Examensfordringar för yrkeshögskoleexamen i företagsekonomi med examensbenämning Tradenom YH (210 sp)

Helhetskompetens

Yrkeshögskoleexamen inom företagsekonomi siktar på att för det moderna näringslivet utbilda både nationellt och internationellt inriktade, innovativa personer med avancerat, praktiskt yrkeskunnande. Utbildningen ger ett brett baskunnande inom företagsekonomins olika delområden, färdigheter i metodik och informationsbehandling och –system för affärsutveckling samt ett fördjupat kunnande inom en inriktning enligt eget önskemål. Du ser betydelsen av att lära dig tillsammans med andra och också dela din kunskap inom en arbetsgemenskap. Studieplanen kompletteras även av språkstudier och många kurser föreläses på engelska. 

Studiernas uppbyggnad

Notera att högskolan förbehåller sig rätten att ändra namnen på kurserna, eller att byta kurser i respektive modul.

GRUNDSTUDIER (60 sp)

Allmänna grundstudier (30 sp)

SPRÅKSTUDIER (15 sp)

Kompetensmål

Om studenten har svenska eller finska som sitt modersmål måste de kompetenskrav som enligt lagen (424/2003, 6§) krävs av offentligt anställda uppfyllas. Du ska kunna fungera professionellt i olika språkliga situationer inom ditt eget område. Du kan anpassa ditt språk till varierande kommunikationssituationer och har redskap och förutsättningar för att utveckla dina kommunikationsfärdigheter.

I modulen ingår studier i

Akademiskt skrivande (svenska) 5
Finska 5
Engelska 5

DEN GLOBALA EKONOMIN (15 sp)

Kompetensmål

Du introduceras till att fungera i globala sammanhang och förstår vikten av kulturell interaktion. Du förstår och respekterar jämställdhet och kulturell mångfald. Du lär dig att kritiskt granska information och att framföra och argumentera för synpunkter i olika professionella och sociala sammanhang såväl skriftligt som muntligt. Du lär dig yrkesetiska principer och hållbarhetsaspekter. Du behärskar olika IT‐verktyg som stöder företagets verksamhet. I den här studiehelheten får du även en förståelse för högskolestudiernas komplexitet, vilket innebär självständigt lärande, analytiskt tänkande och förmåga att ta ansvar för din egen professionella utveckling.

I modulen ingår följande kurser

Arcada 360 5
Introduktion till högskolestudier 5
Intercultural Business 5

Branschspecifika grundstudier (30 sp)

FÖRETAGETS FUNKTIONER (30 sp)

Kompetensmål

Du blir förtrogen medföretagets verksamhet och dess centrala funktioner. Du lär dig att på ett säkert, kritiskt och kreativt sätt använda digital teknik och nättjänster. Du lär dig förstå matematikens koppling till företagsekonomiska beslut.

I modulen ingår följande kurser

Företagsekonomins grunder 5
Affärsmatematik och statistik 5
Introduktion till turismindustrin 5
Marknadsföringens grunder 5
Affärslogistikens grunder 5
Ekonomistyrningens grunder 5

ÄMNESSTUDIER (90 sp) 

Efter det första gemensamma studieåret som består av de två grundstudiemodulerna väljer studenten en inriktning för sina ämnesstudier. Fyra olika inriktningar erbjuds: Logistik, Marknadsföring, Turism och Ekonomistyrning. Alla kurser är parallellspråkiga. Examination, inlämningsuppgifter samt kurslitteratur finns eller kan göras på svenska. I kommunikationen med läraren kan studenten välja språk. I studieplanen ingår också flera fördjupande svenska breddstudiemoduler som stärker de svenskspråkiga studenternas branschterminologi. Under det tredje året väljer studenten fördjupade ämnesstudier inom ett av följande ämnesområden: Organisational Development, Business Insight Management eller Service Development. Alla kurser parallellspråkiga. I ämnesstudier ingår också 30 studiepoäng praktikstudier.
 

LOGISTIK (30 sp)

Kompetensmål

Du behärskar utrikeshandelns komplexitet i dagens globala marknad. Du kan genomföra inköp och därtill hörande lageroptimering. Logistikens informationssystem är ett naturligt arbetsredskap för dig. Du förstår och kan optimera företagets komplexa värdekedja. Alla kurser är parallellspråkiga. Examination, inlämningsuppgifter samt kurslitteratur finns eller kan göras på svenska. I kommunikationen med läraren kan studenten välja språk. I studieplanen ingår också flera fördjupande svenska breddstudiemoduler som stärker de svenskspråkiga studenternas branschterminologi.

