Examensfordringar för yrkeshögskoleexamen i företagsekonomi med examensbenämning tradenom (210 sp)

Helhetskompetens

Yrkeshögskoleexamen inom företagsekonomi siktar på att för det moderna näringslivet utbilda både nationellt och internationellt inriktade, innovativa personer med avancerat, praktiskt yrkeskunnande. Utbildningen ger ett brett baskunnande inom företagsekonomins olika delområden, färdigheter i metodik och informationsbehandling för affärsutveckling samt ett fördjupat kunnande inom en inriktning enligt eget önskemål. Studieplanen kompletteras även av språkstudier och många kurser föreläses på engelska.

Studiernas uppbyggnad

Notera att högskolan förbehåller sig rätten att ändra namnen på kurserna, eller att byta kurser i respektive modul.

GRUNDSTUDIER (60 sp)

Allmänna grundstudier (30 sp)

SPRÅKSTUDIER (15 sp)

Kompetensmål

Om studenten har svenska eller finska som sitt modersmål måste de kompetenskrav som enligt lagen (424/2003, 6§) krävs av offentligt anställda uppfyllas. Du ska kunna fungera professionellt i olika språkliga situationer inom ditt eget område. Du kan anpassa ditt språk till varierande kommunikationssituationer och har redskap och förutsättningar för att utveckla dina kommunikationsfärdigheter.

I modulen ingår studier i

Svenska 5
Finska 5
Engleska 5

DEN GLOBALA EKONOMIN (15 sp)

Kompetensmål

Du introduceras till att fungera i globala sammanhang och förstår vikten av kulturell interaktion. Du lär dig att kritiskt granska information och att presentera dina åsikter såväl skriftligt som muntligt. Du lär dig att beakta etiska frågor och hållbarhetsaspekter. I den här studiehelheten får du även en förståelse för högskolestudiernas komplexitet vilket innebär självständigt lärande och analytiska tänkande.

I modulen ingår följande kurser

Arcada 360 5
Introduktion till högskolestudier 5
Intercultural Business 5

Branschspecifika grundstudier (30 sp)

FÖRETAGETS FUNKTIONER (30 sp)

Kompetensmål

Du blir förtrogen med företagets verksamhet och dess centrala funktioner. Du behärskar olika IT‐verktyg som stöder företagets verksamhet. Du lär dig förstå matematikens koppling till företagsekonomiska beslut.

I modulen ingår följande kurser

Företagsekonomins grunder 5
Affärsmatematik och statistik 5
IT-verktyg 5
Marknadsföringens grunder 5
Affärslogistikens grunder 5
Ekonomistyrningens grunder 5

ÄMNESSTUDIER (90 sp)

Efter det första gemensamma studieåret som består av de två grundstudiemodulerna väljer studenten en inriktning för sina ämnesstudier. Fyra olika inriktningar erbjuds: logistik, marknadsföring, turism och Financial Management. I ämnesstudier ingår också 30 studiepoäng praktikstudier.

Alternativa moduler kan antingen betyda att man väljer ett område som man också fördjupar sig i dvs. avlägger 60 sp. Men det kan också betyda att man väljer två moduler á 30 sp från två olika inriktningar. Åtminstone erbjuds den första, orienterande modulen för alla fyra inriktningar varje år. Beroende på antalet studerande som anmält sitt intresse för en fördjupad modul samt på andra faktorer har institutionen möjlighet att överväga vilka fördjupande moduler som erbjuds. 

INTERNATIONAL BUSINESS LOGISTICS (30 sp / LOGISTIK)

Kompetensmål

Du behärskar utrikeshandelns komplexitet och kan göra risk- och säkerhetsbedömningar. Du kan genomföra inköp och därtill hörande lageroptimering. Du kan tillämpa den internationella handelsmiljöns krav och kan göra miljökonsekvensbedömningar.

I modulen ingår följande kurser

Purchasing and Negotiations 5
Environmental Logistics 5
International Trade 5
Warehousing and Optimization 5
Logistics and Business Systems 5
Security and Risk Management 5

TRANSPORT OCH GLOBALA VARUFLÖDEN (30 sp / LOGISTIK)

Kompetensmål

Du får fördjupade kunskaper inom internationell handel gällande transport, spedition och förtullning. Du kan använda och tolka resultaten av logistiska affärssystem. Du kan fungera i den internationella handelsmiljön och är förtrogen med relevanta regelverk.

I modulen ingår följande kurser

Internationell distribution 5
Spedition och förtullning 5
Internationella handelsavtal 5
Materialflöden och miljökonsekvenser 5
Logistikens informationssystem 5
Supply Chain Management 5

MARKETING (30 sp / MARKNADSFÖRING)

Kompetensmål

Du får kunskap om centrala ämnesområden inom marknadsföring. Du kan tillämpa denna kunskap för att fatta och verkställa beslut, samt skapa nya innovativa produkter och tjänster. Du behärskar marknadsföringens centrala begrepp och modeller samt kan utföra praktiska projekt.

