Inom Arcada förekommer examensarbeten av många olika slag och de olika utbildningarna har utformat examensarbetenas form och utförande så att de passar in i utbildningsprocessen. Idag finns det också krav på att examensarbetet utformas så att det stöder din egen kompetens samt preferens och därmed leder till nya, mera innovativa angreppssätt och sociala innovationer.

Affärs- eller marknadsföringsplaner

för företag där examensarbetet består av själva planen gjord för företagsledningen samt en rapport där studenten redogör för val av struktur för planen samt de överväganden hon/han gjort under processens gång. Planen och rapporten bedöms som en helhet. Arbeten kan också göras utgående från egen affärsidé.

Konstnärliga arbeten

såsom en film eller motsvarande, där examensarbetet utgörs av en produktion och en rapport som beskriver yrkesmässiga överväganden och val som studenten gjort under skapandeprocessen. Produktionen och rapporten bedöms som en helhet.

Praktiska arbeten

såsom ett idrottsevenemang, att sätta upp en internationell mässavdelning, göra en PR- eller reklamkampanj, där examensarbetet då kan vara en dokumentation av händelsen som en videofilm och en rapport där yrkesmässiga överväganden och val som studenten gjort presenteras. Händelsen och rapporten bedöms som en helhet.

Produktutvecklingsarbeten

såsom en apparat, programvara, hjälpmedel, kvalitetssystem eller välfärdsberättelse som görs för ett företag eller organisation, då examensarbetet utgörs av produkten och en rapport där studenten visar sin förmåga att tillämpa sina kunskaper och färdigheter. Produkten och rapporten bedöms som en helhet.

Tjänsteutvecklingsarbeten

innebär skapandet av en ny process eller ett koncept där interaktionen mellan tjänsteproducenten (företag eller organisation) och konsumenten/kunden/klienten/patienten förbättras. Tjänsteprocessen och/eller konceptet skapas i arbetet genom studentens förmåga och kunskap att beskriva och strukturera aktiviteterna så att interaktionen mellan tjänsteproducenten och kunden förbättras och skapar värde. Den nya tjänsteprocessen eller -konceptet som skapats evalueras i form av en rapport.

Utredningsarbeten

som kan vara explorativa ansatser, vilket kan innebära en viss obalans mellan de olika delarna av arbetet. Metodikdelen är ofta relativt kort och definierar endast de mätinstrument som används för den empiriska kartläggningen. Den empiriska delen skall ge en omfattande och rik beskrivning av det fenomen som kartläggs. Vitsordet avgörs i huvudsak av kartläggningens pregnans och omfattning.

Vetenskapliga arbeten

där det inte nödvändigtvis finns ett explicit krav på vetenskaplig kontribution för arbetet. Examensarbetet kan då vara en rapport över en litteraturstudie, en kvalitativ studie baserad exempelvis på intervjuer, en kvantitativ studie baserad exempelvis på enkäter eller en interventionsutvärdering. Vetenskapliga arbeten får gärna vara kopplade till högskolans forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet och profilområden och bidra till att utveckla arbetslivet.