I modulen ingår följande kurser

International Trade 5
Purchasing 5
Forwarding 5
Business Systems in Logistics 5
Warehousing and Optimisation 5
Supply Chain Management 5

MARKNADSFÖRING (30 sp)

Kompetensmål

Kurserna ger dig en helhetsbild av marknadsföringens delområden. Du behärskar marknadsföringens centrala begrepp och modeller. Du kan planera, genomföra och rapportera mindre projekt relaterade till olika marknadsföringsuppdrag. Du har även insikter i den växande digitala marknadsföringen och du kan utnyttja olika digitala verktyg för att kommunicera med kunder. Alla kurser är parallellspråkiga. Examination, inlämningsuppgifter samt kurslitteratur finns eller kan göras på svenska. I kommunikationen med läraren kan studenten välja språk. I studieplanen ingår också flera fördjupande svenska breddstudiemoduler som stärker de svenskspråkiga studenternas branschterminologi.

I modulen ingår följande kurser

Strategic Marketing and Research 5
Digital Commerce 5
Digital Marketing Landscape 5
Consumer Behaviour 5
Market Communication and Branding 5
Growth Marketing 5

 TURISM (30 sp)

Kompetensmål

Du behärskar turismindustrins särdrag och kan tillämpa samt utveckla olika modeller och koncept inom branschen. Du har en gedigen förståelse för digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Du är väl insatt i betydelsen av hållbar utveckling speciellt för den nordiska turismen. Alla kurser är parallellspråkiga. Examination, inlämningsuppgifter samt kurslitteratur finns eller kan göras på svenska. I kommunikationen med läraren kan studenten välja språk. I studieplanen ingår också flera fördjupande svenskabreddstudiemoduler som stärker de svenskspråkiga studenternas branschterminologi.

I modulen ingår följande kurser

Tourism in a Contemporary World 5
Hospitality Management 5
Distribution Channels 5
Environmental and Social Responsibility 5
Digital Service Development 5
Destination Management 5

EKONOMISTYRNING (30 sp)

Kompetensmål

Du behärskar de olika processerna för organisationens ekonomistyrning, från löpande bokföring till bokslut och beskattningsfrågor. Du kan göra upp olika typer av ekonomiska analyser, såsom produktkostnadskalkyler eller investeringskalkyler. Du är bekant med finansmarknadernas betydelse förföretagsverksamhet och har även en grundläggande förståelse för hur den globala ekonomin fungerar. Alla kurser är parallellspråkiga. Examination, inlämningsuppgifter samt kurslitteratur finns eller kan göras på svenska. I kommunikationen med läraren kan studenten välja språk. I studieplanen ingår också flera fördjupande svenska breddstudiemoduler som stärker de svenskspråkiga studenternas branschterminologi.

I modulen ingår följande kurser

Financial Accounting 5
Management Accounting 5
Financial Analysis  5
Budgeting and Management Reporting 5
Business Systems in Financial Management 5
Corporate Finance 5

ORGANISATIONAL DEVELOPMENT (30 sp)

Kompetensmål

Du får insyn i olika element av organisationsbeteende. Du bekantar dig med koncept såsom organisationskultur, lärande organisatoner, ledarskap, HRM och personalutveckling, change management, den juridiska sidan av people management och andra processer som har med organisationsutveckling att göra. Du lär dig grunderna i beteende och får en insyn i drivkrafterna bakom välmående och motivation, och hur dessa kan främjas i praktiken i arbetsorganisationer. Alla kurser förser dig med både teoretisk kunskap och praktiska färdigheter. Alla kurser är parallellspråkiga. Examination, inlämningsuppgifter samt kurslitteratur finns eller kan göras på svenska. I kommunikationen med läraren kan studenten välja språk. I studieplanen ingår också flera fördjupande svenska breddstudiemoduler som stärker de svenskspråkiga studenternas branschterminologi.

I modulen ingår följande kurser

Introduction to Leadership 5
HRM & HRD 5
Team leadership 5
Organisational Analysis 5
Project Management 5
Organisational Change 5

BUSINESS INSIGHT MANAGEMENT (30 sp)

Kompetensmål

Modulen ger dig färdigheter att kunna analysera och tolka olika slag av finansiell och operationell data med hjälp av moderna affärsinformationssystem (affärsintelligenssystem). Dessa analyser kommer att öka förståelsen för hållbarhets- och riskfaktorer i företaget samt stöda processen att fatta innovativa och faktabaserade beslut. Alla kurser är parallellspråkiga. Examination, inlämningsuppgifter samt kurslitteratur finns eller kan göras på svenska. I kommunikationen med läraren kan studenten välja språk. I studieplanen ingår också flera fördjupande svenska breddstudiemoduler som stärker de svenskspråkiga studenternas branschterminologi.