I modulen ingår följande kurser

Consumer Behaviour 5
Service and Customer Relationship Management 5
E-Business and Distribution 5
Marketing Communication and Branding 5
Marketing Research and Analysis 5
Strategic Marketing 5

DIGITAL MARKNADSFÖRING (30 sp / MARKNADSFÖRING)

Kompetensmål

Du får fördjupad insikt i den växande digitala världen, primärt ur ett marknadsföringsperspektiv. Du kan använda digitala verktyg för att sälja till och kommunicera med kunder. Du behärskar logiken, begrepp och modeller i den nya digitala affärskontexten som är centrala för branschen.

I modulen ingår följande kurser                                     

Det digitala marknadsföringslandskapet 5
Visuell kommunikation 5
Webbutveckling och kundupplevelse 5
Framtidens detaljhandel 5
Online kommunikationskanaler 5
Planering och integrering av digitala marknadsföringskampanjer 5

TOURISM AND TRAVEL SECTOR (30 sp / TURISM)

Kompetensmål

Du behärskar turistindustrins särdrag och du kan tillämpa och utveckla olika modeller och koncept inom branschen. Du har en gedigen förståelse för digitaliseringens möjligheter och utmaningar till nya sätt att styra, marknadsföra och distribuera inkvarteringstjänster, destinationer, attraktioner och transporter. Du omfattar även de centrala styrmekanismerna för hållbar turism.

I modulen ingår följande kurser

Hospitality Operations Management 5
Marketing of Tourism and Travel 5
Environmental Responsibility in Hospitality and Tourism 5
Tourism in Contemporary World 5
Destination Management 5
Distribution and Sales Channels 5

FINANCIAL MANAGEMENT (30 sp / FINANCIAL MANAGEMENT)

Kompetensmål

Du är väl insatt i affärsredovisning, budgetering och kostnadsberäkningar och kan utnyttja dessa som stöd för beslutsfattande i en organisation. Du har även använt ett modernt affärsstyrningssystem för att behandla och analysera ett mindre företags verksamhet. Du är bekant med de finansiella marknaderna och förstår hur dessa påverkar en organisations verksamhetsmiljö.

I modulen ingår följande kurser

Financial Accounting 5
Financial Statements and Taxation 5
Enterprise Resource Planning Systems (ERPs) 5
Managing Budgets and Projects 5
Calculating Financial Data 5
Corporate Finance 5

PRAKTIK (30 sp)

Kompetensmål

Studenten ges möjlighet att tillämpa inom utbildningen inhämtade kunskaper och färdigheter i arbetslivet och att bli förtrogen med centrala arbetsuppgifter inom yrkesområdet i den aktuella branschen. Utgångspunkten är att studier och praktik integreras så att studeranden tar reda på och analyserar sin omgivning ur ett allmänt företagsekonomiskt perspektiv. Praktikperiod 2 är specialisering enligt inriktning vilket innebär att studerande kan utföra arbetsuppgifter som stöder den valda inriktningen. Kompetensmålets tyngdpunkt är självständigt ansvarstagande.

I praktiken ingår följande delar

Praktikperiod 1 är en grundläggande praktik inom näringslivet. Under den första praktikperioden bör grundstudier integreras i praktiken så att studeranden tar reda på och analyserar sin omgivning ur ett allmänt företagsekonomiskt perspektiv.  Praktikperiod 2 är en specialisering vilket innebär att arbetsuppgifterna bör stöda inriktningsalternativet.

Praktikperioderna är inplanerade under fjärde perioden på åk 2 och 3. Detta är dock mera en rekommendation än en absolut regel. Studenten kan flexibelt välja att utföra praktiken även under sommarmånaderna eller under övriga tider som bättre passar in i den individuella studieplanen.

Valfria breddstudier (30 sp)

Under läsåret 2017-2018 erbjuds följande breddstudier:

Ekonomistyrning 15
Evenemangsplanering 15
Affärsjuridik 15
Webb och visualisering 15/30
Digitaalinen muotoilu 30
Entrepreneurship 15
Making Sense of Leadership 15
Banking 15
Business in the Baltic Sea Region 15
Languages (Språk) 10/15

Examensarbete och metodik (30 sp)

Kompetensmål

Examensarbetet skall visa att studenten har uppnått kunskaper och färdigheter inom sin utbildning samt utvecklat en förmåga till självständig reflektion. Studenten kan skriva en publikation som sammanfattar utvecklingen av ett självständigt projekt.

I modulen ingår följande delar

Communications and public speaking 5
Metodik 5
Seminarium 5
Examensarbete 15