurship 15
Språk 10/15/20

Examensarbete och metodik (30 sp)

Kompetensmål

Studenten kan leda projekt, behärskar olika utvecklingsmodeller t.ex. för agila projekt samt känner till metodologier som används i olika tekniska utvecklingsprojekt. Studenten kan motivera hur data skall lagras för att uppfylla juridiska och kontraktsmässiga föreskrifter. Examensarbetet skall visa att studenten har uppnått kunskaper och färdigheter inom sin utbildning samt har utvecklat en förmåga till självständig reflektion. Studenten kan skriva en publikation som sammanfattar utvecklingen av ett självständigt projekt.

I modulen ingår följande delar

Projektledning 5
IT-juridik och etik 5
Metodologi och examenseminarium 5
Examensarbete 15