I modulen ingår följande kurser

Business Data Modelling 5
Analysing Customer Data 5
Analysing Operational Data 5
Analysing Financial Data 5
Risk Management and Sustainability 5
AI for Business 5

SERVICE DEVELOPMENT (30 sp)

Kompetensmål

Modulen ger dig insikter i och förståelse för hur den digitalisering, som sker i affärsvärlden idag, påverkar företaget, dess aktiviteter och strategier. Digitaliseringen omformar organisationer i grunden. Studenten känner till de nyaste trenderna samt har kunskap om områden som strategiplanering, försäljning, service design, kundupplevelsehantering och kundrelationer. Studenten har färdigheter att ta i bruk de nyaste metoderna och plattformarna som används av företagen idag. Alla kurser är parallellspråkiga. Examination, inlämningsuppgifter samt kurslitteratur finns eller kan göras på svenska. I kommunikationen med läraren kan studenten välja språk. I studieplanen ingår också flera fördjupande svenska breddstudiemoduler som stärker de svenskspråkiga studenternas branschterminologi.

I modulen ingår följande kurser

Strategies in a digital economy 5
Service Design 5
Visual Communication Design 5
Inbound Marketing 5
Customer Experience Management (Marketing automatisation) 5
Business Competence 5

PRAKTIK (30 sp)

Kompetensmål

Studenten ges möjlighet att tillämpa inom utbildningen inhämtade kunskaper och färdigheter i arbetslivet och att bli förtrogen med centrala arbetsuppgifter inom yrkesområdet i den aktuella branschen. Utgångspunkten är att studier och praktik integreras så att studeranden tar reda på och analyserar sin omgivning ur ett allmänt företagsekonomiskt perspektiv. Praktikperiod 2 är en specialisering enligt inriktningvilket och innebär att studerande kan utföra arbetsuppgifter som stöder den valda inriktningen. Kompetensmålets tyngdpunkt är självständigt ansvarstagande, förmåga att ta initiativ, nyutveckla produkter och tjänster samt beredskap för företagande och entreprenörskap.

I praktiken ingår följande delar

Praktikperiod 1 är en grundläggande praktik inom näringslivet. Under den första praktikperioden bör grundstudier integreras i praktiken så att studeranden tar reda på och analyserar sin omgivning ur ett allmänt företagsekonomiskt perspektiv. Praktikperiod 2 är en specialisering vilket innebär att arbetsuppgifterna bör stöda inriktningsalternativet.

Praktikperioderna är inplanerade under fjärde perioden på åk 2 och 3. Detta är dock mera en rekommendation än en absolut regel. Studenten kan flexibelt välja att utföra praktiken även under sommarmånaderna eller under övriga tider som bättre passar in i den individuella studieplanen.

Valfria breddstudier (30 sp)

Under läsåret 2020-2021 erbjuds följande breddstudier:

Ekonomistyrning - Redovisning och bokslut 15
Evenemangsplanering 15
Affärsjuridik 15
Webbutveckling och programmering 15
Sustainable Development in Logistics 15
Entrepreneurship 15
Multiprofessional Projects 15
Sales and Customer Management 15
Banking 15
Digitaalinen muotoilu 30
Languages (Språk) 10/15

Examensarbete och metodik (30 sp)

Kompetensmål

Du kan samarbeta och ansvarsfullt kommunicera i organisationer och yrkesverksamhet på olika språk. Examensarbetet skall visa att duhar uppnått kunskaper och färdigheter inom din utbildningsamt utvecklat en förmåga till självständig reflektion. Du kan skriva en publikation som sammanfattar utvecklingen av ett självständigt projekt. Du känner till principer och metoder inom forsknings- och utvecklingsverksamhet och kan använda nättjänster och databastjänster för att hitta tillförlitlig och relevant information. Du kan tillämpa vedertagna etiska principer för god studie- och forskningspraxis.

I modulen ingår följande delar

Uttrycksförmåga och kommunikation 5
Metodik 5
Seminarium 5
Examensarbete 15